9

Tỗp Ki-bê-ôn Phếq Yô-sũa.

1Máh puo ỡt coah angia mandang pât crỗng Yôr-dan bữn sâng tễ ranáq tỗp I-sarel chíl riap. Tỗp alới ỡt tâng dũal cóh, ỡt cheq yững cóh, ỡt tâng cutễq tapín, cớp ỡt mpễr pứh dỡq mưt Mê-di-tarian yỗn toau toâq cruang Lê-banôn coah angia pỡng. Nâi la máh puo tỗp Hêt, Amô-rit, Cana-an, Pê-rasit, Hê-vit, cớp Yê-but. 2Nheq náq alới pruam muoi mứt ễ chíl Yô-sũa cớp tỗp I-sarel.
3Ma máh cũai tễ vil Ki-bê-ôn, toâq alới dáng Yô-sũa khoiq chíl riap vil Yê-ri-cô cớp vil A-ai, 4alới chuaq ngê ễ raphếq rathũ Yô-sũa. Tỗp alới ĩt sana chóq tâng tũi raháq, ĩt blŏ́ng nho chóq tâng aluoi ngcâr salóng cớp ramoal, chơ apoac tâng cloong aséh dễn. 5Tỗp alới tâc tampâc anhỗh cớp sớp cỡp raháq, cớp alới dững sanyam bễng mi khỗ cớp nheq môc. 6Chơ alới pỡq ramóh Yô-sũa cớp cũai I-sarel pỡ vil Kil-cal, cớp alới pai neq: “Tỗp hếq toâq tễ ntốq yơng lứq, yuaq yoc ễ táq tếc parkhán cớp tỗp anhia.”
7Ma tỗp I-sarel pai neq: “Cŏh lơ tỗp anhia ỡt cheq nâi! Ngkíq hếq tỡ têq táq tếc parkhán cớp anhia.”
8Tỗp alới ta‑ỡi Yô-sũa neq: “Hếq toâq pỡ nâi la ễ cỡt sũl achuaih.”
 Ngkíq Yô-sũa blớh tỗp alới ki neq: “Anhia la noau, cớp toâq tễ ntốq léq?”
9Alới ruaih yỗn Yô-sũa tamứng neq: “Achuaih ơi! Tỗp hếq toâq tễ ntốq yơng yoal lứq, yuaq hếq khoiq bữn sâng tễ ramứh ranoâng Yiang Sursĩ, la Yiang tỗp anhia. Hếq bữn sâng tễ dũ ranáq Ncháu anhia khoiq táq pỡ cruang Ê-yip-tô. 10Hếq sâng dũ ramứh án khoiq táq chóq bar náq puo cũai Amô-rit ỡt coah angia mandang loŏh crỗng Yôr-dan, la Si-hôn puo vil Hê-sabôn, cớp Oc puo cũai Basan ỡt pỡ vil At-tarot. 11Yuaq ngkíq, máh cũai sốt tỗp hếq, cớp máh cũai proai tâng cruang hếq, ớn hếq thrũan sanyam, chơ pỡq ramóh achuaih. Tỗp alới ớn hếq toâq atỡng achuaih neq: ‘Hếq la sũl achuaih! Sễq achuaih táq tếc parkhán cớp tỗp hếq nứng.’ 12Achuaih nhêng bễng mi hếq nâi! Bo hếq loŏh tễ dống noâng o, ma sanua án khỗ cớp cỡt môc nheq chơ. 13Bo hếq pỡq, máh aluoi ngcâr nâi noâng tamái lứq, ma sanua án raháq cớp salóng nheq. Tampâc hếq tâc cớp cỡp hếq sớp la raháq nheq tê, yuaq tễ dống hếq toâq pỡ nâi yơng lứq.”
14Ngkíq tỗp I-sarel cha chim sana alới, ma trỗ nâi tỗp I-sarel tỡ bữn blớh Yiang Sursĩ tễ ranáq nâi. 15Ngkíq Yô-sũa pruam cỡt yớu cớp tỗp Ki-bê-ôn, cớp dŏq yỗn tỗp alới tamoong. Máh cũai arieih tỗp I-sarel pruam samoât samơi ễ yống dŏq ŏ́c parkhán ki.
16Vớt pái tangái tễ táq tếc parkhán, ki nŏ́q tỗp I-sarel bữn dáng tỗp nâi ỡt cheq cớp tỗp alới. 17Tỗp I-sarel tayoâq pỡq chu vil tỗp Ki-bê-ôn, chơ catâm tangái pái alới toâq. Máh vil tỗp nâi la neq: Ki-bê-ôn, Khê-phi-ra, Bê-rôt, cớp Ki-riat Yê-arim. 18Ma tỗp I-sarel tỡ têq cachĩt tỗp alới, cỗ máh cũai arieih khoiq parkhán cớp tỗp nâi chơ, nhơ ramứh Yiang Sursĩ, la Yiang tỗp I-sarel.
 Yuaq ngkíq, máh cũai proai bubéq-bubưp tễ ranáq cũai arieih táq.
19Ma máh cũai arieih ta‑ỡi loah neq: “Tỡ o tỗp hái cachĩt tỗp alới, yuaq hái khoiq táq tếc parkhán cớp tỗp alới chơ, cớp hái khoiq talếq ramứh Yiang Sursĩ tỗp I-sarel. 20Cỗ tễ ŏ́c parkhán nâi, tỗp hái cóq dŏq yỗn alới tamoong. Khân hái tỡ bữn táq puai ŏ́c ki, Yiang Sursĩ lứq yỗn tỗp hái roap tôt. 21Dŏq yỗn tỗp alới bữn tamoong! Ma yỗn tỗp alới ŏh dỡq cớp tadáh ũih yỗn tỗp hái.”
 Nâi la santoiq máh cũai arieih catoaih dŏq.
22Yô-sũa ớn noau dững tỗp Ki-bê-ôn toâq ramóh án, chơ án blớh tỗp alới neq: “Nŏ́q anhia raphếq rathũ tỗp hếq, pai anhia toâq tễ ntốq yơng lứq, ma anhia ỡt cheq nâi toâp? 23Cỗ tian tỗp anhia táq ngkíq, Yiang Sursĩ lứq yỗn tỗp anhia roap tôt. Cũai tễ tỗp anhia cóq cỡt sũl níc. Tỗp alới cóq tadáh ũih cớp ŏh dỡq níc pỡ ntốq rôm sang Yiang Sursĩ tỗp hếq.”
24Chơ tỗp alới ta‑ỡi loah: “Achuaih ơi! Tỗp hếq táq ngkíq la cỗ hếq dáng samoât lứq Yiang Sursĩ la Ncháu achuaih khoiq patâp Môi-se, la cũai táq ranáq Ncháu, ễ chiau máh cutễq nâi yỗn tỗp achuaih. Cớp Ncháu ớn cachĩt táh dũ náq cũai tâng cu ntốq anhia pỡq. Tỗp hếq táq ngkíq la cỗ hếq sâng croŏq lứq cớp ngcŏh cuchĩt. 25Ma sanua, tỗp hếq khoiq ỡt tâng talang atĩ achuaih chơ. Sễq achuaih táq chóq tỗp hếq nnŏ́q achuaih hữm pĩeiq.”
26Ngkíq Yô-sũa chuai tỗp alới, tỡ yỗn tỗp I-sarel bữn cachĩt alới. 27Ma tangái ki, án ớn tỗp alới tadáh ũih cớp ŏh dỡq yỗn tỗp I-sarel. Cớp án yỗn alới táq ranáq bân ntốq prông sang Yiang Sursĩ toau tangái nâi.