7

Akhas Tej Kev Txhaum

1Tus TSWV txwv tsis pub cov Yixalayees muab ib yam khoom dabtsi uas tus TSWV hais kom muab rhuav kom puastsuaj huv tibsi hauv lub nroog los yuav; tiamsis muaj ib tug txivneej hu ua Akhas tsis mloog tus TSWV lus, yog li ntawd, tus TSWV thiaj chim rau cov Yixalayees. (Akhas yog Kalemis tus tub thiab yog Xanpedis tus xeebntxwv uas yog Zelas cuab kwvtij thiab yog xeem Yudas.)
2Yausuas tso neeg tawm hauv lub nroog Yelikaus mus soj lub nroog A-is uas nyob ntawm Npethees sab hnubtuaj ze Npethavees, thiab kom lawv mus soj thoob plaws lub tebchaws ntawd. Thaum lawv mus soj thoob lawm, 3lawv rov los qhia rau Yausuas hais tias, “Lub nroog A-is tsis yog lub nroog loj, tsis txhob cia tagnrho peb cov tubrog mus tua lub nroog ntawd, tsuas tso ob txhiab lossis peb txhiab leej tubrog mus tua xwb.”
4Yog li ntawd, lawv thiaj tso kwvyees li peb txhiab leej tubrog Yixalayees mus tua, tiamsis lawv swb thiab thim rov los. 5Cov tubrog hauv lub nroog A-is caum lawv tua ntawm lub roojvag nroog tuaj ti nkaus ntawm thaj chaw uas khawb pobzeb, lawv raug caum tua nqis hav ua rau cov Yixalayees tuag kwvyees li peb caug rau leej. Lawv qaug zog thiab ntshai kawg li.
6Yausuas thiab cov Yixalayees cov thawjcoj dua lawv tej tsho thiab nyuaj siab kawg, lawv txhos caug khoov ti nkaus hauv av tabmeeg tus TSWV lub Phijxab ib hnub tsaus ntuj, lawv tsuab hmoov av rau saum lawv taubhau qhia hais tias lawv nyuaj siab kawg li. 7Yausuas hais tias, “Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam! Vim li cas koj coj peb hla tus Dej Yauladees los? Puas yog koj coj peb los cob rau cov Amaules txhais tes kom peb raug puastsuaj tas? Ua cas tsis cia peb nyob twjywm sab ntug Dej Yauladees tim ub? 8Tus TSWV, nimno cov tubrog Yixalayees raug yeebncuab tua swb thim rov los lawm, kuv yuav hais li cas rau lawv? 9Cov Kana-as thiab tej neeg uas nyob hauv lub tebchaws no yuav hnov tej xwm no. Lawv yuav tuaj vij thiab muab peb txhua tus tua huv tibsi. Yuav ua li cas koj lub npe thiaj tsis raug luag txob thuam?”
10Tus TSWV hais rau Yausuas hais tias, “Cia li sawv! Ua li cas koj yuav da hauv av li no? 11Cov Yixalayees ua txhaum! Lawv tsis mloog kuv lus, lawv tsis ua raws li tej lus cog tseg uas kuv kom lawv ua. Lawv tau muab tej khoom uas kuv hais kom muab rhuav kom puastsuaj. Lawv ua tubsab, lawv dag thiab lawv nqa tej khoom ntawd los zais xyaw lawv cov lawm. 12Twb yog vim li no cov tubrog Yixalayees thiaj tua tsis yeej lawv cov yeebncuab. Lawv swb thiab thim rov qab los, rau qhov lawv raug foom kom puastsuaj lawm. Yog nej tsis muab tej khoom uas kuv hais kom nej tsis txhob muab ntawd povtseg, kuv yuav tsis nrog nej nyob lawm! 13Koj cia li sawv! Muab cov neeg ua kevcai ntxuav kom huv thiab coj lawv tuaj cuag kuv. Koj hais kom lawv cia li npaj, tagkis tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv muaj lus yuav hais rau lawv: ‘Cov Yixalayees, nej muab tej khoom uas kuv kom muab rhuav puastsuaj huv tibsi qee yam lawm! Nej yuav tua tsis yeej nej cov yeebncuab mus txog thaum uas nej muab tej khoom ntawd tshem tawm ntawm nej mus!’ 14Koj hais rau lawv hais tias, tagkis sawv ntxov lawv txhua xeem yuav tau tuaj sawv rau ntawm hauv ntej ib xeem zuj zus. Kuv hu xeem twg, xeem ntawd sawv los ib cuab zuj zus, kuv hu cuab twg, cuab ntawd sawv los ib tse zuj zus, thiab kuv hu tsev twg, tsev ntawd sawv los ib tug zuj zus. 15Yog xaiv tau tus twg thiab tej khoom uas nws muab nyob ntawm nws, mas yuav muab tej uas nws nyiag los, nws tej qhov txhia chaw, thiab nws tsevneeg hlawv huv tibsi povtseg, rau qhov nws tsis mloog kuv lus thiab nws ua rau cov Yixalayees poob ntsejmuag.”
16Hnub tom qab thaum sawv ntxov, Yausuas thiaj coj cov Yixalayees txhua xeem tuaj thiab kom ib xeem zuj zus sawv los rau tom hauv ntej, ces lawv txawm rho ntawv tau xeem Yudas npe. 17Nws thiaj coj xeem Yudas ib cuab zuj zus los, lawv rho tau cuab Xelas npe. Ces nws coj cuab Zelas ib tse zuj zus los, ces lawv rho tau Xanpedis tsevneeg npe. 18Nws coj Xanpedis tsevneeg ib tug zuj zus los, lawv rho tau Akhas uas yog Kalemis tus tub lub npe, Akhas yog Xelas tus tub Xanpedis tus xeebntxwv thiab yog xeem Yudas. 19Yausuas hais rau Akhas hais tias, “Kuv tus tub, koj cia li qhia tseeb rau tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv thiab lees koj tej kev txhaum. Nimno koj cia li qhia rau kuv saib koj tau ua dabtsi. Koj tsis txhob zais li.”
20Akhas teb hais tias, “Muaj tseeb tiag, kuv tau ua txhaum rau tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv lawm, kuv tau ua li no: 21Tej khoom uas peb mus txeeb tau ntawd, kuv pom ib lub tsho Npanpiloos uas zoo nkauj heev, thiab pom tsib choj nyiaj thiab ib daim kub hnyav ib choj tawm. Kuv ntshaw heev, kuv thiaj muab los cia lawm. Kuv muab faus rau hauv kuv lub tsevntaub thiab muab cov nyiaj tso rau hauv qab.”
22Yog li ntawd, Yausuas thiaj txib ob peb leeg txivneej mus rau hauv Akhas lub tsevntaub thiab pom cov khoom ntawd faus rau hauv, thiab cov nyiaj nyob hauv qab tiag. 23Lawv nqa cov khoom ntawd hauv Akhas lub tsevntaub los rau Yausuas thiab cov Yixalayees saib thiab muab tso tabmeeg tus TSWV. 24Yausuas thiab cov Yixalayees txawm coj Akhas, coj cov nyiaj, coj lub tsho, coj daim kub thiab coj nws pojniam menyuam, nws cov nyuj, nws cov neesluav, nws cov yaj, nws cov tshis, nws lub tsevntaub thiab nws tej khoom txhua yam mus rau hauv lub Hav Covnyom. 25Yausuas hais rau Akhas hais tias, “Ua cas koj yuav coj tej kev ntxhov siab li no los rau peb? Hnub no tus TSWV yuav coj kev covnyom los rau koj!” Ces tagnrho cov Yixalayees txawm muab pobzeb ntaus Akhas, ntaus nws pojniam menyuam tuag tas huv tibsi, thiab muab lawv hlawv nrog nws tej khoom txhua yam kub hnyiab tas dulug. 26Lawv muab pobzeb pov rau saum Akhas teeb ua ib pawg loj heev, pawg pobzeb ntawd tseem nyob los txog niaj hnub no. Yog li ntawd, thiaj muab thaj chaw ntawd hu ua lub Hav Covnyom. Tus TSWV thiaj tsis chim rau lawv lawm.