7

Thua trận A-hi

1Nhưng, người Y-sơ-ra-ên liên đới mang tội với Chúa, vì có người phạm luật liên hệ đến các vật phải bị tiêu hủy. Người ấy là can, con trai Cạt-mi, cháu Xáp-đi, chắt Xê-rách thuộc đại tộc Giu-đa, đã lấy trộm một vài thứ trong thành Giê-ri-cô. Vì thế Chúa giận Y-sơ-ra-ên lắm.
2Từ Giê-ri-cô, Giô-suê sai người đi do thám thành A-hi. Thành này gần Bết-A-ven, về phía đông Bê-tên. 3Ở A-hi về, các thám tử đề nghị: “Ta chỉ cần gửi vài ngàn quân đi đánh A-hi là đủ. Không cần xuất toàn lực vì thành này nhỏ bé, ít dân.” 4Vậy, chừng ba ngàn quân ra đi, nhưng họ bị đánh bại và phải bỏ chạy. 5Người A-hi đánh đuổi họ từ cổng thành đến tận Sê-ba-rim, tấn công lúc xuống đồi và giết chừng ba mươi sáu người. Lòng người Y-sơ-ra-ên tan ra như nước.
6Giô-suê và các trưởng lão Y-sơ-ra-ên xé áo mình, bốc bụi đất bỏ lên đầu, quỳ mọp xuống đất trước Rương giao uớc của Chúa cho đến tối. 7Giô-suê nói: “Thượng Đế Hằng Hữu ôi! Ngài đem chúng con qua sông Giô-đan làm gì? Để cho người A-mo tiêu diệt chúng con sao? Nếu thế, chúng con thà ở lại bên kia sông cho xong. 8Chúa ôi! Khi Y-sơ-ra-ên phải quay lưng chạy trốn quân địch, con còn nói gì được nữa? 9Dân Ca-na-an và các dân địa phương khác khi nghe tin này, sẽ kéo đến bao vây và xóa tên Y-sơ-ra ên khỏi lịch sử nhân loại. Còn tên cao cả của Chúa thì sao?”
10Chúa bảo Giô-suê: “Đứng lên! Tại sao con phải sấp mình xuống đất như vậy? 11Y-sơ-ra-ên có tội. Họ đã không tuân lệnh ta, lấy trộm vật đáng bị hủy diệt, đem giấu diếm trong trại mình. 12Vì lý do đó, Y-sơ-ra-ên-bị bại trận. Họ bị quân thù đuổi chạy vì đã phạm luật về các vật phải bị hủy diệt. Nếu các vật ấy không bị đem ra tiêu hủy, Ta sẽ không ở cùng Y-sơ-ra-ên nữa. 13,14Con đứng lên, bảo nhân dân: “Phải dọn mình thanh sạch, vì Thượng Đế Hằng Hữu của Y-sơ-ra-ên phán: Trong nhân dân, có người đang giấu diếm vật đáng bị hủy diệt. Y-sơ-ra-ên sẽ không cự nổi địch quân nếu không loại trừ các vật ấy. Vì sáng ngày mai, các đại tộc sẽ được gọi đến trước Chúa. Đại tộc nào bị Ngài điểm tên, các họ trong đại tộc ấy phải được gọi đến. Họ nào bị Ngài điểm tên, các gia đình thuộc họ ấy phải được gọi đến. Gia đình nào bị Ngài điểm tên, những người trong gia đình ấy phải được gọi đến. 15Người bị điểm tên là người trộm của đáng bị hủy diệt, sẽ bị hỏa thiêu chung với tất cả những gì thuộc về người ấy, vì đã vi phạm giao ước Chúa và làm điều xấu xa, nhơ nhuốc cho Y-sơ-ra-ên.”
16Ngày hôm sau, Giô-suê dậy sớm, gọi các đại tộc đến chầu Chúa. Tên đại tộc Giu-đa bị điểm. 17Giô-suê gọi các họ thuộc đại tộc Giu-đa đến, tên họ Xê-rách bị điểm. Ông gọi các gia đình thuộc họ Xê-rách đến, đến gia đình Xáp-đi bị điểm. 18Ông gọi những người trong gia đình Xáp-đi đến, tên A-can (con Cát-mi, cháu Láp-đi, chắt Xê-rách, đại tộc Giu-đa) bị điểm.
19Giô-suê nói với A-can: “Xin con nhường vinh quang cho Thượng Đế Hằng Hữu của Y-sơ-ra-ên, và thú tội đi. Đừng giấu giếm gì cả, cứ khai ra mọi điều con đã làm.” 20A-can thú: “Đúng, tôi đã phạm tội với Chúa. 21Tôi đã sinh lòng tham khi thấy chiếc áo choàng lộng lẫy hàng Ba-by-luân, 200 lạng bạc và một thỏi vàng nặng chừng 50 lạng. Tôi lấy các vật ấy đem giấu dưới đất trong trại, để bạc dưới cùng.” 22Giô-suê liền sai mấy người đến trại A-can. Họ tìm thấy các vật chôn trong trại, bạc ở dưới cùng. 23Họ đem tất cả về đặt dưới đất trước mặt Giô-suê và mọi người, có Chúa chứng giám. 24Giô-suê và mọi người có mặt tại đấy bắt A-can con Xê-rách dẫn đến thung lũng A-cô. Họ cũng đem theo bạc, áo choàng, vàng, các con A-can, cùng với bò, lừa, cừu, trại và tất cả những gì thuộc về A-can. 25Giô-suê nói: “Vì con gây tai hoạ cho Y-sơ-ra-ên, nên Chúa cho con gặp tai họa hôm nay.” Mọi người lấy đá ném, lấy lửa đốt A-can và tất cả những gì thuộc về ông. 26Sau đó, họ lấy đá chất thành một đống lớn trên người và vật vừa bị hỏa thiêu. Cho đến ngày nay, đống đá ấy vẫn còn, và nơi ấy vẫn được gọi là thung lũng A-cô. Sau việc ấy, Chúa nguôi giận.