10

1Vim tias txoj kevcai yog yam tsim txiaj uas yuav los tom qab tus duab xwb, tsis yog tus tseem, mas txoj kevcai uas hais kom niaj xyoo muab tsiaj xyeem li qub tsis tu ncua ua tsis tau rau cov uas los cuag Vajtswv ua neeg zoo kawg nkaus. 2Yog ua tau, ces lawv kuj tseg tsis muab tsiaj xyeem los tsis yog? Yog tus uas pe hawm Vajtswv raug muab ntxuav kom dawb huv ib zaug lawm, lawv kuj yuav tsis xav tias tseem muaj lub txim ntxiv mus. 3Tiamsis qhov uas xyeem tsiaj ntawd qhia kom niaj xyoo nco txog lub txim. 4Rau qhov ntshav txiv nyuj ntshav tshis ris tsis tau lub txim mus kiag li. 5Vim li no thaum Khetos los rau hauv lub ntiajteb lawd, nws hais tias,
  “Koj tsis xav yuav tej tsiaj
   thiab tej qhov txhia chaw uas muab xyeem,
   tiamsis koj npaj lub cev rau kuv.
  6Qhov uas tua tsiaj hlawv xyeem
   thiab xyeem daws txim koj tsis txaus siab.
  7Kuv hais tias, ‘Au Vajtswv, kuv tuaj lawm,
   yuav ua raws li koj lub siab nyiam,
  raws li uas sau txog kuv
   rau hauv thooj ntawv.’ ”
8Nws xub hais tias, “Tej tsiaj uas tua xyeem thiab tej qhov txhia chaw uas muab xyeem thiab tej uas hlawv xyeem thiab tej uas xyeem daws txim, koj tsis xav yuav thiab koj tsis txaus siab rau,” tej no yog tej uas muab xyeem raws li txoj kevcai xwb. 9Thiab nws hais tias, “Kuv tuaj lawm, yuav ua raws li koj lub siab nyiam.” Nws thiaj rhuav txoj qub kev ntawd lawm kom thiaj rhawv tau txoj tshiab. 10Vim Yexus ua raws li Vajtswv lub siab nyiam, peb thiaj raug muab cais ua neeg dawb huv vim qhov uas muab Yexus Khetos lub cev xyeem tib zaug xwb kuj txaus lawm.
11Txhua tus pov thawj kuj niaj hnub sawv ntsug ua nws tes haujlwm, thiab coj tib yam qub tuaj xyeem tsis tu ncua li, tej ntawd yeej ris tsis tau lub txim mus kiag li. 12Tiamsis thaum Khetos xyeem tib zaug xwb daws tau mus ib txhis, nws zaum ntawm Vajtswv sab tes xis, 13tos txog thaum nws cov yeeb ncuab raug muab los ua chaw tiag nws xib taws. 14Qhov uas muab nws xyeem tib zaug xwb, Yexus kuj ua rau cov uas tabtom muab cais ua dawb huv ua tau neeg zoo kawg nkaus mus ib txhis. 15Vaj Ntsuj Plig uas dawb huv kuj ua timkhawv rau peb. Nws xub hais tias,
  16“No yog tej lus cog tseg uas kuv yuav
   cog rau lawv ua qab ncua sijhawm ntawd.
   Tus Tswv hais li no ntag.
  Kuv yuav muab kuv txoj kevcai
   tso rau hauv lawv thiab sau cia
   rau hauv lawv lub siab.”
17Thiab nws hais tias,
  “Kuv yuav tsis cim ntsoov lawv lub txim
   thiab lawv tej kev txhaum dua li lawm.”
18Thaum muaj kev zam txim lawm kuj tsis txog muaj kev xyeem daws txim dua li lawm.

Tej lus ntuas

19Vim li no, cov kwvtij, vim muaj Yexus cov ntshav peb thiaj muaj cuabkav nkag mus rau hauv lub chaw Dawb Huv Kawg Nkaus, 20yog taug txojkev tshiab thiab txojkev muaj txojsia uas nws qheb rau peb hla daim ntaub mus, vim muaj nws lub cev. 21Thiab vim peb muaj ib tug pov thawj loj kav Vajtswv tsev neeg lawm, 22peb cia li ua lub siab dawb paug nkag mus ze thiab muaj lub siab ntseeg ruaj, muaj lub siab uas raug muab ntshav nchos kom tsis muaj ib qho phem kiag li thiab muaj lub cev uas raus dej ntshiab ntxuav kom dawb huv. 23Peb cia li tuav txojkev vam uas peb lees yuav ntawd ruaj tsis txhob ywj fab ywj fwj, vim tus uas cog lus tseg ntawd tso siab tau. 24Peb cia li ua tib zoo saib yuav ua li cas ib leeg thiaj txhawb tau ib leeg lub zog kom sib hlub thiab ua haujlwm zoo, 25thiab tsis txhob tseg qhov uas tuaj txoos ua ke yam li qee leej txeev tseg, tiamsis ib leeg yuav tsum txhawb ib leeg lub siab, thiab yimhuab yuav tsum ua tej no vim nej paub tias hnub uas teem cia los ze lawm.
26Thaum peb twb paub txojkev tseeb lawm, yog peb tseem txhob txwm ua txhaum kuj tsis muaj ib yam dabtsi uas muab xyeem daws tau peb lub txim dua li lawm, 27tsuas muaj uas yuav tos txojkev teem txim uas ntshai rwg thiab hluavtaws uas cig hlob heev uas yuav kub cov uas tawm tsam Vajtswv. 28Tus uas tso Mauxe txoj kevcai tseg yog muaj ob leeg lossis peb leeg ua timkhawv lawm, tus ntawd yuav raug muab tua tuag tsis khuvleej li. 29Nej sim xav saib tus uas tsuj Vajtswv tus tub thiab ua qias puas tsuas cov ntshav uas cog lus tseg uas muab nws cais ua dawb huv lawm thiab saib tsis taus Vaj Ntsuj Plig uas pub txojkev hlub mas tsim nyog tus ntawd yuav raug txim hnyav heev dua npaum li cas? 30Rau qhov peb paub Vajtswv tus uas hais tias, “Qhov uas ua pauj yog kuv li feem thiab kuv yuav pauj rau.” Thiab hais dua tias, “Tus Tswv yuav txiav txim rau nws haiv neeg.” 31Qhov uas poob rau hauv Vajtswv uas muaj txojsia nyob txhais tes yog qhov uas txaus ntshai kawg.
32Tiamsis nej cia li nco txog yav nram ntej uas nej tau txais txojkev kaj lawm nej tau tiv thev tej kev txom nyem loj kawg, 33qee zaum nej raug thuam thiab raug tsim txom tab meeg sawvdaws, thiab qee zaum nej kuj nrog cov uas raug tsim txom li ntawd koom ua ke. 34Rau qhov nej kuj mob siab cov uas raug kaw, thiab thaum luag lws nej tej cuab txhiaj cuab tam coj mus nej kuj zoo siab hlo, vim nej paub tias nej muaj cuab txhiaj cuab tam uas zoo dua li tej ntawd thiab yuav nyob mus li. 35Vim li no tsis txhob muab nej lub siab tuab uas yuav coj nqe zog ntau heev los rau nej tso tseg. 36Vim nej yuav tsum muaj lub siab thev taus kom nej thiaj ua tau raws li Vajtswv lub siab thiab nej thiaj tau tej uas cog lus cia lawd. 37Tshuav tsis ntev,
  “tus uas yuav los yeej yuav los,
   nws yuav tsis tos ntev.
  38Tiamsis tus uas kuv suav tias ncaj ncees
   yuav muaj txojsia nyob
   vim nws ntseeg Vajtswv.
  Yog nws thim rov qab,
   kuv yuav tsis txaus siab rau nws.”
39Tiamsis peb tsis yog cov uas thim rov qab thiab raug kev puam tsuaj. Peb yog cov uas ntseeg thiaj tuav tau peb txojsia.