9

Cov Kinpe‑oo li tswvyim dag ntxias

1Thaum txhua tus vajntxwv uas nyob sab dej Yaladee hnub poob, cov uas nyob pem toj siab thiab nyob hauv nruab tiag raws ntug Hiavtxwv Loj mus txog ntua Lenpanoo, yog cov Hithai, cov Amaulai, cov Khana‑as, cov Pelixai, cov Hivai thiab cov Yenpu tau hnov tej xov no 2lawv txawm ua ib lub siab sau tub rog tuaj ua rog rau Yausua thiab cov Yixayee.
3Tiamsis thaum cov neeg hauv lub moos Kinpe‑oo tau hnov xov txog tej uas Yausua ua rau lub moos Yelikhau thiab lub moos Ai, 4ces lawv txawm nrhiav tswvyim dag ntxias. Lawv mus npaj zaub mov thiab muab tej seev tsaj ntuag ntuag rau lawv tej nees luav thauj thiab npaj tej hnab tawv qub qub uas ntim cawv txiv hmab uas ntuag thiab muab ntxiv lawm, 5thiab lawv rau tej khau ntuag ntuag uas muab ntxiv lawm thiab hnav tej ris tsho khaub hlab thiab tej mov uas lawv ntim kuj qhuav thiab tuaj pwm lawm. 6Lawv tuaj cuag Yausua hauv lub yeej ntawm Kilakas mas hais rau nws thiab cov Yixayee tias, “Peb tuaj lub tebchaws uas deb kawg li tuaj, mas thov nej nrog peb cog lus sib raug zoo.” 7Tiamsis cov Yixayee hais rau cov Hivai ntawd tias, “Tej zaum nej nyob ze ze hauv peb cov no mas peb yuav ua li cas nrog nej sib cog lus tau?” 8Lawv hais rau Yausua tias, “Peb yog koj li tub qhe.” Yausua txawm hais rau lawv tias, “Nej yog leejtwg thiab nej tuaj qhovtwg tuaj?” 9Lawv teb nws tias, “Vim yog muaj Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv lub npe, peb cov uas yog koj li tub qhe thiaj li tuaj deb deb li tuaj. Peb twb hnov xov txog Yawmsaub thiab txog txhua yam uas nws ua hauv Iyi tebchaws, 10thiab txhua yam uas nws ua rau cov Amaulai ob tug vajntxwv uas nyob sab dej Yaladee hnub tuaj, yog Hesanpoo tus vajntxwv Xihoo thiab Npasas tus vajntxwv Aus uas nyob hauv Athalau. 11Peb cov kev txwj laus thiab cov uas nyob hauv peb lub tebchaws sawvdaws thiaj hais rau peb tias, ‘Cia li ntim su taug kev mus cuag lawv thiab hais rau lawv tias, “Peb yog nej li tub qhe, thov nej nrog peb cog lus sib raug zoo.” ’ 12Peb tej ncuav no mas hnub uas peb sawv kev tuaj peb ntim sov so coj tuaj noj taug kev, tiamsis nimno saib maj twb qhuav tuaj pwm tag lawm. 13Tej hnab no mas muab tej hnab tshiab tshiab ntim cawv txiv hmab tuaj, tiamsis saib maj twb to tag lawm. Tej ris tsho thiab tej khau kuj khaub hlab tag vim yog kev deb heev.” 14Cov Yixayee txawm noj lawv tsum mov ntawd, lawv tsis xub nug Yawmsaub tso. 15Thiab Yausua kuj nrog lawv cog lus sib raug zoo thiab cog lus tias yuav tseg lawv txojsia cia, thiab cov thawj hauv cov pejxeem kuj cog lus twv li ntawd rau lawv.
16Thaum uas cog lus li ntawd tau peb hnub lawd kuj hnov tias cov neeg ntawd twb nyob ze ze cov Yixayee thiab nyob hauv lawv nruab nrab. 17Cov Yixayee sawv kev mus tau peb hnub kuj mus txog lawv tej moos. Lawv tej moos yog Kinpe‑oo, Khefila, Npe‑awlau thiab Khiliya Ye‑ali. 18Cov Yixayee tsis tua lawv rau qhov cov thawj twb tuav Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv lub npe cog lus twv lawm. Ib tsoom pejxeem sawvdaws thiaj yws yws cov thawj. 19Mas cov thawj sawvdaws thiaj hais rau cov pejxeem sawvdaws tias, “Peb twb tuav Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv lub npe cog lus twv rau lawv lawm, mas peb kov tsis tau lawv li lawm. 20Peb yuav ua li no rau lawv, peb yuav tseg lawv txojsia cia ntshai tsam Yawmsaub chim rau peb vim yog peb tau cog lus twv rau lawv lawm.” 21Cov thawj thiaj hais rau lawv tias, “Cia li tseg lawv txojsia nyob.” Vim li ntawd cov Kinpe‑oo thiaj ua cov uas txiav taws kwv dej rau cov Yixayee, raws li cov thawj hais cia lawd.
22Yausua txawm hu cov Kinpe‑oo tuaj mas nws hais rau lawv tias, “Ua li cas nej twb nyob hauv peb nruab nrab los nej tseem tuaj dag peb tias nej nyob deb kawg? 23Vim li no nej raug lo lus foom tsis zoo lawm mas nej ib txhia yuav ua qhev txiav taws kwv dej rau kuv tus Vajtswv lub tsev ib txhis.” 24Lawv teb Yausua tias, “Vim yog luag qhia rau peb uas yog koj li tub qhe paub tseeb tias Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv tau hais rau Vajtswv tus tub qhe Mauxe kom muab lub tebchaws no huvsi rau koj, thiab muab lub tebchaws no tej neeg ua kom puam tsuaj tag. Vim li no peb thiaj ntshai heev tsam nej txov peb txojsia peb thiaj dag li no. 25Nimno peb nyob hauv koj xib teg lawm ces cia li ua rau peb raws li uas koj pom zoo thiab raug cai.” 26Yausua thiaj ua li ntawd rau lawv, cia lawv dim cov Yixayee txhais tes thiab tsis tua lawv. 27Mas hnub ntawd Yausua thiaj kom lawv ua cov uas txiav taws kwv dej rau cov Yixayee thiab rau Yawmsaub lub thaj los txog niaj hnub nimno rau hauv lub chaw uas Yawmsaub yuav xaiv cia.