10

1Cov Yudais txoj Kevcai tsuas yog tej tseemceeb uas yuav los tom ntej no tus duab xwb, yeej tsis yog tej ntawd tiag tiag. Txoj kevcai ntawd pab tsis tau cov neeg uas niaj xyoo nqa qhov txhia chaw mus theej txhoj kom ua tau neeg zoo li. 2Yog cov neeg uas mus pehawm Vajtswv ntawd twb dim lawv lub txim lawm tiag, ces lawv yeej yuav tsis niaj hnub xav txog lawv qhov txhaum thiab lawv yuav tsis muab tsiaj tua theej lawv lub txhoj lawm. 3Txawm yog li ntawd los qhov uas lawv theej lawv lub txhoj ntawd ua rau lawv niaj xyoo nco ntsoov lawv tej kev txhaum. 4Rau qhov tej ntshav heev nyuj thiab ntshav tshis yeej ntxuav tsis tau neeg tej kev txhaum mus ib zaug li.
5Twb yog vim li ntawd, thaum Yexus Khetos yuav los rau hauv ntiajteb no, nws hais rau Vajtswv hais tias,
  “Koj tsis yuav tej tsiaj uas neeg tua theej txhoj
   thiab tej khoom uas lawv muab fij rau koj,
  yog li ntawd koj thiaj npaj ib lub cev rau kuv lawm.
  6Tej tsiaj uas neeg muab tua hlawv tagnrho rau saum lub thaj
   thiab tej uas lawv coj tuaj fij daws txim tsis haum koj siab.
  7Tom qab ntawd kuv hais tias,
   ‘Vajtswv, kuv nyob ntawm no.
  Kuv yuav ua txhua yam uas koj xav kom kuv ua
  raws li muaj lus sau cia hais txog kuv
   hauv Phau Kevcai lawm.’ ”
8Thaum chivthawj nws hais tias, “Koj tsis yuav tej tsiaj uas neeg tua theej txhoj, tej khoom uas lawv fij rau koj, tej tsiaj uas neeg muab hlawv kheej rau saum lub thaj, tej uas lawv coj tuaj theej txhoj.” Txawm yog lawv ua tej ntawd raws li kevcai los tej ntawd puavleej tsis haum koj siab. 9Tom qab ntawd nws hais tias, “Vajtswv, kuv nyob ntawd no, kuv yuav ua txhua yam uas koj xav kom kuv ua.” Yog li ntawd, Vajtswv thiaj muab txoj qub kevcai uas neeg muab tsiaj tua theej txhoj ntawd tso tseg kom muaj ib txoj tshiab. 10Vim Yexus Khetos ua txhua yam raws li Vajtswv xav kom nws ua thiab vim nws muab nws lub cev pub rau Vajtswv theej peb lub txhoj, peb thiaj ua tau neeg zoo tsis muaj ib qho txhaum li. Qhov uas Yexus muab Yexus lub cev theej txhoj ntawd, nws ua tib zaug xwb theej tau mus ibtxhis li.
11Cov Yudais cov povthawj txhua tus ua haujlwm thiab muab tej tsiaj tua theej txhoj, lawv niaj hnub ua tib yam qub xwb; tej ntawd ntxuav tsis tau neeg tej kev txhaum mus ib zaug li. 12Tiamsis Yexus Khetos theej txhoj tib zaug xwb nws theej tau mus ibtxhis. Tom qab ntawd nws mus zaum ntawm Vajtswv sab xis. 13Nimno nws tseem nyob ntawd tos mus txog hnub uas Vajtswv muab nws cov yeebncuab los rau nws tsuj. 14Nws theej txhoj tib zaug xwb ua rau cov neeg uas nws xub ntxuav lawm ua tau neeg zoo kawg nkaus mus ibtxhis li.
15Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv ua timkhawv rau peb hais tias yeej muaj li ntawd tiag. Nws xub hais tias,
  16“Tus Tswv hais tias tom qab tiam ntawd
   kuv yuav pub txoj kevcai no rau lawv.
  Kuv yuav kom lawv nco ntsoov kuv txoj Kevcai,
  thiab kuv yuav sau txoj kevcai
   ntawd rau hauv lawv lub siab.”
17Thiab tom qab ntawd nws rov hais dua hais tias, “Kuv yuav tsis cim ntsoov lawv lub txim lossis lawv tej kev txhaum ib zaug li lawm.” 18Vajtswv twb zam tej kev txhaum ntawd lawm, yog li ntawd tsis tas peb yuav tua tsiaj theej txhoj li lawm.

Peb Cia Li Los Cuag Vajtswv

19Cov kwvtij, twb yog vim Yexus tuag theej peb lub txhoj, peb thiaj muaj cuabkav mus rau hauv Chav uas Dawbhuv Kawg Nkaus. 20Nws qhia txojkev tshiab uas cawm neeg txojsia rau peb taug; nws qhib daim ntaub kom peb tau kev mus rau sab hauv, daim ntaub ntawd yog nws lub cev. 21Peb muaj ib tug Povthawj Hlob uas saib xyuas Vajtswv tsevneeg. 22Yog li ntawd, peb cia li muaj nplooj siab dawb paug los cuag Vajtswv thiab cia siab ntsoov rau nws rau qhov peb paub hais tias Yexus cov ntshav twb ntxuav peb lub siab thiab dej twb ntxuav peb lub cev huv tibsi lawm. 23Tej uas peb qhia hais tias peb cia siab rau, peb yuav tsum muab siab npuab tsis txhob tso tseg, rau qhov peb paub tseeb hais tias Vajtswv yeej yuav ua raws li Vajtswv tej lus cog tseg. 24Peb yuav tsum ua tib zoo xyuas saib peb yuav ua li cas ib tug thiaj txhawb tau ib tug lub zog kom ib tug txawj hlub ib tug thiab ib tug ua zoo rau ib tug. 25Sawvdaws yuav tsum tuaj ua ke mloog lus qhuab qhia tsis txhob tso tseg, ib yam li muaj qee leej tau tso tseg lawm. Nej puavleej paub hais tias twb yuav txog hnub uas Yexus rov qab los. Yog li ntawd peb ib tug hajyam yuav tsum txhawb ib tug lub zog heev dua qhov qub.
26Peb cov uas twb paub tseeb lawm, yog peb tseem txhob txwm ua txhaum dua yeej tsis muaj ib yam dabtsi yuav theej tau peb lub txhoj li, 27peb tsuas muaj kev txhawj kev ntshai tos rawv hnub uas Vajtswv rau txim thiab muab cov hluavtaws uas kub heev coj los hlawv cov neeg uas tawmtsam Vajtswv xwb. 28Yog muaj ob leeg lossis peb leeg ua timkhawv hais tias lawv pom ib tug ua txhaum Mauxes txoj kevcai, ces cia li muab tus uas ua txhaum ntawd tua povtseg tsis txhob khuvxim nws li. 29Yog li ntawd, tus uas saib tsis taus Vajtswv tus Tub hajyam muaj txim loj dua tus uas ua txhaum Mauxes txoj kevcai. Rau qhov nws saib tsis tau Yexus cov ntshav uas twb ntxuav nws tej kev txhaum lawm kom nws ua tau neeg zoo raws li Vajtswv txoj kevcai tshiab. 30Rau qhov peb paub tus uas hais tias, “Kuv yuav pauj kom tau”; thiab tus uas hais tias, “Tus Tswv yuav txiav txim rau nws haivneeg.” 31Sawvdaws puavleej paub hais tias tus uas poob rau hauv Vajtswv tus uas muaj sia nyob lub xibteg, tus ntawd yuav ntshai kawg nkaus li.
32Nej cia li ua tib zoo xav saib yav tas los nej lub neej zoo li cas. Thaum Vajtswv coj nej los nyob hauv qhov kaj lawm, tom qab ntawd txawm yog nej raug ntau yam kev txomnyem los nej tseem ua siab ntev tiv. 33Muaj qee zaus luag thuam thiab tsimtxom nej tabmeeg sawvdaws. Thaum nej pom nej tib pab raug luag tsimtxom puavleej mob nej siab. 34Nej muaj lub siab hlub cov neeg uas raug txim. Thaum muaj neeg txeeb nej tej qhov txhia chaw, nej zoo siab hlob cia lawv nqa mus, rau qhov nej paub hais tias nej twb muaj yam uas zoo dua tej ntawd lawm thiab yam ntawd yuav nyob mus ibtxhis. 35Nej tsis txhob poob siab, yog nej cia siab nej yeej yuav tau nqi zog ntau. 36Nej yuav tsum ua siab ntev, nej thiaj yuav ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam thiab tau tej uas Vajtswv coglus tseg hais tias nws yuav muab rau nej. 37Rau qhov Vajtswv txojlus hais tias,
  “Tshuav tsis ntev tus uas yuav los nws yuav los,
   thiab nws yuav tsis ncua sijhawm lawm.
  38tiamsis kuv haivneeg uas ncaj ncees
   yuav muaj sia nyob vim lawv ntseeg;
  tiamsis yog lawv cov ntawd muaj ib tug thim rov qab lawm,
   kuv yuav tsis txaus siab rau tus ntawd.”
39Peb tsis yog cov uas thim rov qab mus raug kev puastsuaj, tiamsis peb yog cov uas ntseeg mus txog hnub uas peb dim peb lub txim.