2

  1Kuv yuav sawv ntsug zov ntsia,
   kuv yuav sawv saum lub chaw tsom faj ntsia mus,
  saib nws yuav hais li cas rau kuv,
   thiab saib kuv yuav teb li cas rau nws
   txog tej uas kuv yws ntawd.

Yawmsaub tej lus teb

  2Yawmsaub teb kuv tias,
   “Cia li sau zaj yog toog no,
  cia li muab sau cia
   rau saum daim txiag kom pom meej,
   kom tus uas dhia thiaj nyeem tau npliag.
  3Zaj yog toog ntawd
   tseem tos nws lub sijhawm,
  nws maj nroos mus txog qhov uas tiav,
   nws tsis dag.
  Yog pom tias qeeb kuj tos mentsis,
   nws yuav tshwm los tiag tiag li,
   nws yuav tsis sej cia ntev.
  4Saib maj, tus uas lub siab tsis ncaj yuav ntog,
   tiamsis tus uas ncaj ncees
   yuav muaj txojsia nyob
   vim nws ntseeg Vajtswv.
  5Tsis tag li ntawd,
   cawv txiv hmab dag ntxias xwb,
   tus neeg uas tsab ua loj nyob tsis tus.
  Nws txojkev hu dab dav li tub tuag teb,
   yam li txojkev tuag uas tsis txawj tsau.
  Nws zuas zog ib tsoom tebchaws sawvdaws
   los rau nws tib leeg,
  nws sau ib tsoom neeg sawvdaws
   los ua nws li.
  6Ib tsoom neeg sawvdaws
   yuav tsis muaj lo lus cem thuam tau nws lov?
  Lawv yuav thuam saib tsis taus nws hais tias,
   ‘Tus uas sau zog tej uas tsis yog nws li los,
  thiab sau zog tej uas luag
   muab yuam nqe tau ntau kawg,
  yuav raug txom nyem lauj!
   Nws yuav ua li ntawd tau ntev li cas ne?’
  7Txhua tus uas tshuav koj nqe
   yuav tsis sawv tsees tamsid lov?
  Thiab cov uas ua kom koj tshee
   yuav tsis tsim dheev lov?
   Thaum ntawd koj yuav raug luag txeeb thiab.
  8Vim koj twb lws ntau lub tebchaws lawm,
   ib tsoom neeg sawvdaws uas tseem tshuav
   yuav tuaj lws koj
  vim yog tim neeg tej ntshav los tag
   thiab qhov uas ua limhiam ntais ntuj
   rau lub ntiajteb
  thiab rau tej moos
   thiab rau txhua tus uas nyob hauv.”

Cov neeg phem yuav raug txom nyem

  9“Tus uas ua phem es tau ntau
   coj los rau hauv lub tsev
   yuav raug txom nyem lauj!
  Nws ua nws lub zes
   rau qhov chaw siab kawg,
  kom thiaj tsis muaj
   ib yam phem ncav mus txog.
  10Koj ntaus tswvyim phem
   ua rau koj lub tsev raug txaj muag
  vim koj rhuav tshem ntau haiv neeg pov tseg.
   Koj ua rau koj txojsia piam tag.
  11Tej pob zeb txhim phab ntsa yuav qw tuaj,
   tej qhab tse yuav teb
   hauv tej ntoo ua tsev tuaj.

  12“Tus uas muab ntshav los ua lub moos
   thiab muab txojkev phem tiag lub taw nroog
   yuav raug txom nyem lauj!
  13Saib maj, qhov uas ib tsoom neeg
   ua haujlwm los rau hluavtaws hlawv,
  thiab qhov uas ib tsoom tebchaws
   ua khwv khwv tsis muaj qabhau,
  tsis yog los ntawm Yawmsaub
   uas muaj hwjchim loj kawg nkaus los lov?
  14Yawmsaub lub hwjchim ci ntsa iab
   yuav puv nkaus hauv lub qab ntuj
   rau sawvdaws paub, ib yam li dej puv hiavtxwv.

  15“Tus uas chim tsawv yuam cawv
   rau kwvtij zej zog haus qaug
  es thiaj pom lawv nyob liab qab tsuas,
   yuav raug txom nyem lauj!
  16Koj yuav tsau npo txojkev txaj muag
   tsis yog tsau lub meej mom.
   Koj cia li haus thiab qaug puj poog.
  Lub khob uas nyob hauv
   Yawmsaub txhais tes xis
   yuav ncig los txog koj,
  mas txojkev txaj muag
   yuav los rau saum koj lub meej mom.
  17Tej kev limhiam ntais ntuj
   uas koj ua rau Lenpanoo
   yuav los nyab kiag koj,
  thiab qhov uas muab tej tsiaj qus tsiaj nyeg
   tua ua lwj ua liam yuav ua rau koj ntshai,
  vim koj ua rau tej neeg los ntshav
   thiab ua limhiam ntais ntuj rau lub ntiajteb
  thiab rau tej moos
   thiab rau txhua tus uas nyob hauv.

  18“Tej dab mlom txaug
   uas yog tus Kws txaug cia xwb,
  thiab tej dab mlom uas nchuav
   uas qhia kev dag, muaj qabhau dabtsi?
  Tus Kws tso siab rau yam uas nws tsim,
   nws tsim tej dab mlom uas tsis txawj hais lus.
  19Tus uas hais rau tog ntoo tias,
   ‘Cia li tsim dheev,’
  thiab hais rau lub pob zeb uas
   tsis txawj hais lus tias, ‘Cia li sawv tsees,’
   yuav raug txom nyem lauj!
  Tej ntawd txawj qhuab qhia thiab lov?
   Saib maj, tej ntawd yog muab nyiaj
   thiab kub luam, los yeej tsis txawj ua pa kiag li.
  20Yawmsaub nyob hauv nws lub tuam tsev
   uas dawb huv,
  cia tag nrho lub ntiajteb nyob twjywm
   rau ntawm nws lub xubntiag.”