4

Tib kaum ob lub pob zeb

1Thaum cov pejxeem sawvdaws hla tus dej Yaladee tag lawm, Yawmsaub hais rau Yausua tias, 2“Cia li xaiv kaum ob leeg hauv cov Yixayee, ib xeem ib leeg, 3thiab hais kom lawv mus khaws kaum ob lub pob zeb hauv tus dej Yaladee no ncaj ntawm lub chaw uas cov pov thawj txhais kotaw tsuj, nqa los tso rau ntawm lub chaw uas hmo no nej pw.” 4Ces Yausua txawm hu kaum ob leeg uas nws twb tsa hauv cov Yixayee ib xeem ib leeg lawm tuaj, 5thiab Yausua hais rau lawv tias, “Nej cia li mus rau ntawm nej tus Vajtswv Yawmsaub lub phij xab hauv ntej hauv nruab nrab tus dej Yaladee thiab ib leeg kwv ib lub pob zeb ntawm xub pwg los raws li txhua xeem Yixayee, 6xwv tej no thiaj ua tau lub chaw cim rau nej. Lwm hnub thaum nej tej menyuam nug nej tias, ‘Tej pob zeb no lub ntsiab yog dabtsi?’ 7mas nej yuav teb tias tus dej Yaladee tu nrho tsis ntws rau ntawm Yawmsaub lub phij xab sib cog lus hauv ntej. Thaum lub phij xab ntawd hla tus dej Yaladee, tus dej cia li tu nrho. Tej pob zeb no yuav ua lub chaw rau cov Yixayee nco ntsoov mus ib txhis.”
8Cov Yixayee ntawd kuj ua raws li Yausua hais. Lawv thiaj khaws kaum ob lub pob zeb hauv nruab nrab tus dej Yaladee los raws li txhua xeem Yixayee, ib yam li Yawmsaub tau hais rau Yausua lawd. Lawv thiaj kwv los rau ntawm lawv lub chaw tsuam thiab muab tso rau qhov ntawd. 9Thiab Yausua ho muab dua kaum ob lub pob zeb tib rau hauv nruab nrab tus dej Yaladee ncaj qhov chaw uas cov pov thawj uas kwv lub phij xab sib cog lus tsuj. Tej pob zeb ntawd kuj nyob los txog niaj hnub nimno.
10Cov pov thawj uas kwv lub phij xab sawv nres hauv nruab nrab tus dej Yaladee mus txog thaum txhua yam tiav raws li Yawmsaub kom Yausua hais rau cov pejxeem ua thiab raws li txhua yam uas Mauxe tau hais rau Yausua. Cov pejxeem kuj maj nroos hla mus. 11Thaum cov pejxeem sawvdaws hla mus tag lawm, Yawmsaub lub phij xab thiab cov pov thawj li hla mus ua cov pejxeem ntej. 12Xeem Lunpee thiab xeem Kas thiab ib nrab xeem Manaxe tuav rawv cuab yeej ua rog hla ua cov Yixayee ntej mus, raws li Mauxe tau hais rau lawv lawd. 13Cov uas tuav rawv cuab yeej ua rog muaj kwvlam plaub vam leej hla mus tab meeg Yawmsaub lub xubntiag mus rau ntawm lub nras tiaj Yelikhau npaj txhij yuav ua rog. 14Hnub ntawd Yawmsaub tau tsa Yausua ua loj tab meeg cov Yixayee sawvdaws, lawv thiaj hwm nws tag nws sim neej ib yam li lawv tau hwm Mauxe.
15Yawmsaub hais rau Yausua tias, 16“Cia li hais kom cov pov thawj uas kwv lub phij xab uas ntim Vajtswv tej lus nce hauv tus dej Yaladee los.” 17Yausua thiaj hais rau cov pov thawj tias, “Cia li nce hauv tus dej Yaladee los.” 18Thaum cov pov thawj uas kwv Yawmsaub lub phij xab sib cog lus nce hauv tus dej Yaladee los, thiab thaum cov pov thawj txhais xib taws tsuj kiag saum nqhuab, cov dej Yaladee rov ntws los rau qhov qub thiab nyab kiag ob sab ntug li qub.
19Cov pejxeem hla tus dej Yaladee mus yog hnub xiab kaum lub ib hlis, thiab mus tsuam chaw rau ntawm Kilakas uas nyob Yelikhau ciam teb sab hnub tuaj. 20Kaum ob lub pob zeb uas lawv khaws hauv tus dej Yaladee ntawd Yausua kuj muab tib rau ntawm Kilakas. 21Nws hais rau cov Yixayee tias, “Lwm hnub thaum nej tej menyuam nug leej txiv hais tias, ‘Tej pob zeb no lub ntsiab yog dabtsi?’ 22mas nej yuav qhia rau nej tej menyuam paub tias, ‘Cov Yixayee taug kev qhuav qhawv hla tus dej Yaladee.’ 23Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv ua rau tus dej Yaladee qhuav qhawv rau nej mus txog thaum nej hla mus tag huvsi, ib yam li nej tus Vajtswv Yawmsaub tau ua rau dej Hiavtxwv Liab qhuav qhawv mus txog thaum peb hla mus tag huvsi, 24kom ib tsoom neeg thoob ntiajteb thiaj paub tias Yawmsaub txhais tes muaj hwjchim loj thiab nej thiaj hwm thiab paub ntshai Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv mus ib txhis.”