11

Kev ntseeg

1Kev ntseeg yog qhov kws ruaj sab rua tej kws vaam ntsoov, yog qhov kws ca sab tas tej kws qhov muag tsw tau pum muaj tseeb. 2Vem cov tuabneeg yaav thau u ntseeg puab txhad hum Vaajtswv sab. 3Vem peb ntseeg peb txhad nkaag sab tas Vaajtswv lu lug tswm ntuj tswm teb, mas yaam kws qhov muag pum txhad le tshwm ntawm yaam kws qhov muag tsw pum lug.
4Vem Anpee ntseeg nwg txhad muab tej kws zoo dua Khayee le xyeem rua Vaajtswv. Vem nwg ntseeg, Vaajtswv txhad suav tas nwg ncaaj nceeg, yog Vaajtswv pum zoo tej kws nwg muab xyeem hov. Txawm yog Anpee tuag lawm los nwg txujkev ntseeg tseed qha peb. 5Vem Enauj ntseeg nwg txhad raug coj moog sau ntuj, nwg txhad tsw ntswb txujkev tuag. Tsw muaj leejtwg nrhav tau nwg vem Vaajtswv tub coj nwg moog lawm. Ua ntej kws tsw tau coj nwg moog muaj lug timkhawv tas nwg ua hum Vaajtswv sab. 6Yog tsw muaj kev ntseeg yeej ua tsw tau hum Vaajtswv sab le. Tsua qhov tug kws yuav tuaj cuag Vaajtswv yuav tsum ntseeg tas muaj Vaajtswv tag hab nwg pub nqe zug rua cov kws nrhav nwg. 7Vem Nau‑a ntseeg, thaus Vaajtswv qha tej xwm txheej kws qhov muag tsw tau pum, nwg txhad paub ntshai hab ua ib lub nkoj txwg cawm nwg tsev tuabneeg dim. Vem txujkev ntseeg hov nwg txhad rau txem rua lub nplajteb, hab nwg saws tau txujkev ncaaj nceeg kws yog lug ntawm txujkev ntseeg.
8Vem Aplahaa ntseeg, thaus nwg raug hu kuas tawm moog rua lub chaw kws yuav tau ua nwg qub txeeg qub teg nwg kuj noog lug hab taug kev moog tsw paub tas yuav moog rua hovtwg. 9Vem nwg ntseeg nwg txhad ua qhua nyob huv lub tebchaws kws Vaajtswv cog lug. Nwg nyob huv lub tsev ntaub ib yaam le Yiha hab Yakhauj kws nrug nwg saws qub txeeg qub teg lawv le tuab lu lug cog tseg hov. 10Nwg tog rawv lub nroog kws tswm tsaa rua sau tej taw tag kws Vaajtswv tswm hab Vaajtswv ua. 11Vem Aplahaa ntseeg, txawm yog nwg laug heev lawm hab Xala kuj xeeb tsw taug mivnyuas los nwg tau fwjchim kws yuav muaj tub vem nwg suav tas Vaajtswv kws cog lug tseg lawm yog tug kws tso sab tau. 12Yog le nuav tug txwvneej kws zoo le tub tuag lawm kuj muaj caaj ceg yug lug coob yaam le tej nub qub sau nruab ntug hab yaam le tej xuab zeb kws suav tsw txheeb ntawm ntug havtxwv.
13Cov tuabneeg nuav huvsw tuag taag rua thaus tseed muaj txujkev ntseeg hab tsw tau txais tej kws cog lug ca tassws puab kuj pum tej hov deb deb hab zoo sab tog txais. Puab leeg has tas puab tsw muaj teb tsw muaj chaw nyob huv nplajteb nuav, puab tuaj ua qhua xwb. 14Vem tas cov tuabneeg kws has le nuav kuj ua kuas pum tas puab saamswm nrhav lub tebchaws kws yog puab teej puab tug. 15Yog puab xaav txug lub tebchaws kws puab tawm tuaj lawd puab kuj yuav muaj swjhawm rov qaab moog tau. 16Tassws puab yeej xaav tau lub tebchaws kws zoo dua ntawd, yog lub tebchaws sau ntuj ceeb tsheej. Vem le nuav, Vaajtswv txhad tsw txaaj muag kws raug hu tas yog puab tug Vaajtswv tsua qhov nwg tub npaaj ib lub nroog ca rua puab lawm.
17Vem Aplahaa ntseeg, thaus nwg raug swm sab, nwg kuj muab Yiha xyeem, hab nwg yog tug kws tau txais tej lug cog tseg los nwg kuj npaaj txhwj yuav muab nwg tuab tug tub xyeem, 18yog tug tub kws muaj lug has tas, “Koj caaj ceg yuav yog tshwm ntawm Yiha moog.” 19Aplahaa ntseeg tas Vaajtswv tsaa tau cov tuabneeg tuag caj sawv rov lug. Pev ib yaam le, Aplahaa kuj tau nwg tug tub rov qaab lug ntaag. 20Vem Yiha ntseeg, nwg txhad foom koob moov rua Yakhauj hab Exau txug tej xwm txheej kws yuav tshwm lug. 21Vem Yakhauj ntseeg, thaus nwg yuav tuag nwg txhad foom koob moov rua Yauxej ob tug tub, hab nwg nyo hau rua sau nwg tug hauv paas nreg pe hawm Vaajtswv. 22Vem Yauxej ntseeg, thaus yuav taag nwg swm neej, nwg txhad has txug qhov kws cov Yixayee yuav tswv dim hab has tseg txug nwg cov pob txhaa.
23Vem Mauxe nam txwv ntseeg, thaus yug nwg lug ob tug txhad muab nwg zais tau peb lub hlis, vem pum tas nwg zoo nraug heev hab ob tug tsw ntshai vaajntxwv tej lug hlo le. 24Vem Mauxe ntseeg, thaus nwg hlub lawd nwg txhad tsw yeem kuas hu tas nwg yog Falau tug ntxhais le tub, 25tassws nwg xaiv qhov kws nrug Vaajtswv cov tuabneeg raug txom nyem zoo dua le qhov kws nyob ua lomzem ib vuag dua huv txujkev txhum. 26Nwg suav tas qhov kws raug thuaj vem saib rua Kheto muaj nqes dua tej cuab txhaj cuab taam huv Iyi tebchaws, vem nwg xaam pum tej nqe zug kws nwg tseed yuav tau. 27Vem nwg ntseeg, nwg txhad tawm huv Iyi tebchaws tsw ntshai qhov kws vaajntxwv npau tawg. Nwg ua sab ntev thev cuag le nwg pum tug kws tuabneeg qhov muag tsw pum. 28Vem nwg ntseeg, nwg txhad ua kevcai Hlaa Dhau hab muab cov ntshaav nchus sub tug kws ua kuas puam tsuaj txhad tsw kov Yixayee tej tub hlub.
29Vem cov Yixayee ntseeg, puab txhad hlaa tau Dej Havtxwv Lab ib yaam le moog sau nruab nqhuab. Tassws thaus cov Iyi swm hlaa moog puab kuj raug dej nphau lug nyaab tuag taag. 30Vem muaj txujkev ntseeg tej ntsaa loog Yelikhau txhad pob taag rua thaus cov Yixayee ncig moog puv xyaa nub. 31Vem tug puj muag cev Lahaj ntseeg, nwg txhad tsw nrug cov kws tsw noog lug raug puam tsuaj, vem nwg tog txais ob tug kws tshuaj tebchaws zoo heev.
32Kuv yuav has daabtsw ntxwv moog? Tsua qhov tsw muaj swjhawm txaus kws yuav has txug Kinte‑oo, Npala, Xaxoo, Yetha, Tavi hab Xamuyee hab cov xwbfwb cev Vaajtswv lug. 33Vem puab ntseeg puab txhad kov yeej tebchaws, txav txem ncaaj nceeg, tau txais tej kws Vaajtswv cog lug tseg, kaw tsuv ntxhuav qhov ncauj, 34tua tau tej suavtawg kws kub heev, dim nav ntaaj nav rag, cov kws tsaug leeg rov ua cov kws muaj zug, muaj zug ua rog hab ntaus lwm lub tebchaws tej tub rog thim rov qaab. 35Cov quaspuj kuj tau puab tej tuabneeg kws tuag lawd sawv rov lug. Qee leej raug kev tswm txom hab tsw yeem ca tso kuas dim sub puab txhad tau caj sawv lug tau txujsa kws zoo dua. 36Qee leej raug thuaj luag hab raug nplawm hab raug saw hlau khi kaw huv tsev lojfaaj. 37Puab raug xuas pob zeb ntaus, puab raug muab kaw txav ua ob yaa, puab raug tuag nav ntaaj, puab naav tawv yaaj tawv tshws moog rua hov u hov nuav, puab tsw muaj ib yaam daabtsw, raug txom nyem kawg, raug ua nruj ua tswv. 38Lub nplajteb nuav tsw phim rua puab nyob. Puab moog moog lug lug huv tebchaws moj saab qhua hab sau tej roob, hab nyob huv tej qhov tsua hab qhov aav.
39Txawm yog muaj timkhawv zoo rua cov tuabneeg nuav txhua tug txujkev ntseeg, los puab tseed tsw tau txais tej kws cog lug ca, 40vem Vaajtswv tub npaaj tej kws zoo dua hov ca rua peb sub puab tsuas yog nrug peb ua ke xwb txhad ua tau tuabneeg zoo kawg nkaus.