3

Phung Israel Găn Êa Krông Yurdan

1Aguah ưm Y-Yôsuê kgŭ đuĕ nao mơ̆ng Sitim mbĭt hŏng jih jang ƀuôn sang Israel. Diñu truh ti êa krông Yurdan leh anăn đăm ti anăn êlâo diñu găn. 2Tlâo hruê êdei phung khua kahan găn mŭt hlăm wăl diñu 3leh anăn mtă kơ phung ƀuôn sang, “Tơdah diih ƀuh phung khua ngă yang Lêwi kkung hip klei bi mguôp Yêhôwa Aê Diê diih, hlăk anăn brei diih kbiă đuĕ mơ̆ng anôk diih leh anăn tui hlue hip anăn. 4Snăn diih dưi thâo bĭt êlan diih srăng êbat, kyuadah diih amâo tuôm găn ôh êlan anei êlâo. Ƀiădah plah wah diih hŏng hip anăn brei mâo hlăm brô dua êbâo heh kbưi; đăm nao giăm hip anăn ôh.” 5Y-Yôsuê lač kơ phung ƀuôn sang, “Bi doh bĕ diih pô, kyuadah mgi Yêhôwa srăng ngă klei yuôm bhăn ti krah diih.” 6Y-Yôsuê lač kơ phung khua ngă yang, “Kkung bĕ hip klei bi mguôp, leh anăn găn nao êlâo ti anăp phung ƀuôn sang.” Snăn diñu kkung hip klei bi mguôp leh anăn nao êlâo ti anăp phung ƀuôn sang.
7Yêhôwa lač kơ Y-Yôsuê, “Hruê anei kâo srăng dơ̆ng mđĭ ih ti anăp ală jih jang phung Israel, čiăng kơ diñu dưi thâo kâo srăng dôk mbĭt hŏng ih msĕ si kâo dôk leh mbĭt hŏng Y-Môis. 8Leh anăn brei ih mtă kơ phung khua ngă yang kkung hip klei bi mguôp snei: ‘Tơdah diih srăng truh ti hang êa krông Yurdan, brei diih dôk dơ̆ng mjưh hlăm êa krông Yurdan.’ ” 9Y-Yôsuê lač kơ phung ƀuôn sang Israel, “Hriê ti anei hmư̆ klei Yêhôwa Aê Diê diih blŭ.” 10Y-Yôsuê lač, “Nĕ snei diih srăng thâo kơ Aê Diê hdĭp dôk ti krah diih, leh anăn Ñu srăng suôt sĭt nik mơ̆ng anăp diih phung Kanaan, phung Hitit, phung Hiwit, phung Pêrisit, phung Girgasit, phung Amôrit, leh anăn phung Jêbusit. 11Nĕ anei, hip klei bi mguôp Khua Yang kơ jih lăn ala srăng găn êa krông Yurdan ti anăp diih. 12Snăn ară anei hin, mă bĕ pluh dua čô êkei mơ̆ng phung găp djuê Israel, sa čô mơ̆ng grăp găp djuê. 13Leh anăn tơdah plă jơ̆ng phung khua ngă yang kkung hip Yêhôwa, Khua Yang kơ jih lăn ala, srăng juă hlăm êa krông Yurdan, êa srăng dôk hĕ, amâo lŏ đoh ôh, leh anăn êa mơ̆ng akŏ srăng dôk mkăm sa anôk.”
14Snăn tơdah phung ƀuôn sang kbiă mơ̆ng sang čhiăm diñu čiăng găn êa krông Yurdan mbĭt hŏng phung khua ngă yang kkung hip klei bi mguôp ti anăp phung ƀuôn sang, leh anăn 15tơdah phung kkung hip truh leh ti êa krông Yurdan, leh anăn jơ̆ng phung khua ngă yang kkung hip anăn juă leh ti êa (êa krông Yurdan dlai jih hang ñu êjai yan puôt), 16êa đoh mơ̆ng akŏ dôk hĕ, leh anăn đĭ mkăm kbưi truh ti ƀuôn Ađam, ƀuôn anăn dôk giăm ƀuôn Sarêtan; bi êa ti tluôn, đoh trŭn phă êa ksĭ Arabah, čiăng lač Êa Ksĭ Djiê, khuôt hĕ jih; leh anăn phung ƀuôn sang găn phă ƀuôn Yêrikô. 17Êjai jih jang phung Israel găn ti lăn thu, phung khua ngă yang kkung hip klei bi mguôp Yêhôwa dôk dơ̆ng hĕ ti lăn thu ti krah êa krông Yurdan, tơl ênŭm găp djuê găn leh jih.