9

Nau Phung Gabaôn Ndơm

1Tơ lah tăng nau nây, lĕ rngôch phung hađăch gŭ kơh ri dak krong Yurdan tâm bri dor jêh ri tâm neh lâng rgŏ kơh dak mƀŭt mpeh bri liban, phung Hitit, phung Amôrit, phung Kanaan, phung Pêrisĭt, phung Hivit, jêh ri phung Jêbusit, 2tâm rbŭn ndrel rnglăp du ai tâm lơh đah Y-Yôsuê jêh ri phung Israel.
3Ƀiă lah phung bunuyh ƀon Gabaôn tăng lư nau Y-Yôsuê ƀư jêh ma ƀon Yêrikô jêh ri ƀon Ahi, 4khân păng ƀư ma nau n'hêch ndơm, hăn nkra mpa prăp sông sa. Sŏk dŭng sat ntă ta chor kuih seh bri khân păng, jêh ri sŏk nông ntâu dơ dak kriăk ƀâu lĕ ơm hêk jêh ri kơi jĭm tay, 5jêh ri khân păng nsoh ntâu jot sat kơi nkra jêh, khân păng nsoh bok ao lĕ sat; jêh ri lĕ mpa khân păng prăp sông sa lĕ kro jêh ri jêng piăng o (nđo) jêh. 6Khân păng hăn ma Y-Yôsuê ta ntŭk njưh ta Gilgal. Nkoch mbơh ma păng jêh ri ma lĕ phung bu klâu Israel. "Hên văch tă bơh bri ngai; pô nây aƀaơ ri ăn khân may ƀư nau tâm rnglăp đah hên." 7Ƀiă lah phung bu klâu Israel lah ma phung Hivit, "Klăp lah khân may gŭ ndrel ma hên: Pô nây mâm hên dơi ƀư nau tâm rnglăp đah khân may?" 8khân păng lah ma Y-Yôsuê; Hên jêng phung oh mon may." Y-Yôsuê lah ma khân păng: "Mbu nâm khân may jêng, jêh ri mbah tă khân may văch?" 9Khân păng lah ma Y-Yôsuê: "Phung oh mon may văch tă bơh du n'gor bri ngai ngăn, yor nây gay yơk ma amoh Yêhôva Brah Ndu khân may; yor lah hên tăng lư jêh nau bu nkoch bri ma păng, jêh ri lĕ nau păng ƀư jêh tâm n'gor bri Êjipt 10Jêh ri lĕ nau păng ƀư jêh ma bar hê hađăch Phung Amôrit gŭ đah ri dak krong Yurdan, Y-Sihôn hađăch ƀon Hêsbon jêh ri Y-Ôk hađăch bri Basan gŭ ta Ƀon Astarôt. 11Phung bu ranh hên jêh ri lĕ rngôch phung ƀon lan bri hên lah jêh đah hên. "Sŏk hom mpa sông sa prăp ma nau hăn nsong, hăn tâm mâp đah khân păng jêh ri lah ma khân păng, Hên jêng phung oh mon khân may; văch hom aƀaơ ri, ƀư nau tâm rnglăp đah hên." 12Ta aơ piăng let hên, păng hôm duh dôl hên sŏk bơh ngih hên prăp ma mpa sông sa ma nau hăn nsong ta nar hên văch hăn ta aơ, ƀiă lah aƀaơ aơ păng lĕ kro jêh ri jêng piăng o (nđo). 13Nông ntâu dơ dak kriăk ƀâu aơ jêng mhe tơ lah hên troch bêng khân păng, jêh ri aƀaơ aơ lĕ sat jêh: bok ao hên jêh ri ntâu jot hên lĕ sat jêh yor hăn ngai ngăn." 14Pô nây phung bu klâu Israel ƀaƀă sŏk mpa khân păng prăp sông sa, jêh ri khân păng mâu ôp nau Yêhôva ŭch. 15Y-Yôsuê ƀư nau đăp mpăn đah khân păng, jêh ri ƀư nau tâm rnglăp đah khân păng, jêh ri rong khân păng gŭ rêh. Phung kôranh chiă uănh tâm phung tâm rƀŭn ton săk ma khân păng.
16Lôch pe nar jêh khân păng ƀư nau tâm rnglăp đah phung nây, phung Israel gĭt ma phung nây jêng phung chiau meng khân păng nơm, jêh ri gŭ ndrel ma khân păng. 17Phung ƀon lan Israel dâk hăn tât ta ƀon khân păng nar tal pe. Ntơ moh khân păng ƀon Gabaôn ƀon Chhê phi ra, ƀon Bêrôt, jêh ri ƀon Kiriat jê rim. 18Ƀiă lah phung ƀon lan Israel mâu ƀư nkhĭt khân păng ôh, yor lah phung kôranh chiă uănh tâm phung tâm rbŭn ton săk jêh ma khân păng ma amoh Yêhôva Brah Ndu Israel. Nôk nây lĕ rngôch phung tâm rbŭn ngơi ƀrôk đah phung kôranh chiă uănh. 19Ƀiă lah lĕ rngôch phung kôranh chiă uănh lah ma lĕ rngôch phung tâm rbŭn, "He ton săk jêh đah khân păng ma amoh Yêhôva Brah Ndu phung Israel, jêh ri he mâu dơi pah bi khân păng ôh. 20Pô aơ he mra ƀư ma khân păng jêh ri rong khân păng rêh, klach lah Yêhôva hao nuih ma he yor nau he ton săk jêh ma khân păng." 21Phung kôranh chiă uănh lah ma khân păng. "Rong ăn khân păng gŭ rêh." Pô nây khân păng jêng phung chôk long jêh ri bâk dak ma lĕ rngôch phung tâm rbŭn, tĭng nâm phung kôranh chiă uănh lah.
22Y-Yôsuê kuăl khân păng jêh ri lah ma khân păng, "Mâm ƀư khân may ndơm phung hên dôl nây lah.' Hên gŭ ngai ngăn tă bơh khân may? dôl khân may gŭ ndrel ma hên?' 23Pô aơ aƀaơ ri bu rtăp rak jêh ma khân may, jêh ri ƀaƀă tâm phung khân may mra jêng dĭk ƀaƀơ, phung chôk long jêh ri bâk dak ma Ngih Brah Ndu gâp." 24khân păng plơ̆ lah ma Y-Yôsuê. "Yor lah bu mbơh jêh ma phung oh mon may. Nanê̆ ngăn Yêhôva Brah Ndu khân may ntăm jêh ma oh mon păng Y-Môis ŭch ăn khân may lĕ bri jêh ri ƀư rai lĕ rngôch bunuyh gŭ tâm bri nây ta năp khân may. Yor nây hên klach ngăn ma nau rêh hên yor khân may. Yor ri hên ƀư nau aơ. 25Jêh ri aƀaơ, hên gŭ tâm ti may; rom hên tĭng nau may mĭn ueh jêh ri di" 26Y-Yôsuê ƀư tĭng nau păng hŏ lah jêh, jêh ri tâm rklaih khân păng tă bơh ti phung ƀon lan Israel; jêh ri khân păng mâu ƀư nkhĭt phung nây ôh. 27Ƀiă lah nar Y-Yôsuê ăn khân păng jêng phung chôk long jêh ri bâk dak ma phung tâm rbŭn jêh ri ma nơng Yêhôva tâm ntŭk Kôranh Brah săch: Nây yơh ntil kan ƀon lan nây hôm pah n'ho tât nar aơ.