2

  1Yie oix souv jienv siouv gaeng nyei dorngx
   yiem laauh gu'nguaaic mangc.
  Mangc gaax Ziouv oix gorngv haaix nyungc mbuox yie,
   yie yaac oix zuqc hnangv haaix nor dau naaiv deix ngopv nyei waac?

Ziouv Dau Haa^mbaa^gukc

2Ziouv hnangv naaiv dau yie,
  “Zorqv naaiv deix laauc yaangh nyei sic,
   fiev jienv mengh nyei yiem la'bieiv-benv,
   bun tiux nyei mienh hec duqv doqc.
  3Weic zuqc naaiv deix laauc yaangh nyei sic
   corc zuov taux dingc ziangx nyei ziangh hoc cingx daaih cuotv.
   Wuov deix ziangh hoc oix siepv-siepv nyei taux,
   yaac za'gengh zien nyei.
  Se gorngv buatc ngaih nor, oix zuqc zuov taux cuotv,
   ninh ndongc haaix zungv oix cuotv daaih,
   yaac maiv zaih jiex ndaangc.
  4“Mangc maah! Hnyouv maiv zingx nyei mienh zungv maiv duqv ziangh,
   mv baac caux Tin-Hungh horpc hnyouv nyei mienh,
   weic ninh sienx kaux Tin-Hungh duqv ziangh jienv.
  5Maiv daan mbuoqc naaiv. Zinh zoih nduov mienh zoux dorngc,
   zoux maux nyei mienh hnyouv maiv hiuv duqv sekv.
  Ninh mauv ga'naaiv nyei hnyouv hlo hnangv yiemh gen,
   beiv hnangv zuqc daic nyei qaqv yietc liuz maiv haih beuv.
  Ninh siou maanc guoqv mienh daaih weic ninh ganh,
   yaac zorqv maanc fingx mienh gapv zunv benx ninh nyei buonc.

Orqv Mienh Oix Zuqc Kouv

6“Naaiv deix guoqv nyei mienh oix saac yaev aengx huotv dongh hingh ninh mbuo wuov deix maiv zeiz? Ninh mbuo gorngv,
  “+‘Siou ga'naaiv camv-camv nyei
   yaac maiv zeiz ganh nyei ga'naaiv
   wuov nyungc mienh oix zuqc kouv aqv.
  Ninh mbuo hnangv naaiv zoux ndongc haaix lauh?
  Ninh mbuo yaac siou jienv mienh nyei dorngx-daauh ga'naaiv camv nyei.’
  7Qiemx zaeqv wuov deix maiv zeiz oix liemh zeih jiez daaih fai?
   Bun meih sin zinx wuov deix yaac maiv zeiz oix liemh zeih nyie fai?
   Meih ziouc zuqc ninh mbuo luv aqv.
  8Weic zuqc meih luv camv-norm guoqv nyei mienh,
   wuov deix guoqv zengc njiec nyei mienh ziouc oix daaih luv meih,
  laaix meih daix mienh bun nziaamv liouc cuotv,
   zoux doqc hoic lungh ndiev,
   se mietc zingh caux yiem zingh nyei yietc zungv mienh.
  9“Weic ganh nyei biauv zornc duqv maiv zingx nyei zinh zoih,
   weic yiem hlang nyei dorngx zoux ganh nyei lauz,
  hnamv daaih haih biaux ndutv zeqc naanc,
   naaiv nyungc mienh oix zuqc kouv aqv.
  10Mv baac meih daav nyei za'eix
   zoux bun meih nyei biauv zong mienh zuqc nyaiv.
  Weic zuqc meih bun camv-guoqv nyei baeqc fingx zuqc guangc maengc,
   meih ganh nyei maengc yaac oix zuqc guangc.
  11Njongc nyei la'bieiv zungv oix heuc cuotv gorngv meih,
   biauv nyei haengh nyei ndiangx yaac oix dau.
  12“Daix mienh bun nziaamv liouc cuotv weic liepc mungv,
   longc zoux zuiz nyei jauv weic liepc zingh,
   naaiv nyungc mienh oix zuqc kouv aqv.
  13Maanc guoqv mienh laauh luic zoux nyei se weic bun douz buov.
   Maanc fingx mienh zoux kouv yaac maiv duqv haaix nyungc.
   Hnangv naaic se maiv zeiz Nernh Jiex nyei Ziouv zoux fai?
  14Hiuv Ziouv nyei njang-laangc nyei mienh oix yiem buangv lungh ndiev,
   hnangv wuom buangv koiv nor.
  15“Haaix dauh bun weih gormx nyei mienh hopv diuv
   yaac zorpc deix ndie-doqc ziouc nquin mingh,
   weic mangc ninh mbuo laengh gaengv nyei sin,
   wuov dauh oix zuqc kouv aqv.
  16Meih ganh oix zuqc nyaiv taux ndiev,
   maiv zeiz duqv njang-laangc.
  Meih ganh hopv maah! Ziouc lungh lungh laih laih nyei.
  Yiem Ziouv nyei mbiaauc jieqv buoz
   wuov norm zaanv oix guinh taux meih aqv.
   Meih nyei njang-laangc ziouc zuqc goiv benx nyaiv nyei sic.
  17Meih zoux doqc bun Le^mbaa^norn nyei sic oix winh bun meih.
   Hieh zoih zuqc mietc yaac oix haeqv meih gamh nziex,
  laaix meih daix mienh bun nziaamv liouc cuotv,
   zoux doqc hoic ndau-beih,
   hoic zingh caux yiem zingh nyei yietc zungv mienh.
  18“Miuc-fangx maaih haaix nyungc maaih lamh longc?
   Kungx benx mienh diu daaih,
   dox daaih nyei miuc-fangx,
   zoux gorngv-baeqc nyei waac nyei fin-saeng.
  Miuc-fangx maaih haaix nyungc maaih lamh longc?
   Zoux daaih nyei mienh kaux ninh ganh zoux daaih nyei ga'naaiv,
   se maiv haih gorngv waac nyei miuc-fangx?
  19Gorngv mbuox longc ndiangx zoux daaih nyei ga'naaiv, ‘Nyie daaih maah!’
   Yaac mbuox maiv haih gorngv waac nyei la'bieiv, ‘Gunv jiez sin daaih maah!’
   Naaiv nyungc mienh oix zuqc kouv aqv.
  Naaiv nyungc ga'naaiv haih njaaux haaix nyungc fai?
   Maaih jiem maaih nyaanh buang jienv ga'nyiec,
   gu'nyuoz yaac maiv maaih yietc deix tauv nyei qiex.
  20Mv baac Ziouv yiem ninh nyei cing-nzengc nyei singx dinc.
   Bun lungh ndiev maanc mienh yiem ninh nyei nza'hmien nzieqc nzingz.”