9

Klei Phung Gabaôn Mplư

1Tơdah hmư̆ klei anăn, jih jang phung mtao dôk nah dih êa krông Yurdan hlăm čar kngư, hlăm lăn dap leh anăn ktuê hang Êa Ksĭ Prŏng phă čar Liƀan, phung Hitit, phung Amôrit, phung Kanaan, phung Pêrisit, phung Hiwit, leh anăn phung Jêbusit, 2bi kƀĭn mbĭt mguôp sa ai bi blah hŏng Y-Yôsuê leh anăn phung Israel.
3Ƀiădah tơdah phung mnuih ƀuôn Gabaôn hmư̆ klei Y-Yôsuê ngă leh kơ ƀuôn Yêrikô leh anăn kơ ƀuôn Ahi, 4diñu ngă hŏng klei mnêč: nao djă ba mnơ̆ng pioh ƀơ̆ng huă, mă kdô tĭ siap ti rŏng aseh dliê diñu, leh anăn mă giêt klĭt pioh kpiê tĭ kơhiêk leh anăn lŏ jhĭt leh, 5leh anăn diñu čŭt klĭt juă tĭ lŏ mkra leh, leh anăn hơô čhiăm ao tĭ; leh anăn jih mnơ̆ng diñu pioh ƀơ̆ng huă jing krô leh anăn čăt hơoh leh. 6Diñu nao kơ Y-Yôsuê hlăm anôk jưh ti Gilgal, leh anăn lač kơ gơ̆ leh anăn kơ jih phung êkei Israel, “Hmei hriê mơ̆ng čar kbưi; snăn ară anei brei diih ngă klei bi mguôp hŏng hmei.” 7 Ƀiădah phung êkei Israel lač kơ phung Hiwit, “Năng ai diih dôk ti krah hmei; snăn si hmei dưi ngă klei bi mguôp hŏng diih lĕ?” 8Diñu lač kơ Y-Yôsuê, “Hmei jing phung dĭng buăl ih.” Y-Yôsuê lač kơ diñu, “Hlei diih jing, leh anăn mơ̆ng diih kbiă hriê?” 9Diñu lač kơ gơ̆, “Phung dĭng buăl ih hriê mơ̆ng sa boh čar kbưi snăk, čiăng mpŭ kơ anăn Yêhôwa Aê Diê ih; kyuadah hmei hmư̆ leh klei arăng yăl dliê kơ Ñu, leh anăn jih klei Ñu ngă leh hlăm čar Êjip, 10 leh anăn jih klei Ñu ngă leh kơ dua čô mtao phung Amôrit dôk nah dih êa krông Yurdan, Y-Sihôn mtao ƀuôn Hêsbôn leh anăn Y-Ôk mtao čar Basan dôk ti ƀuôn Astarôt. 11Phung khua mduôn hmei leh anăn jih jang phung ƀuôn sang čar hmei lač leh kơ hmei, ‘Mă bĕ mnơ̆ng ƀơ̆ng huă pioh kơ klei hiu êbat, nao bi tuôm hŏng diñu leh anăn lač kơ diñu, “Hmei jing phung dĭng buăl diih; hriê bĕ ară anei, ngă klei bi mguôp hŏng hmei.”’ 12Nĕ anei kpŭng hmei, ñu ăt dôk hlơr êjai hmei mă mơ̆ng sang hmei pioh kơ mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ klei hiu êbat ti hruê hmei hriê phă diih, ƀiădah nĕ anei ñu krô leh, leh anăn čăt hơoh. 13Giêt klĭt pioh kpiê anei jing mrâo tơdah hmei bi mbŏ diñu, leh anăn nĕ anei, diñu kblač leh; čhiăm ao leh anăn klĭt juă hmei tĭ leh kyua êbat kbưi snăk.” 14Snăn phung khua Israel mă đa đa mnơ̆ng diñu pioh ƀơ̆ng huă, leh anăn diñu amâo êmuh klei kčĕ mnơ̆ng Yêhôwa ôh. 15Y-Yôsuê ngă klei êđăp ênang hŏng diñu, leh anăn ngă klei bi mguôp hŏng diñu, leh anăn lui diñu hdĭp. Phung khua gai gĭt hlăm phung bi kƀĭn kat asei kơ diñu.
16Tlâo hruê leh diñu ngă klei bi mguôp hŏng digơ̆, diñu hmư̆ digơ̆ jing phung riêng gah diñu, leh anăn digơ̆ dôk ti krah diñu. 17Phung ƀuôn sang Israel đuĕ nao leh anăn truh ti ƀuôn diñu hruê tal tlâo. Anăn ƀuôn diñu ƀuôn Gabaôn, ƀuôn Čhêphira, ƀuôn Bêrôt, leh anăn ƀuôn Kiriat-Jêrim. 18Ƀiădah phung ƀuôn sang Israel amâo bi mdjiê digơ̆ ôh, kyuadah phung khua gai gĭt hlăm phung bi kƀĭn kat asei leh kơ digơ̆ hŏng anăn Yêhôwa Aê Diê Israel. Hlăk anăn jih jang phung bi kƀĭn blŭ dŭñ dŭñ kơ phung khua gai gĭt. 19Ƀiădah jih jang phung khua gai gĭt lač kơ jih jang phung bi kƀĭn, “Hmei kat asei leh kơ diñu hŏng anăn Yêhôwa Aê Diê phung Israel, leh anăn ară anei drei amâo dưi ruêh diñu ôh. 20Nĕ snei drei srăng ngă kơ diñu leh anăn lui diñu hdĭp, huĭdah Yêhôwa ngêñ kơ drei kyua klei hmei kat asei leh kơ diñu.” 21Phung khua gai gĭt lač kơ diñu, “Lui digơ̆ dôk hdĭp, ƀiădah brei digơ̆ jing phung blah djuh leh anăn djăt êa kơ jih jang phung bi kƀĭn.”
22Y-Yôsuê iêu digơ̆ leh anăn lač kơ digơ̆, “Si ngă diih mplư hmei êjai lač, ‘Hmei dôk kbưi snăk mơ̆ng diih,’ êjai diih dôk ti krah hmei? 23Snăn ară anei arăng tăm pah leh kơ diih, leh anăn đa đa hlăm phung diih srăng jing hlŭn nanao, phung blah djuh leh anăn djăt êa kơ sang Aê Diê kâo.” 24Digơ̆ lŏ wĭt lač kơ Y-Yôsuê, “Kyuadah arăng hưn kơ phung dĭng buăl ih, Sĭt nik Yêhôwa Aê Diê ih mtă leh kơ dĭng buăl Ñu Y-Môis čiăng brei kơ ih jih ala čar leh anăn bi rai jih jang mnuih dôk hlăm ala čar ti anăp ih. Hmei huĭ snăk kơ klei hdĭp hmei kyua ih, kyuanăn hmei ngă klei anei. 25Leh anăn ară anei, hmei dôk hlăm kngan ih; ngă kơ hmei tui si ih mĭn jăk leh anăn djŏ.” 26Snăn ñu ngă kơ digơ̆, leh anăn bi mtlaih digơ̆ mơ̆ng kngan phung ƀuôn sang Israel; leh anăn diñu amâo bi mdjiê digơ̆ ôh. 27Ƀiădah hruê anăn Y-Yôsuê brei digơ̆ jing phung blah djuh leh anăn djăt êa kơ phung bi kƀĭn leh anăn kơ knưl Yêhôwa, hlŏng kơ hruê anei, hlăm anôk Yêhôwa srăng ruah.