8

Ua rog yeej lub moos Ai

1Yawmsaub hais rau Yausua tias, “Tsis txhob ntshai tsis txhob poob siab. Cia li coj cov tub rog huvsi nrog koj mus, cia li sawv tsees mus lawm pem lub moos Ai. Kuv twb muab lub moos Ai tus vajntxwv thiab nws cov pejxeem thiab nws lub moos thiab nws lub tebchaws rau hauv koj txhais tes lawm. 2Koj yuav tsum ua rau lub moos Ai thiab Ai tus vajntxwv ib yam nkaus li koj twb ua rau Yelikhau thiab Yelikhau tus vajntxwv lawd. Tej qhov txhia chaw uas nej txeeb tau los thiab tej tsiaj txhu nej cia li coj mus ua nej tug. Koj yuav npaj ib pab tub rog mus nraim cev rau sab ped nraum lub moos tos.”
3Yausua thiab cov tub rog sawvdaws txawm sawv tsees mus ntaus lub moos Ai. Yausua xaiv peb vam tus tub rog uas siab loj siab tuab kom lawv tawm mus hmo ntuj, 4mas nws hais rau lawv tias, “Ua li no 'ov, nej mus nraim cev ped nraum lub moos, tsis txhob nyob deb ntawm lub moos, tiamsis txhua tus npaj txhij tos. 5Mas kuv thiab cov tub rog sawvdaws uas nrog kuv ua ke yuav mus kom ze ntawm lub moos. Mas thaum lawv tawm tuaj ntaus peb yam li thawj zaug ces peb yuav thim loo khiav lawv. 6Lawv yuav tawm tuaj caum peb mus txog thaum peb ntxias lawv tawm tuaj dhau lub moos deb. Mas lawv yuav hais tias, ‘Cov Yixayee khiav peb yam li thawj zaug lawm.’ Peb yuav ua txuj khiav li no, 7ces nej cov uas nraim cev cia li sawv tsees los txeeb kiag lub moos ntawd, rau qhov Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv yuav muab lub moos rau hauv nej txhais tes. 8Thaum nej txeeb kiag tau lub moos ntawd lawd nej cia li muab hlawv, cia li ua raws li Yawmsaub hais. Kuv hais kom nej ua li no nawj.” 9Mas Yausua thiaj kom lawv tawm mus. Lawv kuj mus nraim cev rau ntawm Npe‑ee thiab Ai ntu nruab nrab, uas yog sab hnub poob ntawm lub moos Ai. Tiamsis hmo ntawd Yausua nrog cov pejxeem nyob ua ke.
10Yausua sawv ntxov los txhij tub rog thiab nws nrog Yixayee cov kev txwj laus coj cov tub rog mus pem lub moos Ai. 11Cov tub rog uas nrog nws mus sawvdaws txawm mus ze lub moos. Lawv tsuam chaw rau ntawm lub moos Ai sab ped, muaj ib lub hav quas lawv thiab lub moos Ai. 12Thiab nws faib kwvlam tsib txhiab leej tub rog kom lawv nraim cev rau ntawm lub moos Npe‑ee thiab lub moos Ai ntu nruab nrab ntawm lub moos Ai sab hnub poob. 13Lawv faib cov tub rog li no, pab tub rog uas coob nyob ntawm lub moos Ai sab ped thiab pab uas faj seeb tom qab nyob ntawm lub moos Ai sab hnub poob. Tiamsis hmo ntawd Yausua nyob hauv lub hav. 14Thaum lub moos Ai tus vajntxwv pom li ntawd mas nws thiab nws cov tub rog sawvdaws, uas yog cov txivneej hauv lub moos sawvdaws, sawv ntxov dhia mus ntaus cov Yixayee ntawm ntav toj Alanpa, tiamsis nws tsis paub tias muaj ib pab tub rog nraim cev tos ntaus nws nyob ntawm lub moos ib sab. 15Yausua thiab cov Yixayee sawvdaws ua txuj li uas swb lawv mas pheej khiav zuj zus mus rau pem tebchaws moj sab qhua. 16Lawv hu cov txivneej sawvdaws hauv lub moos Ai mus caum cov Yixayee, mas Yausua ntxias lawv caum nws mus deb zuj zus ntawm lub moos. 17Tsis tshuav ib tug txivneej uas nyob hauv lub moos Ai thiab lub moos Npe‑ee uas tsis caum cov Yixayee mus li. Lawv caum cov Yixayee mus, muab rooj loog qheb lug cia.
18Mas Yawmsaub hais rau Yausua tias, “Cia li taw rab hmuv hauv koj txhais tes rau tom lub moos Ai, rau qhov kuv yuav muab lub moos ntawd rau hauv koj txhais tes.” Ces Yausua txawm taw nkaus rab hmuv hauv nws txhais tes rau tom lub moos. 19Thaum Yausua taw kiag nws txhais tes mas cov tub rog uas nraim cev txawm sawv pes tsees ntawm lub chaw nraim thiab dhia nkag plaws rau hauv lub moos, txeeb kiag tau thiab muab lub moos ntawd hlawv kiag. 20Thaum cov neeg Ai tig saib qab ua ciav pom pa taws hauv lub moos ncho mus nto plaws saum ntuj, ces lawv tsis tau kev khiav mus qhovtwg li, rau qhov cov tub rog uas khiav mus rau tebchaws moj sab qhua kuj tig rov los tua cov neeg Ai uas caum qab. 21Thaum Yausua thiab cov Yixayee pom tias cov uas nraim cev twb txeeb tau lub moos lawm thiab pa taws kub lub moos ncho nto ntuj lawm, lawv kuj tig loo ntaus cov neeg Ai. 22Cov uas txeem rau hauv lub moos kuj tawm tuaj ntaus lawv, cov neeg Ai thiaj nyob rau hauv nruab nrab cov Yixayee, cov Yixayee nyob puag ncig sab ub sab no. Cov Yixayee ntaus ua lawv tsis tshuav ib tug ciaj thiab tsis tshuav ib tug khiav dim li. 23Tiamsis lawv ntes tau tus vajntxwv hauv lub moos Ai tseem ciaj coj los rau Yausua.
24Thaum cov Yixayee xuas ntaj tua cov neeg Ai uas caum lawv mus rau tom tebchaws moj sab qhua tuag tag huvsi tsis tshuav ib tug li, mas cov Yixayee sawvdaws rov mus rau hauv lub moos, es xuas ntaj tua lub moos ntawd. 25Txhua tus uas nyob hauv lub moos Ai tuag tag rau hnub ntawd suav txivneej thiab pojniam huvsi yog ib vam ob txhiab leej. 26Yausua tsis tau nkaum tes qhov uas nws taw rab hmuv ntawd mus txog thaum uas nws ua rau cov neeg hauv lub moos Ai puam tsuaj tag. 27Tej tsiaj txhu thiab tej qhov txhia chaw uas txeeb tau hauv lub moos ntawd los mas cov Yixayee coj los ua lawv tug raws li tej lus uas Yawmsaub hais rau Yausua. 28Ua li no Yausua thiaj muab lub moos Ai hlawv kub hnyiab tag ua tej niag pawg cia txog niaj hnub nimno. 29Thiab nws muab tus vajntxwv hauv lub moos Ai dai caj dab saum ntoo mus txog tsaus ntuj. Thaum hnub poob qho lawd Yausua hais kom lawv muab nws lub cev tuag txo saum ntoo coj mus pov tseg rau ntawm txojkev uas nkag rau hauv rooj loog, mas lawv muab pob zeb los tsuam ua ib pawg loj loj nyob txog niaj hnub nimno.

Nyeem txoj kevcai saum lub roob Enpas

30Yausua txawm ua ib lub thaj xyeem rau Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv saum lub roob Enpas, 31raws li Yawmsaub tus tub qhe Mauxe tau hais rau cov Yixayee. Nws ua lub thaj raws li uas sau cia rau hauv Mauxe phau ntawv kevcai hais tias, “Cia li muab tej pob zeb uas tsis tau muab txhwm muab npawm los ua xwb, yog tej pob zeb uas tsis tau raug hniav hlau hniav riam li.” Mas lawv muab tsiaj ua kevcai hlawv huvsi xyeem rau Yawmsaub saum lub thaj ntawd thiab tua tsiaj ua kevcai xyeem sib raug zoo. 32Thiab Yausua sau Mauxe txoj kevcai uas Mauxe twb sau cia lawd rau tej pob zeb ntawm lub thaj ntawd tab meeg cov Yixayee. 33Ib tsoom Yixayee sawvdaws, tsis hais lwm haiv neeg uas nrog lawv nyob thiab cov uas yug hauv cov Yixayee thiab cov kev txwj laus thiab cov nom tswv thiab cov uas tu plaub sawv ntsug ntawm lub phij xab ob sab, tab meeg cov Levi uas yog pov thawj kwv Yawmsaub lub phij xab sib cog lus. Ib nrab sawv ncaj ntawm lub roob Kelixi, ib nrab sawv ncaj ntawm lub roob Enpas, raws li Yawmsaub tus tub qhe Mauxe tau hais ua ntej kom cov Levi foom koob hmoov rau cov Yixayee. 34Dhau ntawd Yausua thiaj nyeem txoj kevcai no txhua lo lus huvsi rau lawv mloog, yog tej lus foom koob hmoov thiab tej lus tsawm foom, raws li txhua yam uas sau rau hauv phau ntawv kevcai. 35Tsis tshuav ib lo lus uas Mauxe tau hais cia es Yausua tsis muab nyeem tab meeg ib tsoom Yixayee sawvdaws thiab tej pojniam menyuam thiab lwm haiv neeg uas nrog lawv nyob mloog.