3

Hanpaku tej lus thov

1Hanpaku uas ua xibhwb cev lus tej lus thov uas raws li lub suab nkauj Siki‑aunau.

  2Au Yawmsaub, kuv tau hnov txog
   koj lub koob meej,
  au Yawmsaub, tej uas koj tau ua lawd
   kuv ntshai kawg.
  Ncua sijhawm no thov koj rov ua dua,
   peb tiam no thov qhia
   koj tej haujlwm rau peb paub.
  Thaum koj npau taws
   thov koj nco txog txojkev khuvleej.
  3Vajtswv tuaj ntawm Themas tuaj,
   tus uas Dawb Huv
   tuaj ntawm lub roob Palas tuaj.
  Nws lub hwjchim ci ntsa iab
   laum nkaus saum ntuj,
  thiab lub ntiajteb kuj puv nkaus
   tej suab qhuas nws.
  4Nws ci lam lug yam li duab tshav ntuj,
   muaj duab ci nplas ntawm nws txhais tes
   uas nraim nws lub hwjchim cia.
  5Muaj mob kis mus ua nws ntej,
   muaj mob phem ti nkaus nws qab.
  6Nws sawv ntsug co lub ntiajteb,
   nws ntsia ntsoov thiab ua rau
   ib tsoom tebchaws tshee hnyo,
  mas tej roob uas nyob ib txwm los
   kuj tawg ri sua
  thiab tej pov roob uas nyob mus ib txhis
   kuj saus tag,
  yog tej roob uas thaum ub
   nws txeev mus los.
  7Kuv pom cov neeg Khusas
   tej tsev ntaub lwj siab ntsuav,
  thiab pom cov Midee daim ntaub xov tsev
   tshee hnyo.
  8Au Yawmsaub, koj npau taws rau tej dej lov?
   Koj npau taws rau tej hav dej lov?
  Lossis koj chim rau hiavtxwv
   rau thaum koj caij nees
  thiab thaum koj caij
   koj lub tsheb ua rog uas kov yeej lov?
  9Koj rho kiag rab hneev nti,
   nruab nkaus xub rau txoj hlua lawm.
  Koj ua rau lub ntiajteb
   tawg faib sua ua hav dej.
  10Tej roob pom dheev koj
   kuj ntswj ntseeg nkaws,
  tej nthwv dej ceev kuj ntsawj kiag mus,
   nruab tiv txwv kuj tsa suab nrov
   thiab ntas siab siab.
  11Lub hnub thiab lub hli
   nres twjywm ntawm lub chaw
  rau thaum koj rab xub ci tuaj mus
   thiab thaum koj rab hmuv ci nplas tuaj.
  12Koj hla lub ntiajteb mus ua npau taws vog,
   thiab tsuj pes ntiag
   ib tsoom tebchaws ua chim tsawv.
  13Koj tawm mus cawm koj haiv neeg kom dim,
   yog cawm tus uas koj hliv roj tsa kom dim.
  Koj tsoo cov neeg limhiam tus thawj,
   kom nyob liab qab
   txij ntawm taubhau ti nkaus kotaw.
  14Koj xuas koj rab hmuv
   nkaug nws cov tub rog tus thawj,
  rau thaum nws tuaj ceev li khaub zeeg cua
   yuav ua rau kuv tawg ri sua,
  nws zoo siab xyiv fab yam li nws yuav tau noj
   cov neeg pluag uas tsiv nraim lawm.
  15Koj caij koj tej nees tsuj hiavtxwv,
   ua rau dej loj nphau pes nphwv.

  16Kuv tau hnov, kuv ib ce tshee hnyo,
   thaum hnov lub suab
   kuv daim tawv ncauj kuj tshee hnyo.
  Kuv tej pob txha po,
   kuv txhais ceg vau pes tsus.
  Kuv yuav nyob twjywm tos rawv
   hnub txom nyem, uas yuav los
   raug cov neeg uas txeem tuaj ntaus peb.

  17Txawm yog tej txiv cev tsis tawg paj,
   tej txiv hmab tsis txi txiv,
  tej txiv aulib tu nrho lawm,
   tsis muaj qoob hauv tej teb,
  tej nkuaj nqha nrig tsis muaj yaj tsis muaj tshis
   thiab tej nkuaj nyug khoob ntshuv,
  18los kuv yuav xyiv fab rau hauv Yawmsaub,
   kuv yuav zoo siab rau Vajtswv
   uas cawm kuv dim.
  19Vajtswv Yawmsaub yog kuv lub zog,
   nws ua kuv txhais kotaw
   zoo yam li kotaw maum muas lwj,
  nws ua rau kuv mus tau
   saum tej chaw siab.

 Zaj nkauj sau rau tus thawj coj hu nkauj, thiab siv nkauj nog ncas.