10

Dâng Thú Vật Hiến Tế theo Luật Pháp Không Còn Hiệu Lực

1Thật vậy Luật Pháp chỉ là hình bóng của những điều tốt đẹp sắp đến, chứ không phải hình thể đích thực của những điều ấy, nên không bao giờ có thể làm cho những người đến gần được toàn hảo bằng các thú vật hiến tế dâng hiến liên tục từ năm nầy qua năm khác. 2Vì nếu được, chẳng phải họ đã ngưng dâng thú vật hiến tế rồi sao, vì một khi những người thờ phượng được tẩy sạch một lần đủ cả, thì họ đâu còn mặc cảm tội lỗi gì nữa? 3Tuy nhiên việc dâng các thú vật hiến tế đó vẫn tiếp tục tồn tại, để nhắc nhở con người về tội lỗi của mình từ năm nầy qua năm khác, 4vì huyết của bò đực và dê đực không thể nào cất bỏ tội lỗi được.
5Vì thế khi Ðấng Christ vào thế gian, Ngài nói,
  “Chúa không muốn con vật hiến tế và lễ vật,
  Nhưng Chúa đã chuẩn bị một thân thể cho con,
  6Của lễ toàn thiêu và của lễ chuộc tội,
  Chúa đã chẳng vui lòng.
  7Bấy giờ con nói, ‘Lạy Ðức Chúa Trời, nầy, con đến –trong sách có viết về con– để thực hiện ý muốn của Ngài.’”
8Như Ngài nói ở trên, “Chúa không muốn và không vui lòng về các thú vật hiến tế, lễ vật, của lễ toàn thiêu, và của lễ chuộc tội” được dâng hiến theo Luật Pháp quy định, 9rồi Ngài lại nói, “Nầy, con đến để thực hiện ý muốn của Ngài.” Ngài bỏ điều trước để lập điều sau. 10Thế thì theo ý muốn của Ðức Chúa Trời, chúng ta được thánh hóa nhờ Ðức Chúa Jesus Christ dâng chính thân thể Ngài một lần đủ cả.

Chỉ Ðấng Christ Là Vật Hiến Tế Có Hiệu Lực

11Mỗi tư tế đứng phục vụ từ ngày nầy qua ngày khác, dâng các thú vật hiến tế giống nhau, là những lễ vật không thể cất bỏ tội lỗi. 12Nhưng Ðấng ấy chỉ dâng một lễ vật hiến tế để chuộc tội một lần đủ cả, rồi ngồi xuống bên phải Ðức Chúa Trời. 13Từ đó trở đi Ngài đợi cho đến khi những kẻ thù của Ngài bị làm bệ chân cho Ngài, 14vì chỉ dâng một lễ vật, Ngài đã làm toàn hảo vĩnh viễn những người được thánh hóa.
15Ðức Thánh Linh cũng đã làm chứng cho chúng ta như vậy; sau khi Ngài phán,
  16“Ðây là giao ước Ta sẽ lập với chúng,
  Sau những ngày ấy, Chúa phán,
  Ta sẽ đặt luật pháp của Ta vào lòng chúng,
  Ta sẽ ghi khắc luật pháp ấy vào tâm trí chúng.
  17Những tội lỗi của chúng và những gian ác của chúng,
  Ta sẽ không nhớ đến nữa.”
18Vậy nơi nào tội lỗi đã được tha thứ, nơi đó không cần của lễ chuộc tội nữa.

Khuyên Ðến Gần Ðức Chúa Trời

19Vậy thưa anh chị em, vì nhờ huyết của Ðức Chúa Jesus, chúng ta được dạn dĩ vào Nơi Chí Thánh 20bằng một con đường mới và sống mà Ngài đã mở cho chúng ta xuyên qua bức màn, tức là xuyên qua xác Ngài, 21và vì chúng ta có một tư tế vĩ đại đang cai quản nhà Ðức Chúa Trời, 22chúng ta hãy đến gần Ðức Chúa Trời với lòng chân thành trong sự bảo đảm trọn vẹn của đức tin, tấm lòng được tẩy sạch khỏi lương tâm tội lỗi, và thân thể được rửa sạch bằng nước trong. 23Chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng về hy vọng của chúng ta một cách không nao núng, vì Ðấng đã hứa là thành tín. 24Chúng ta hãy tìm cách khích thích nhau sống yêu thương và làm những điều tốt. 25Ðừng bỏ sự nhóm lại với nhau như một số người quen làm, nhưng hãy khuyến khích nhau, và khi anh chị em thấy ngày ấy đến gần chừng nào, anh chị em càng làm như vậy chừng nấy.

Nguy Hiểm Khi Bỏ Chúa

26Vì nếu chúng ta cố ý phạm tội sau khi đã nhận biết chân lý thì không còn lễ vật hiến tế nào để chuộc tội nữa, 27nhưng chỉ còn đợi chờ sự phán xét kinh khủng và lửa hừng thiêu đốt những kẻ bội nghịch. 28Ai loại bỏ Luật Pháp của Mô-sê mà có hai hoặc ba người làm chứng thì bị tử hình cách không thương xót, 29huống chi kẻ giày đạp Con Ðức Chúa Trời, khinh thường huyết của giao ước mà nhờ đó mình đã được thánh hóa, và nhục mạ Ðức Thánh Linh của ân sủng, anh chị em nghĩ kẻ như thế không đáng bị hình phạt nặng hơn sao? 30Vì chúng ta biết Ðấng đã phán,
  “Sự báo thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo trả,”
 và rằng,
  “Chúa sẽ đoán xét dân Ngài.”
31Sa vào tay Ðức Chúa Trời hằng sống thật là kinh khiếp thay!

Lý Do Kiên Trì Theo Chúa

32Xin anh chị em nhớ lại những ngày đầu, khi mới được khai minh, anh chị em đã chịu đựng một cuộc xung đột lớn lao với biết bao gian khổ, 33khi thì bị sỉ nhục và bị bách hại trước công chúng, khi thì chia sẻ nỗi khổ với những anh chị em bị ngược đãi như thế. 34Vì anh chị em đã cảm thương những người bị tù và vui lòng để cho người ta tịch thu tài sản của mình, vì biết rằng anh chị em có một tài sản tốt hơn và còn lại mãi mãi.
35Vậy xin anh chị em đừng vứt bỏ niềm tin quả quyết của mình, vì nó sẽ đem lại phần thưởng lớn. 36Anh chị em cần phải kiên nhẫn, để sau khi làm xong ý muốn của Ðức Chúa Trời, anh chị em có thể nhận được những điều Ngài đã hứa.
  37“Vì chỉ còn ít lâu nữa, Ðấng phải đến sẽ đến,
  Ngài sẽ không chậm trễ.
  38Người công chính của Ta sẽ sống bởi đức tin,
  Và nếu có người nào lui đi,
  Thì linh hồn Ta sẽ chẳng vui về người ấy chút nào.”
39Nhưng chúng ta không phải là những kẻ lui đi để bị hư mất, nhưng là những người giữ vững đức tin để linh hồn được cứu.