7

Akhas lub txim

1Cov Yixayee tsis mloog lus rau tej uas muab cais rau Yawmsaub, vim yog Akhas tau muab tej uas muab cais lawm qee yam los yuav, mas Yawmsaub txojkev npau taws thiaj li tshwm plaws rau cov Yixayee. Akhas yog Khami tus tub, nws yawg yog Xadi, nws yawg koob yog Xelag, yog xeem Yuda.
2Yausua txib neeg tawm hauv Yelikhau mus rau lub moos Ai uas nyob ze Npe‑avee uas nyob ntawm lub moos Npe‑ee sab hnub tuaj thiab hais rau lawv tias, “Cia li mus tshuaj saib lub tebchaws ntawd.” Lawv thiaj mus tshuaj saib lub moos Ai. 3Lawv rov qab los hais rau Yausua tias, “Tsis tag txib cov pejxeem sawvdaws mus, tsuas yog tso ob txhiab peb txhiab leej mus ntaus lub moos Ai xwb. Tsis tag yuav cia cov pejxeem sawvdaws nkim zog mus qhov ntawd, rau qhov lawv muaj neeg tsawg tsawg xwb.” 4Yog li ntawd thiaj muaj kwvlam peb txhiab leej mus ntaus lub moos tiamsis lawv khiav tawg tag ntawm cov neeg Ai rov qab los. 5Cov neeg Ai muab lawv tua tuag kwvlam peb caug rau leej thiab muab lawv ntiab khiav ntawm rooj loog mus txog lub moos Senpali, thiab muab lawv tua taug kev nqes hav los. Cov Yixayee thiaj ntshai ua siab ntsws yaj tag yam li dej.
6Ces Yausua txawm dua rhe nws lub tsho khwb nkaus rau hauv av rau ntawm Yawmsaub lub phij xab mus txog tsaus ntuj thiab Yixayee cov kev txwj laus kuj ua ib yam li ntawd. Lawv tsuab hmoov av rau saum lawv taubhau. 7Yausua thiaj hais tias, “Au Vajtswv Yawmsaub, ua cas koj coj haiv neeg no hla tus dej Yaladee los es muab peb cob rau hauv cov Amaulai txhais tes ua kom puam tsuaj? Kheev yog peb txaus siab nyob sab ntug dej Yaladee hnub tuaj. 8Au tus Tswv, kuv yuav hais li cas lauj vim cov Yixayee twb tig kiag khiav yeeb ncuab los lawm? 9Cov Khana‑as thiab cov neeg uas nyob hauv lub tebchaws no sawvdaws yuav tau hnov thiab yuav tuaj vij nkaus peb thiab muab peb lub npe rhuav kom ploj ntais hauv ntiajteb. Mas koj yuav ua li cas rau koj lub npe uas loj kawg?”
10Yawmsaub hais rau Yausua tias, “Cia li sawv tsees. Ua li cas koj yuav khwb nkaus li kod? 11Cov Yixayee tau ua txhaum, lawv fav xeeb rau tej lus cog tseg uas kuv muab cob rau lawv. Lawv qee tej uas muab cais rau kuv, lawv nyiag thiab lawv dag, lawv muab khaws cia nrog lawv tej qhov txhia chaw ua ke. 12Vim li no cov Yixayee tiv tsis tau lawv tej yeeb ncuab lawv thiaj tig kiag khiav ntawm lawv tej yeeb ncuab los lawm, rau qhov lawv yog yam uas raug muab cais ua kom puam tsuaj lawm. Kuv yuav tsis nrog nej nyob li lawm, yuav yog nej muab tej uas muab cais rau kuv ntawd ua kom puam tsuaj ploj hauv nej mus tso. 13Cia li sawv tsees, tu kom cov pejxeem dawb huv thiab hais tias, ‘Nej cia li tu kom nej dawb huv rau tagkis, rau qhov Yawmsaub uas yog Yixayee tus Vajtswv hais li no tias, “Cov Yixayee 'e, muaj tej yam uas muab cais rau Yawmsaub nyob hauv nej cov, nej thiaj tiv tsis tau nej tej yeeb ncuab mus txog thaum nej muab tej uas muab cais rau kuv ntawd rho tawm hauv nej mus.” 14Tagkis kaj ntug nej tuaj zuj zus ua ib xeem ib xeem. Xeem twg uas Yawmsaub ntes tau kuj tuaj zuj zus ua ib cum ib cum. Cum twg uas Yawmsaub ntes tau kuj tuaj zuj zus ua ib yig ib yig. Thiab yim twg uas Yawmsaub ntes tau kuj tuaj zuj zus ua ib leeg ib leeg. 15Tus uas ntes tau, nws yog tus uas muaj tej uas muab cais rau Yawmsaub. Nws yuav raug muab hlawv pov tseg, yog nws tus kheej thiab txhua yam uas nws muaj vim nws fav xeeb rau Yawmsaub tej lus cog tseg thiab nws ua yam uas txaj muag kawg li rau hauv cov Yixayee.’ ”
16Yausua thiaj sawv ntxov tsees thiab coj cov Yixayee tuaj zuj zus ua ib xeem ib xeem, mas xeem Yuda raug ntes. 17Nws thiaj coj zuj zus ib cum ib cum hauv xeem Yuda tuaj, mas Xelag cum thiaj raug ntes. Nws thiaj coj Xelag cum tuaj zuj zus ua ib yig ib yig mas Xadi yim raug ntes. 18Nws coj Xadi yim tuaj zuj zus ib leeg ib leeg mas Akhas thiaj raug ntes. Akhas yog Khami tus tub, nws yawg yog Xadi nws yawg koob yog Xelag, yog xeem Yuda. 19Yausua thiaj hais rau Akhas tias, “Tub 'e, cia li ua rau Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv tau koob meej thiab qhuas nws. Cia li qhia rau kuv saib koj tau ua dabtsi lawm, tsis txhob zais ntawm kuv kiag li.” 20Mas Akhas teb Yausua tias, “Muaj tseeb tiag kuv tau ua txhaum rau Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv, kuv tau ua li no. 21Tej qhov txhia chaw uas txeeb tau ntawd kuv pom ib lub tsho ntev Sina zoo nkauj heev thiab ob puas sekhee nyiaj thiab ib daim kub hnyav tsib caug sekhee. Kuv ntshaw tej no kuv thiaj muab los. Saib maj, tej no muab zais rau hauv av hauv kuv lub qab tsev ntaub, cov nyiaj nyob kiag hauv qab.”
22Yausua txawm txib neeg mus saib mas lawv dhia mus txog hauv nws lub tsev ntaub mag pom tej no muab faus rau hauv nws lub qab tsev ntaub, cov nyiaj nyob kiag hauv qab. 23Lawv thiaj muab rho tawm hauv lub tsev ntaub coj mus rau Yausua thiab cov Yixayee sawvdaws, thiab lawv muab tso tab meeg ntawm Yawmsaub xubntiag. 24Ces Yausua thiab cov Yixayee sawvdaws txawm coj Akhas uas yog Xelag tus tub thiab cov nyiaj thiab lub tsho ntev thiab daim kub ntawd thiab nws tej tub tej ntxhais, tej nyuj tej nees luav tej yaj tej tshis thiab nws lub tsev ntaub thiab txhua yam uas nws muaj huvsi coj mus rau hauv lub Hav Akhauj.
25Mas Yausua hais tias, “Ua cas koj coj kev ceeblaj txom nyem los raug peb? Hnub no Yawmsaub coj kev ceeblaj txom nyem los txog koj.” Cov Yixayee sawvdaws thiaj xuas pob zeb ntaus nws tuag thiab xuas pob zeb ntaus nws tsev neeg tuag thiab muab lawv hlawv pov tseg, 26thiab khaws pob zeb tib ua ib pawg loj rau saum lawv nyob los txog niaj hnub nimno. Mas Yawmsaub thiaj thim nws txojkev npau taws heev. Vim li ntawd niaj hnub nimno luag tseem hu lub chaw ntawd tias Hav Akhauj.