7

Tơlơi Soh Akhan

1Bơ kơ ƀing Israel tơlơi Yahweh pơđar, jing tơlơi ƀing gơñu ƀu dưi mă tŭ gơnam hơget ôh mơ̆ng plei pơnăng Yerêhô yuakơ Ñu kiăng kơ ƀing gơñu pơrai hĭ abih bang, jing sa gơnam pơyơr kơ Ñu yơh. Hơmâo sa čô amăng ƀing Israel anăn Akhan; ñu hơngah ƀu gưt tui tơlơi Yahweh pơđar ôh, tui anŭn yơh Yahweh hil biă mă yơh kơ ƀing Israel. Akhan jing ană đah rơkơi Karmi, jing tơčô Zabdi, jing tơčĕ Zerah, jing pô lŏm kơ kơnung djuai Yudah yơh.
2Tơlơi anŭn truh laih tui hăng anai: Yôsua pơkiaŏ đơđa ƀing tơhan ñu mơ̆ng plei Yerêhô kiăng nao pơ plei pơnăng Ai, jing plei dŏ jĕ pơ plei Bêt-Awen jing gah ngŏ̱ kơ plei pơnăng Bêthêl yơh, laih anŭn pơtă kơ ƀing gơñu tui anai, “Đĭ nao bĕ kiăng kơ ep kơsem anih lŏn anŭn.” Tui anŭn, ƀing mơnuih anŭn đĭ nao ep kơsem plei Ai yơh.
3Tơdang ƀing gơñu wơ̆t glaĭ pơ Yôsua, ƀing gơñu ră ruai tui anai, “Ƀu kiăng ôh kơ abih bang ƀing ling tơhan nao kơsung blah plei Ai. Pơkiaŏ nao bĕ kơnơ̆ng dua klâo-rơbâo čô tơhan đôč kiăng kơ mă tŭ plei anŭn laih anŭn anăm pơgleh hĭ abih bang ƀing ling tơhan ôh, yuakơ pơ anih anŭn kơnơ̆ng hơmâo ƀiă mơnuih đôč.” 4Tui anŭn, hơmâo kơnơ̆ng kơplăh wăh klâo-rơbâo čô ƀing ling tơhan Israel kơsung blah, samơ̆ ƀing gơñu thuơ hăng kơdŭn đuaĭ hĭ mơ̆ng ƀing ling tơhan plei Ai anŭn yơh. 5Ƀing ling tơhan plei Ai pơdjai hĭ klâopluh-năm čô amăng ƀing ling tơhan ƀing Israel. Ƀing gơñu kiaŏ blah hĭ ƀing gơ̆ čơdơ̆ng mơ̆ng amăng ja̱ng plei ƀơi bŏl čư̆ laih anŭn pơdjai hĭ ƀing gơ̆ ƀơi jơlan tơdang ƀing gơ̆ đuaĭ trŭn mơ̆ng bŏl čư̆ anŭn hlŏng truh pơ anih hơmâo khul amăng luh pơtâo. Tơdang ƀuh tui anŭn, pran jua ling tơhan ƀing Israel hơtah hơtai huĭ bra̱l yơh.
6Tơdang Yôsua hơmư̆ kơ tơlơi anŭn, ñu laih anŭn ƀing kŏng tha ƀing Israel hek hĭ ao gơñu laih anŭn bon gơñu pô akŭp akŏ ƀơi lŏn ƀơi anăp Hip Tơlơi Pơgop Yahweh hlŏng truh pơ hrơi klăm. Ƀing gơñu ăt pruai ƀruih lŏn ƀơi akŏ gơñu mơ̆n kiăng pơdah kơ tơlơi ƀing gơñu kơŭ kơuăn yơh. 7Giŏng anŭn, Yôsua iâu laĭ tui anai, “Ơ Khua Yang Yahweh hơi, yua hơget Ih ba abih bang ƀing gơmơi, jing ƀing ană plei Ih anai, găn hĭ krong Yurdan kiăng kơ jao hĭ kơ ƀing Amôr pơrai hĭ ƀing gơmơi lĕ? Hiam hloh kơ ƀing gơmơi dưi dŏ glaĭ mơak jơna̱p pơ ha̱ng gah adih kơ krong Yurdan yơh! 8Ơ Khua Yang ăh, ră anai ƀing Israel hơmâo kơdŭn đuaĭ hĭ laih mơ̆ng ƀing rŏh ayăt gơñu, tui anŭn hơget tơlơi kâo dưi pơhiăp lĕ? 9Ƀing Kanaan laih anŭn ƀing mơnuih pơkŏn dơ̆ng amăng anih lŏn anai či hơmư̆ kơ tơlơi anai laih anŭn ƀing gơñu či wang blah hăng pơdjai hĭ abih bang ƀing gơmơi tơl ƀu hơmâo hlơi pô amăng lŏn tơnah anai hơdơr kơ anăn gơmơi ôh. Tui anŭn, hơget tơlơi Ih či ngă kiăng kơ ƀing arăng ƀu pơhiăp sat ôh kơ anăn Ih lĕ?”
10Yahweh pơhiăp hăng Yôsua tui anai, “Tơgŭ bĕ! Yua hơget ih đih akŭp akŏ ƀơi lŏn kar hăng anŭn lĕ? 11Ƀing Israel hơmâo ngă soh laih! Ƀing gơñu hơmâo pơjŏh hĭ laih tơlơi pơgop Kâo, jing tơlơi Kâo pơđar laih kơ ƀing gơñu kiăng kơ djă̱ pioh. Ƀing gơñu hơmâo mă tŭ laih ƀiă gơnam ƀing gơñu khŏm pơrai hĭ. Ƀing gơñu klĕ mă laih gơnam anŭn, pơhiăp ƀlŏr kơ tơlơi anŭn laih anŭn pioh gơnam anŭn hrŏm hăng gơnam gơñu pô. 12Anŭn yơh jing tơhơnal tơlơi yua hơget ƀing Israel ƀu dưi pơkơdơ̆ng glaĭ ôh hăng ƀing rŏh ayăt gơñu. Ƀing gơñu wir rŏng kơdŭn đuaĭ hĭ mơ̆ng ƀing rŏh ayăt yuakơ Kâo hơmâo jao hĭ laih ƀing gơñu kơ tơlơi răm rai. Kâo ƀu či dŏ hrŏm hăng ƀing gih dơ̆ng tah tơl ƀing gih pơrai hĭ khul gơnam Kâo pơtă laih kơ ƀing gih khŏm pơrai hĭ anŭn.”
13Yahweh laĭ dơ̆ng tui anai, “Tơgŭ bĕ! Pơrơgoh hĭ bĕ ƀing ană plei anai. Pơtă bĕ kơ ƀing gơñu tui anai, ‘Pơrơgoh hĭ bĕ gih pô kiăng kơ prap pre kơ hrơi pơgi, yuakơ anai yơh jing tơlơi Kâo, jing Yahweh Ơi Adai ƀing Israel, pơhiăp: Ơ ƀing Israel hơi, gơnam ƀing gih khŏm pơrai hĭ dŏ hrŏm amăng gơnam ƀing gih. Ƀing gih ƀu dưi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing rŏh ayăt gih ôh tơl ƀing gih mă pơđuaĭ hĭ hơdôm gơnam anŭn!’ ”
14Yôsua pơtă kơ ƀing gơñu tui anai, “Hơnŭn yơh, ƀơi mơguah brơi kơ ƀing gih rai pơrơđah bĕ gih pô tui hăng rĭm kơnung djuai. Kơnung djuai pă Yahweh kơčrâo djơ̆, brơi bĕ kơnung djuai anŭn rai pơrơđah tui hăng rĭm djuai sa ơi yă. Djuai sa ơi yă pă Yahweh kơčrâo djơ̆, brơi bĕ djuai anŭn rai pơrơđah tui hăng rĭm sang anŏ. Sang anŏ pă Yahweh kơčrâo djơ̆, brơi bĕ kơ sang anŏ anŭn rai pơrơđah tui hăng rĭm čô. 15Hlơi pô Yahweh hơmâo kơčrâo djơ̆ wơ̆t hăng khul gơnam ƀing gih khŏm pơrai hĭ mơ̆n, ñu anŭn ƀing gih khŏm čuh pơrai hĭ yơh hrŏm hăng sang anŏ ñu laih anŭn rĭm gơnam ñu hơmâo mơ̆n, yuakơ ñu hơmâo ngă soh pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng tơlơi pơgop Yahweh laih anŭn hơmâo pơmlâo laih kơ ƀing Israel!”
16Mơguah ưm amăng hrơi tŏ tui, Yôsua brơi kơ ƀing Israel rai tui hăng rĭm kơnung djuai, laih anŭn Yahweh kơčrâo djơ̆ kơnung djuai Yudah yơh. 17Ñu brơi kơ kơnung djuai Yudah rai tui hăng rĭm djuai sa ơi yă, laih anŭn Yahweh kơčrâo djơ̆ djuai Zerah yơh. Giŏng anŭn, ñu brơi djuai Zerah anŭn rai tui hăng rĭm sang anŏ, laih anŭn Yahweh kơčrâo djơ̆ sang anŏ Zabdi yơh. 18Giŏng anŭn, ñu brơi sang anŏ Zabdi rai tui hăng rĭm čô, laih anŭn Yahweh kơčrâo djơ̆ Akhan jing ană đah rơkơi Karmi, tơčô Zabdi yơh.
19Tui anŭn, Yôsua laĭ kơ Akhan tui anai, “Ơ dăm, ruai pơhaih bĕ tơlơi sĭt kiăng kơ pơpŭ kơ anăn Yahweh hăng bơni hơơč kơ Ñu jing Ơi Adai ƀing Israel. Ruai bĕ kơ kâo hơget tơlơi ih hơmâo ngă laih. Anăm gir pơdŏp hĭ ôh hơget tơlơi mơ̆ng kâo.”
20Akhan laĭ glaĭ, “Ơ sĭt yơh, kâo hơmâo ngă soh pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng Yahweh jing Ơi Adai ƀing Israel. Anai yơh jing tơlơi kâo ngă laih: 21Tơdang kâo ƀuh sa blah ao phyung hiam mơ̆ng čar Babilon amăng khul tơlơi ƀing ta khŏm pơrai hĭ anŭn, hrŏm hăng dua-rơtuh sekel amrăk laih anŭn sa tơlŏ mah kơtraŏ truh kơ rơmapluh sekel, kâo amoaih kluh kơ khul gơnam anŭn biă mă yơh laih anŭn hơmâo mă tŭ hĭ laih. Abih bang khul gơnam anŭn kâo dơ̱r amăng gah lăm sang khăn kâo. Kâo dơ̱r amrăk ƀơi gah yŭ kơ abih bang gơnam anŭn.”
22Tui anŭn, Yôsua pơkiaŏ nao ƀiă mơnuih pơ sang khăn gơ̆ laih anŭn hơduah ƀuh khul gơnam ƀing Israel khŏm pơrai hĭ gơ̆ dơ̱r pơ anŭn, laih anŭn amrăk dơ̱r ƀơi gah yŭ kơ anŭn mơ̆n. 23Ƀing gơñu mă tơbiă mơ̆ng sang khăn gơ̆, ba rai pơ Yôsua hrŏm hăng abih bang ƀing Israel laih anŭn pioh trŭn khul gơnam anŭn ƀơi anăp Yahweh.
24Giŏng anŭn, Yôsua wơ̆t hăng ƀing Israel mă Akhan, ană Zerah anŭn, gơnam amrăk, ao phyung hiam, sa tơlŏ mah anŭn hrŏm hăng ƀing ană bă Akhan, khul rơmô, khul aseh glai, khul triu bơbe, sang khăn ñu laih anŭn abih bang gơnam pơkŏn ñu hơmâo, ba nao abih bang amăng dơnung Akhôr. 25Laih anŭn Yôsua laĭ kơ Akhan tui anai, “Yua hơget ih ba rai tơlơi rŭng răng anai ƀơi ƀing ta lĕ? Ră anai Yahweh či ba rai tơlơi rŭng răng ƀơi ih yơh!” Giŏng anŭn, abih bang ƀing Israel glŏm boh pơtâo ƀơi Akhan tơl djai; laih kơ ƀing gơñu glŏm pơdjai hĭ sang anŏ Akhan, ƀing gơñu ăt čuh pơrai hĭ abih bang wơ̆t hăng khul gơnam gơ̆ hơmâo mơ̆n. 26Ƀing gơñu ăt pioh sa ƀu̱r boh pơtâo prŏng ƀơi gah ngŏ khul atâo anŭn; boh pơtâo anŭn ăt dŏ truh kơ tă anai mơ̆n.
 Tui anŭn, Yahweh ƀu hil pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Israel dơ̆ng tah. Anŭn yơh jing tơhơnal tơlơi yua hơget arăng pơanăn dơnung anŭn Akhôr čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi anŭn.