2

  1Kuv yuav sawv ntsug zuv saib,
   kuv yuav sawv sau lub chaw tsom faaj saib moog,
  saib nwg yuav has le caag rua kuv,
   hab saib kuv yuav teb le caag rua nwg
   txug tej kws kuv ywg hov.

Yawmsaub tej lug teb

  2Yawmsaub teb kuv tas,
   “Ca le sau zaaj yug quas toog nuav,
  ca le muab sau ca rua sau daim txag kuas pum meej,
   sub tug kws dha txhad nyeem tau nplag.
  3Zaaj yug quas toog hov tseed tog nwg lub swjhawm,
   nwg maaj nroog moog txug qhov kws tav, nwg tsw daag.
  Yog pum tas qeeb kuj tog mivntswv,
   nwg yuav tshwm lug tag tag le,
   nwg yuav tsw sej ca ntev.
  4Saib maj, tug kws lub sab tsw ncaaj yuav qaug,
   tassws tug kws ncaaj nceeg yuav muaj txujsa nyob
   vem nwg ntseeg Vaajtswv.
  5Tsw taag le ntawd, cawv txwv maab daag ntxag xwb,
   tug tuabneeg kws tsaab ua luj nyob tsw tug.
  Nwg txujkev hu loj daav le tub tuag teb,
   yaam le txujkev tuag kws tsw txawj tsau.
  Nwg zuas zog ib tsoom tebchaws suavdawg
   lug rua nwg tuab leeg,
  nwg sau ib tsoom tuabneeg suavdawg
   lug ua nwg le.
  6Ib tsoom tuabneeg suavdawg
   yuav tsw muaj lu lug tshev thuaj tau nwg lov?
  Puab yuav thuaj saib tsw taug nwg has tas,
   ‘Tug kws sau zog tej kws tsw yog nwg le lug,
  hab sau zog tej kws luas muab yuam nqe tau ntau kawg,
   yuav raug txom nyem lauj!
   Nwg yuav ua le hov tau ntev le caag nej?’
  7Txhua tug kws tshuav koj nqe
   yuav tsw sawv tseeg taamswm lov?
  Hab cov kws ua kuas koj tshee yuav tsw tswm dheev lov?
   Thaus hov koj yuav raug luas txeeb hab.
  8Vem koj tub lws ntau lub tebchaws lawm,
   ib tsoom tuabneeg suavdawg kws tseed tshuav
   yuav tuaj lws koj
  vem yog tim tuabneeg tej ntshaav lug taag
   hab qhov kws ua limham ndais ntuj rua lub nplajteb
   hab rua tej moos hab rua txhua tug kws nyob huv.

Cov tuabneeg phem yuav raug txom nyem

  9“Tug kws ua phem es tau ntau coj lug rua huv lub tsev
   yuav raug txom nyem lauj!
  Nwg ua nwg lub zeg rua qhov chaw sab kawg,
   sub txhad tsw muaj ib yaam phem ncaav moog txug.
  10Koj ntaus tswvyim phem
   ua rua koj lub tsev raug txaaj muag
  vem koj rhuav tshem ntau haiv tuabneeg pov tseg.
   Koj ua rua koj txujsa pam taag.
  11Tej pob zeb txhwm phaab ntsaa yuav qw tuaj,
   tej qhaab tse yuav teb huv tej ntoo ua tsev tuaj.

  12“Tug kws muab ntshaav lug ua lub moos
   hab muab txujkev phem tag lub taw nroog
   yuav raug txom nyem lauj!
  13Saib maj, qhov kws ib tsoom tuabneeg ua num
   lug rua suavtawg hlawv,
  hab qhov kws ib tsoom tebchaws ua khwv khwv
   tsw muaj qaabhau,
  tsw yog lug ntawm Yawmsaub
   kws muaj fwjchim luj kawg nkaus lug lov?
  14Yawmsaub tug fwjchim ci ntsaa ab
   yuav puv nkaus huv lub qaab ntuj rua suavdawg paub,
   ib yaam le dej puv havtxwv.

  15“Tug kws chim quas nyov yuam cawv
   rua kwvtij zej zog haus qaug
  es txhad pum puab nyob lab qaab cuas,
   yuav raug txom nyem lauj!
  16Koj yuav tsau npo txujkev txaaj muag
   tsw yog tsau lub meej mom.
  Koj ca le haus hab qaug puj poog.
   Lub khob kws nyob huv Yawmsaub txhais teg xws
   yuav ncig lug txug koj,
  mas txujkev txaaj muag yuav lug
   rua sau koj lub meej mom.
  17Tej kev limham ndais ntuj kws koj ua rua Lenpanoo
   yuav lug nyaab hlo koj,
  hab qhov kws muab tej tsaj qus tsaj nyeg
   tua ua lwj ua lam yuav ua rua koj ntshai,
  vem koj ua rua tej tuabneeg lug ntshaav
   hab ua limham ndais ntuj rua lub nplajteb
   hab rua tej moos hab rua txhua tug kws nyob huv.

  18“Tej txoov daab txaug kws yog tug Kws txaug ca xwb,
   hab tej txoov daab kws nchuav kws qha kev daag,
   muaj qaabhau daabtsw?
  Tug Kws tso sab rua yaam kws nwg tswm,
   nwg tswm tej txoov daab kws tsw txawj has lug.
  19Tug kws has rua tog ntoo tas,
   ‘Ca le tswm dheev,’
  hab has rua lub pob zeb kws tsw txawj has lug
   tas, ‘Ca le sawv tseeg,’
  yuav raug txom nyem lauj!
   Tej ntawd txawj qhuab qha hab lov?
  Saib maj, tej hov yog muab nyaj hab kub luam,
   los yeej tsw txawj ua paa hlo le.
  20Yawmsaub nyob huv nwg lub tuam tsev
   kws dawb huv,
  ca taag nrho lub nplajteb nyob
   tuabywv rua ntawm nwg lub xubndag.”