3

Tơlơi Habakkuk Iâu Laĭ

1Anai yơh jing tơlơi pô pơala Habakkuk iâu laĭ, ƀơi Sigeônôt:
  2Ơ Yahweh, kâo hơmư̆ hơdôm tơlơi Ih hơmâo ngă laih,
   laih anŭn kâo huĭ pơpŭ kơ Ih biă mă.
  Bơ kơ ră anai ngă dơ̆ng bĕ amăng rơnŭk gơmơi
   khul bruă prŏng prin Ih juăt ngă laih hlâo adih.
  Wơ̆t tơdah tơdang Ih hơmâo tơhơnal tơlơi hil kơ ƀing gơmơi,
   rơkâo kơ Ih ăt pơrơđah bĕ tơlơi pap Ih kơ ƀing gơmơi.
  3Ơi Adai či rai dơ̆ng mơ̆ng lŏn čar Têman;
   Ơi Adai rơgoh hiam hlak rai mơ̆ng khul bŏl čư̆ Pharan.
  Tơlơi kơdrưh kơang Ñu go̱m hĭ bă khul adai,
   laih anŭn ngă kơ abih bang mơnuih mơnam ƀơi lŏn tơnah bơni hơơč kơ Ñu.
  4Ñu rai tơlơi bơngač Ñu rơđah kar hăng kơmlă;
   suai bơngač pơčrang ƀlĭp ƀlăp mơ̆ng tơngan Ñu,
   anŭn yơh jing anih Ñu pơhơgŏm hĭ tơlơi dưi mơyang Ñu.
  5Ñu brơi tơlơi kli̱n khe̱ng nao hlâo kơ Ñu
   laih anŭn pơkiaŏ tơlơi djai kiaŏ tui gah rŏng Ñu.
  6Tơdang Ñu dơ̆ng glaĭ, lŏn tơnah pơpư̆ pơgơi yơh;
   tơdang Ñu dŏ lăng, abih bang lŏn čar rŭng răng yơh.
  Ñu ngă kơ khul čư̆ đưm đă adih pơčah hĭ brai,
   laih anŭn khul bŏl čư̆ kơdrŭt trŭn,
   anŭn jing khul bŏl čư̆ Ñu rơbat laih amăng rơnŭk đưm adih.
  7Kâo ƀuh ƀing ană plei mơnuih Khusan huĭ hyưt biă mă amăng sang khăn gơñu,
   laih anŭn ƀing ană plei Midyan rŭng răng biă mă amăng sang gơñu dŏ.
  8Ơ Yahweh, khul ia krong ngă brơi kơ Ih hil hă?
   Ia rơsĭ ngă brơi kơ Ih hil hĭr hăr hă?
   Ih đĭ ƀơi ngŏ khul kơthul,
   kar hăng khul kơthul anŭn yơh jing rơdêh aseh Ih,
   tơdang Ih brơi kơ ƀing ană plei Ih dưi hĭ kơ ƀing rŏh ayăt gơñu.
  9Ih prap rơmet kiăng yua hraŏ Ih,
   prap pre kiăng pơnăh hăng khul ƀrŏm hraŏ Ih.
   Ih yơh pơčơđang hĭ lŏn tơnah laih anŭn khul ia krong rô tơbiă.
  10Tơdang khul čư̆ ƀuh Ih, gơñu rŭng răng yơh;
   ia pơhơjan trŭn mơ̆ng adai.
  Khul ia gah yŭ lŏn tơnah pơgrao păh pung,
   laih anŭn khul jơlah ia gơñu kơčaĭ đĭ glông.
  11Tơdang ƀrŏm hraŏ hơmăr Ih pơkơmlă̱ ƀlĭp ƀlăp,
   laih anŭn tơbăk bơngač Ih pơčrang,
   yang hrơi laih anŭn yang blan dŏ hĭ dơnơ̆ng yơh.
  12Tơdang Ih hil, Ih rơbat găn tơtŏm lŏn tơnah.
   Tơdang Ih ƀrŭk ƀrăk hĭr hăr, Ih juă pơrŭng hĭ abih lŏn čar.
  13Ih tơbiă nao kiăng pơklaih ană plei Ih,
   kiăng pơklaih hĭ pơtao Ih ruah laih mơ̆ng rŏh ayăt gơñu.
  Ih mă pơđuaĭ hĭ bơbŭng sang ƀing sat ƀai
   laih anŭn kơđưh pơđang hĭ atur sang gơñu hlŏng truh pơ pơtâo gah yŭ.
  14Khul ƀrŏm hraŏ Ih klâŏ pơdjai hĭ khua djă̱ akŏ ƀing ling tơhan gơñu
   tơdang gơñu rai hrup hăng angĭn rơbŭ kiăng pơčơlah hĭ ƀing gơmơi,
   hơ̆k mơak kar hăng gơñu kơtư̆ juă ƀing ƀun rin yơh.
  15Ih juă pơtơglăk hĭ rơsĭ hăng khul aseh Ih,
   laih anŭn ngă kơ ia prŏng prin bơrơbôh đĭ.
  16Kâo hơmư̆ abih tơlơi anai, tui anŭn kâo rŭng răng;
   tơƀông kâo tơtư̆ yuakơ huĭ bra̱l.
  Tơlang tơleh kâo tơdu rŭ ră,
   laih anŭn tơkai kâo rơbat tơtư̆ sêng brêng.
  Kâo či dŏ rơiăt tơguan kơ hrơi rŭng răng anŭn rai,
   tơdang Ơi Adai či pơkơhma̱l hĭ ƀing kơsung blah ƀing gơmơi.
  17Wơ̆t tơdah kơyâo hra ƀu hơmâo boh čroh ôh
   laih anŭn boh kơƀâo kŏn hơmâo rai lơi ƀơi kơyâo hrĕ ñu,
   wơ̆t tơdah kơyâo ôliwơ ƀu pơtơbiă rai boh ôh
   laih anŭn đang hơma kŏn pơtơbiă rai pơdai lơi,
   wơ̆t tơdah abih bang tơpul triu bơbe djai hĭ
   laih anŭn khul war rong hlô mơnơ̆ng jing hĭ hŏng laih,
  18Kâo ăt či hơ̆k kơdơ̆k laih anŭn mơak mơai yơh,
   yuakơ Yahweh Ơi Adai yơh jing Pô Pơklaih kâo.
  19Yahweh Kơtang Hloh yơh jing phŭn tơlơi kơtang kâo.
   Ñu pơkơjăp tơkai kâo kar hăng tơkai rơsa ania,
   laih anŭn dui ba kâo rơnŭk rơnua ƀơi khul čư̆ čan.