6

Lub moos Yelikhau puam tsuaj

1Vem cov Yixayee tuaj ze mas luas txhad muab lub moos Yelikhau kaw ruaj ruaj le, tsw muaj leejtwg tawm tau hab nkaag lug tau le. 2Yawmsaub has rua Yausua tas, “Kuv muab lub moos Yelikhau hab tug vaajntxwv hab tej tub rog kws sab luj sab tuab cob rua huv koj txhais teg lawm. 3Koj hab koj cov tub rog huvsw yuav tsum moog ncig lub moos ib nub ib ncig. Mej moog ncig le nuav rau nub. 4Yuav muaj xyaa tug pov thawj coj xyaa lub raaj kub yaaj ua lub swb xaab ntej. Mas nub kws xyaa mej yuav tsum moog xyaa ncig hab cov pov thawj tshuv raaj kub yaaj. 5Thaus puab tshuab raaj ua lub suab ntev loo, thaus mej nov lub suab raaj hov, mas cov pejxeem suavdawg yuav ib txhwj qw nrov nrov, mas lub moos hov tej ntsaa loog yuav pob taag nrho, cov pejxeem yuav ncaaj nraim txeem plawg rua huv lub moos.” 6Noo tug tub Yausua txhad hu cov pov thawj tuaj hab has tas, “Mej ca le kwv lub swb xaab sws cog lug moog hab ca xyaa tug pov thawj coj xyaa lub raaj kub yaaj ua Yawmsaub lub swb xaab ntej.” 7Hab nwg has rua cov pejxeem tas, “Ca le tawm moog ncig lub moos hov, hab ca cov tub rog kws coj cuab yeej moog ua Yawmsaub lub swb xaab ntej.”
8Thaus Yausua has rua cov pejxeem taag lawd, xyaa tug pov thawj kws coj xyaa lub raaj kub yaaj rua ntawm Yawmsaub xubndag kuj moog hab tshuv raaj. Mas Yawmsaub lub swb xaab sws cog lug moog ua puab qaab. 9Cov tub rog kws tuav cuab yeej moog ua cov pov thawj kws tshuv raaj ntej, hab paab tub rog faaj seeb tom qaab kuj moog lawv qaab lub swb xaab. Cov kws tshuv raaj kuj tshuv tsw tu le. 10Tes Yausua has rua cov pejxeem tas, “Mej tsw xob qw, tsw xob kheev leejtwg nov mej lub suab. Mej yuav qus ncauj tsw xob has ib lu lug le moog txug nub kws kuv has kuas mej qw, mej le maav qw.” 11Nwg txawm kuas Yawmsaub lub swb xaab moog ncig lub moos le nuav, yog moog ncig ib lwm. Tes puab rov lug rua huv lub zog pw ib mos huv lub zog.
12Nub tom qaab Yausua sawv ntxuv tseeg, cov pov thawj kuj rov kwv Yawmsaub lub swb xaab moog. 13Hab xyaa tug pov thawj kws coj xyaa lub raaj kub yaaj moog ua Yawmsaub lub swb xaab ntej hab tshuv raaj tsw tu le. Cov tub rog tuav cuab yeej kuj moog ua puab ntej hab cov tub rog kws faaj seeb tom qaab kuj lawv qaab Yawmsaub lub swb xaab, hab tshuv raaj kub yaaj tsw tu le. 14Nub ob puab kuj moog ncig lub moos hov ib lwm tes rov lug rua huv lub zog. Puab ua le nuav tau rau nub.
15Nub kws xyaa puab sawv ntxuv kaaj ntug txoog hab moog ncig lub moos hov ib yaam le txeev moog xyaa lwm. Tuab nub ntawd puab ncig lub moos xyaa lwm xwb. 16Lwm kws xyaa thaus cov pov thawj tshuab raaj ua suab ntev loo, Yausua has rua cov pejxeem tas, “Ca le qw lauj! Tsua qhov Yawmsaub muab lub moos nuav rua mej lawm. 17Lub moos hab txhua yaam huvsw huv lub moos hov yuav muab cais rua Yawmsaub es muab ua kuas puam tsuaj. Tsuas yog tseg tug puj muag cev Lahaj hab txhua tug kws nyob huv nwg lub tsev dim txujsa xwb, tsua qhov nwg paab zais peb cov tuabneeg kws tshuaj tebchaws. 18Tassws mej mas yuav tsum tsw xob kov tej kws cais es yuav muab ua kuas puam tsuaj hov. Yog mej khaws tej kws mej muab cais hov ib yaam daabtsw yuav, tes mej yuav ua rua cov Yixayee lub zog raug puam tsuaj hab coj kev txom nyem lug. 19Tassws tej nyaj tej kub hab tej pestwj swv kws yog xuas tooj lab hab hlau ua yog yaam kws dawb huv rua Yawmsaub, mas yuav tsum coj moog ca rua huv Yawmsaub lub txhaab.” 20Yog le nuav cov pejxeem txhad le qw hab cov pov thawj tshuab raaj. Thaus cov pejxeem nov lub suab raaj nrov ntev loo, puab kuj qw nrov heev, lub ntsaa loog txhad le pob taag nrho, cov pejxeem txhua tug txhad ncaaj nraim txeem plawg rua huv lub moos hab txeeb hlo lub moos hov. 21Puab xuas ntaaj rhuav tshem txhua yaam puam tsuaj taag nrho huvsw tsw has quaspuj quasyawg, quas laug quas hluas, tej nyuj tej yaaj tej neeg luav huvsw.
22Yausua has rua ob tug kws moog tshuaj tebchaws hov tas, “Meb ca le moog rua huv tug puj muag cev lub tsev hab coj tug puj hov hab txhua tug kws txheeb ze nwg tawm lug lawv le meb tau cog lug twv ca rua nwg lawd” 23Ob tug hluas kws moog tshuaj tebchaws txhad le nkaag moog coj Lahaj hab nwg nam nwg txwv hab nwg tej nug hab txhua tug kws txheeb ze nwg tawm lug. Ob tug coj puab moog nyob rua nrau cov Yixayee lub yeej. 24Puab muab lub moos hov hab txhua yaam kws nyob huv hlawv kub nyab taag huvsw, tsuas yog tseg tej nyaj tej kub hab tej pestwj kws xuas tooj lab hab hlau ua. Puab coj tej hov lug ca rua huv lub txhaab kws nyob huv Yawmsaub lub tsev. 25Tassws tug puj muag cev Lahaj hab nwg txwv tsev tuabneeg hab txhua tug kws txheeb ze nwg, Yausua kuj tseg puab dim txujsa mas nwg nrug cov Yixayee nyob lug txug naj nub nwgnuav vem yog nwg zais ob tug tshuaj tebchaws kws Yausua xaa moog tshuaj lub moos Yelikhau.
26Thaus ntawd Yausua tsawm foom tej lug nuav ca tas,
  “Yog leejtwg sawv lug tswm
   lub moos Yelikhau nuav dua tshab
  nwg yuav raug tsawm foom
   taab meeg Yawmsaub.
  Yog leejtwg ua tej taw ntsaa loog,
   nwg tug tub hlub yuav puam tsuaj.
  Yog leejtwg tswm tej rooj loog
   nwg tug tub ntxawg yuav puam tsuaj.”
27Yog le nuav Yawmsaub txhad le nrug nraim Yausua hab Yausua lub koob meej nrov nchaa quas lug thoob lub tebchaws.