3

Hanpakus Tej Lus Thov Vajtswv

1Ntawm no yog Hanpakus uas yog tus cev Vajtswv lus, tej lus thov Vajtswv:

  2Tus TSWV, kuv tau hnov txog tej uas koj tau ua tas los
   thiab ua rau kuv ntshai kawg nkaus li.
  Nimno thov koj rov qab ua koj tej haujlwm tseemceeb
  uas thaum ub koj twb ua lawm rau
   peb tiam uas tseem ua neej nyob no pom dua!
  Txawm yog thaum koj chim heev los
   thov koj hlub tshua txog peb thiab.

  3Vajtswv yuav tuaj hauv lub
   tebchaws Edoos tuaj dua;
  Vajtswv tus uas dawbhuv tabtom
   rov saum tej hauv roob Palas los.
  Nws lub tshwjchim ci ntsa iab plooj nkaus saum nruab ntug,
  thiab neeg thoob ntiajteb puavleej ua nws tsaug.
  4Thaum nws los, nws lub tshwjchim ci
   ntsa iab cuag xoblaim;
  muaj nplaim taws cig laim lias ntawm nws txhais tes;
  qhov ntawd yog qhov chaw uas nws zais nws lub hwjchim.
  5Nws tso tej kab mob mus ua nws ntej
   thiab kom kev tuag raws nws qab.
  6Thaum uas nws nres, lub ntiajteb co ua zog koog;
  thaum nws laj muag ntsia, txhua haivneeg ntshai tshee hnyo.
  Tej roob uas ibtxwm nyob thaum ub los co ua zog koog;
  tej ncov roob uas ibtxwm muaj nyob
   los saus pes zog ploj tas lawm;
  tej ncov roob ntawd yog tej uas
   thaum ub nws ibtxwm hla los mus.

  7Kuv pom cov neeg Kusas ntshai kawg nkaus li
  thiab cov neeg Midias mas ntshai ua ibce tshee hnyo.
  8Tus TSWV, puas yog tej dej ntawd
   ua rau koj chim?
  Puas yog dej hiavtxwv ua rau koj
   npautaws?
  Koj nyob rawv saum tej huab dawb;
   tauv huab dub yog koj lub tsheb,
  koj tuaj pab koj haivneeg kom muaj
   yeej.
  9Koj npaj rawv yuav tua koj rab hneevnti tuaj,
  thiab npaj rawv koj xibxub vos tua tuaj lawm xwb.
  Koj ua kom muaj xob laim tua lub ntiajteb no tawg rhe.
  10Thaum tej roob pom koj, lawv ntshai
   tshee ua zog koog;
  dej nchuav laub lug saum nruab ntug los.
  Tej dej uas nyob hauv qab tivtxwv av nyooj laws tuaj
  thiab nphau tej niag nthwv siab kawg nkaus li.
  11Thaum koj tej xubvos ya ua duab ci nplas ceev heev tuaj,
  thiab koj tej hmuv ya ua duab ci hob tuaj lawm,
  lub hnub thiab lub hli txawm nres
   nkaus rau ntawm nws qhov chaw.
  12Koj rhais ruam hla lub ntiajteb ua tus chim hnyo tuaj;
  thiab koj tsuj ntiag txhua haivneeg ua tus npautaws vog.
  13Koj tuaj cawm koj haivneeg thiab
   cawm tus vajntxwv uas koj xaiv tseg.
  Koj muab cov neeg ua phem tus thawjcoj tua povtseg,
  thiab muab cov neeg uas tuaj nws tog tua tunoob nrho.
  14Koj tua tej xubvos tuaj ntsia nkaus nws tus thawj tubrog
  thaum nws pab tubrog tuaj ib yam li nthwv nagxob nagcua
  ntsawj peb tawg ua sab ua sua ib yam li cov neeg
  uas soj rawv yuav tsimtxom cov neeg pluag.
  15Koj cov nees txauj dej hiavtxwv,
  thiab hiavtxwv txawm ntas nphau pes nphwv tuaj.

  16Thaum kuv hnov tej xwm no, kuv ntshai tshee hnyo;
  kuv daim dincauj tshee mos nyoos vim kuv ntshai heev.
  Kuv ibce tuag tas, thiab kuv ob
   txhais kotaw sib dawm kuv thiaj ntog.

  Kuv yuav nyob ntsiag to tos mus
   txog thaum lub sijhawm
  uas Vajtswv los rau txim rau cov
   neeg uas tawmtsam peb tso.
  17Txawm yog tej ntoo txiv ncuavpias
   tsis tawg paj thiab tej txiv hmab tsis txi txiv,
  txawm yog tej ntoo roj txiv zeeg tas
   thiab tej liaj tej teb qoobloo tsis tuaj,
  txawm yog tej yaj tuag tas thiab tej
   nkuaj nyug khoob lug cia xwb los
  18kuv tseem muaj kev zoo siab thiab txaus siab,
  vim muaj tus TSWV uas yog
   Vajtswv ua kuv tus Cawmseej.
  19Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam
   pub rau kuv muaj zog.
  Nws ua rau kuv ob txhais kotaw mus
   kev nplaum ib yam li tus sai,
  thiab nws tsomkwm kuv kaj siab lug
   saum tej laj roob.