1

1 Kâo gơ̆ Y-Yut, sa čô dĭng buăl Yêsu Krist leh anăn adei Y-Yakơ, čih mơĭt kơ phung Aê Diê iêu leh, phung Aê Diê Ama khăp leh anăn pioh leh kơ Yêsu Krist.
2Brei klei pap, klei êđăp ênang, leh anăn klei khăp bi mđĭ kơ diih.

Phung Khua Pô Mtô Soh

3Ơ phung kâo khăp, êjai kâo čiăng snăk čih kơ diih djŏ kơ klei bi mtlaih drei mâo msĕ, kâo ƀuh jing yuôm čih čiăng mtrŭt diih bi blah mgang klei đăo jao leh kơ phung doh jăk sa bliư̆ dŭm anăn. 4Kyuadah mâo đa đa phung mnuih mŭt leh hlăm phung diih hŏng klei hgăm, phung anăn arăng čuăn leh mơ̆ng sui kơ klei bi kmhal. Diñu jing phung amâo thâo mpŭ kơ Aê Diê ôh, phung bi mbliư̆ klei pap Aê Diê drei brei jing klei dưi ngă soh, leh anăn hngah kơ Khua drei mâo knŏng sa čô, jing Khua Yang Yêsu Krist.
5 Kâo čiăng bi hdơr kơ diih, wăt tơdah diih thâo leh klă jih klei anăn dưn, tơdah leh Khua Yang bi mtlaih sa phung ƀuôn sang mơ̆ng čar Êjip, êdei tinăn Ñu bi rai phung amâo đăo ôh. 6Leh anăn phung dĭng buăl jăk amâo djă pioh ôh klei diñu jing, ƀiădah lui anôk diñu pô dôk, Aê Diê pioh leh kă hŏng klei săng đai hlŏng lar hlăm anôk mmăt ti gŭ tơl truh klei phat kđi ti Hruê Prŏng; 7 djŏ msĕ si ƀuôn Sôdôm, ƀuôn Gômôrơ, leh anăn ƀuôn jŭm dar msĕ mơh ngă klei knhông leh anăn ngă klei tluh mdê hŏng klei bhiăn yang đar, jing sa klei bi hmô hlăm klei diñu tŭ klei bi kmhal hŏng pui ƀơ̆ng hlŏng lar.
8Msĕ snăn phung mnuih anei hŏng klei diñu êpei ƀuh bi čhŏ kđeh diñu, bi êmut kơ phung mâo klei dưi, leh anăn dlao wač kơ phung guh kơang. 9 Wăt khua dĭng buăl jăk Mikel tơdah bi tăng hŏng yang jhat kyua asei mlei Y-Môis, ñu amâo jhŏng blŭ kđi hŏng klei dlao wač kơ yang jhat ôh, ƀiădah lač, “Brei Khua Yang phat kđi ih.” 10Ƀiădah phung anei dlao wač kơ klei diñu amâo thâo săng ôh, leh anăn diñu bi rai diñu pô hŏng klei diñu ngă tui si knuih diñu jing msĕ si hlô mnơ̆ng. 11 Knap mñai yơh kơ diñu! Kyuadah diñu tui hlue êlan Y-Kain, leh anăn jao diñu pô kơ klei ƀơ̆ng ngăn tui si klei soh Y-Balaam, leh anăn rai luč hŏng klei Y-Kôrê bi kdơ̆ng. 12Diñu jing mnơ̆ng čhŏ mrŏ hlăm klei diih huă mnăm klei khăp, êjai diñu jhŏng ƀơ̆ng mnăm hrăm mbĭt, leh anăn mĭn knŏng kơ diñu pô. Diñu jing knam amâo mâo êa ôh angĭn kpuh mđung; jing ana kyâo amâo mâo boh êjai yan hjan, djiê dua bliư̆, kbuč agha leh. 13Diñu jing êlah êa ksĭ poh yă ktang bi kbiă kbhoh klei hêñ diñu pô; jing mtŭ hiu rưng, Aê Diê pioh kơ diñu klei mmăt hlŏng lar.
14 Kơ diñu msĕ mơh Y-Ênŏk, jing pô tal kjuh mơ̆ng Y-Ađam, hưn êlâo leh, lač, “Nĕ anei Khua Yang truh leh hŏng lu klăk klai phung doh jăk Ñu, 15čiăng phat kđi kơ jih jang mnuih, leh anăn kčŭt kơ jih jang phung amâo mpŭ kơ Aê Diê kơ jih klei soh diñu ngă leh hlăm klei diñu amâo mpŭ kơ Aê Diê, leh anăn kơ jih jang klei blŭ dlao wač diñu bi kdơ̆ng hŏng Aê Diê.” 16Diñu jing phung blŭ dŭñ dŭñ, amâo thâo dôk mơak ôh, tui hlue klei diñu pô tluh, blŭ kraih bi mni kơ diñu pô, leh anăn blŭ myâo mă mplư phung ƀuôn sang čiăng mâo mnơ̆ng diñu čiăng.

Klei Brei Răng leh anăn Klei Mtă Mdê Mdê

17Ƀiădah Ơ phung kâo khăp, brei diih hdơr kơ klei phung khua ƀĭng kna Khua Yang drei Yêsu Krist hưn êlâo leh. 18 Diñu lač leh kơ diih, “Hlăm ênuk knhal tuč srăng mâo phung mưč, êbat tui si klei diñu pô tluh, amâo thâo mpŭ kơ Aê Diê.” 19Phung anăn yơh ngă klei bi kah phung, mnuih ngă tui si klei mưng lăn ala, amâo mâo Mngăt Myang ôh. 20Ƀiădah diih, Ơ phung kâo khăp, brei diih mdơ̆ng diih pô hlăm klei đăo doh jăk diih, leh anăn wah lač bĕ hŏng klei myang Yang Mngăt Jăk. 21Brei diih dôk kjăp hlăm klei Aê Diê khăp; dôk guôn bĕ kơ hruê Khua Yang drei Yêsu Krist srăng brei klei hdĭp hlŏng lar kơ diih hŏng klei pap. 22Bi pap brei kơ phung mâo klei đing. 23Bi mtlaih bĕ đa đa diñu, êjai đoh diñu mơ̆ng pui; leh anăn pap kơ phung mkăn hŏng klei huĭ, êjai bi êmut wăt kơ čhiăm ao kđeh diñu bfi čhŏ leh.

Klei Wah Lač Bi Mni

24Snăn, kơ Pô dưi mgang diih mơ̆ng klei lĕ, leh anăn dưi bi êdah diih amâo mâo klei ƀuah ôh leh anăn hơ̆k mơak ti anăp klei guh kơang Ñu, 25kơ knŏng sa čô Aê Diê, Pô Bi Mtlaih drei, hlăm Yêsu Krist Khua Yang drei, brei mâo klei guh kơang, klei kdrăm, klei kiă kriê, leh anăn klei dưi, mơ̆ng êlâo kơ jih jang ênuk, ară anei hin, leh anăn hlŏng lar. Amen.