3

Hanpaku tej lug thov

1Hanpaku kws ua xwbfwb cev lug tej lug thov kws lawv le lub suab nkauj Siki‑aunau.

  2Au Yawmsaub, kuv tau nov txug
   koj lub koob meej,
  au Yawmsaub, tej kws koj tau ua lawd
   kuv ntshai kawg.
  Ncua swjhawm nuav thov koj rov ua dua,
   peb tam nuav thov qha koj tej num rua peb paub.
  Thaus koj npau tawg
   thov koj ncu txug txujkev khuvleej.
  3Vaajtswv tuaj ntawm Themaa tuaj,
   tug kws Dawb Huv tuaj ntawm lub roob Palaa tuaj.
  Nwg tug fwjchim ci ntsaa ab laum nkaus sau ntuj,
   hab lub nplajteb kuj puv nkaus tej suab qhuas nwg.
  4Nwg ci laam quas lug yaam le duab tshaav ntuj,
   muaj duab ci nplaag ntawm nwg txhais teg
   kws nraim nwg tug fwjchim ca.
  5Muaj mob kis moog ua nwg ntej,
   muaj mob phem ti nkaus nwg qaab.
  6Nwg sawv ntsug cu lub nplajteb,
   nwg saib ntsoov hab ua rua ib tsoom tebchaws
   tshee quas nyo,
  mas tej roob kws nyob ib txwm lug
   kuj tawg rw quas sua
  hab tej pov roob kws nyob moog ib txhws
   kuj saus taag,
   yog tej roob kws thau u nwg txeev moog lug.
  7Kuv pum cov tuabneeg Khusaa tej tsev ntaub
   lwj sab ntsuav,
  hab pum cov Mintee daim ntaub xov tsev
   tshee nduas quas txag.
  8Au Yawmsaub, koj npau tawg rua tej dej lov?
   Koj npau tawg rua tej haav dej lov?
  Lossws koj chim rua havtxwv rua thaus koj caij neeg
   hab thaus koj caij koj lub tsheb ua rog kws kov yeej lov?
  9Koj rhu hlo raab neev nti,
   nruab nkaus xub rua txuj hlua lawm.
  Koj ua rua lub nplajteb
   tawg faib sua ua haav dej.
  10Tej roob pum dheev koj
   kuj ntswj tseeg quas nkawg,
  tej nthwv dej ceev kuj ntsawj hlo moog,
   nruab tiv txwv kuj tsaa suab nrov hab ndaas sab sab.
  11Lub nub hab lub hli nreg tuabywv ntawm lub chaw
   rua thaus koj raab xub ci tuaj moog
   hab thaus koj raab muv ci nplaag tuaj.
  12Koj hlaa lub nplajteb moog ua npau tawg quas vog,
   hab tsuj pis ntag ib tsoom tebchaws ua chim quas nyov.
  13Koj tawm moog cawm koj haiv tuabneeg kuas dim,
   yog cawm tug kws koj laub roj tsaa kuas dim.
  Koj tsoo cov tuabneeg limham tug thawj,
   kuas nyob lab qaab txwj ntawm taubhau ti nkaus kwtaw.
  14Koj xuas koj raab muv nkaug nwg cov tub rog tug thawj,
   rua thaus nwg tuaj ceev le khaub zeeg cua
   yuav ua rua kuv tawg rw quas sua,
  nwg zoo sab xyiv faab yaam le nwg yuav tau noj
   cov tuabneeg pluag kws tswv nraim lawm.
  15Koj caij koj tej neeg tsuj havtxwv,
   ua rua dej luj nphau pis nphwv.

  16Kuv tau nov, kuv ib ce tshee quas nyo,
   thaus nov lub suab kuv daim tawv ncauj
   kuj tshee nduas txag.
  Kuv tej pob txhaa po, kuv txhais ceg qaug pes tsug.
   Kuv yuav nyob tuabywv tog rawv nub txom nyem,
  kws yuav lug raug cov tuabneeg
   kws txeem tuaj ntaus peb.

  17Txawm yog tej txwv cua tsw tawg paaj,
   tej txwv maab tsw txw txwv,
  tej txwv aulib tu nrho lawm,
   tsw muaj qoob huv tej teb,
  tej yaaj tej tshws nqhaa nkuaj
   hab tej nkuaj nyug khoob ntshuv,
  18los kuv yuav xyiv faab rua huv Yawmsaub,
   kuv yuav zoo sab rua Vaajtswv kws cawm kuv dim.
  19Vaajtswv Yawmsaub yog kuv tug zug,
   nwg ua kuv txhais kwtaw
  zoo yaam le kwtaw maum muas lwj,
   nwg ua rua kuv moog tau sau tej chaw sab.

 Zaaj nkauj sau rua tug thawj coj hu nkauj, hab swv nkauj nog ncaas.