12

Vajtswv nplawm qhuab qhia

1Yog li ntawd, vim peb muaj timkhawv coob nyob puag ncig peb yam li tauv huab laum nkaus peb li no lawm, kuj cia peb muab txhua yam nra hnyav thiab lub txim uas yoojyim khi tau peb tso tseg, thiab peb cia li ua siab ntev thev sib tw dhia hauv txojkev uas nyob tom peb hauv ntej. 2Peb cia li ntsia ntsoov Yexus uas yog peb lub hauv paus kev ntseeg thiab yog tus uas ua kom txojkev ntseeg tiav. Nws tiv thev tus khaublig ntoo kom thiaj tau txojkev zoo siab uas nyob tom nws hauv ntej. Nws tsis quav ntsej qhov uas raug txaj muag, thiab nws twb zaum ntawm Vajtswv lub zwm txwv sab xis lawm.
3Nej cia li xav txog tus uas thev cov neeg muaj txim kev tawm tsam li no xwv nej thiaj tsis ntog thiab tsis poob siab. 4Qhov uas tawm tsam lub txim nej tsis tau tawm tsam txog los ntshav. 5Thiab nej tsis nco tej lus uas nws ntuas nej ib yam li nej yog nws li tub, hais tias,
  “Kuv tub 'e, tsis txhob saib tsis taus
   tus Tswv tej lus qhuab qhia,
  thiab tsis txhob poob siab
   rau thaum nws ntuas koj,
  6rau qhov tus Tswv
   qhuab ntuas tus uas nws hlub,
  thiab nws nplawm
   txhua tus tub uas nws txais yuav.”
7Nej cia li thev tej uas nej raug vim yog kev qhuab qhia. Vajtswv ua rau nej ib yam nej yog nws li tub. Muaj tus tub twg uas leej txiv tsis qhuab qhia? 8Yog nej tsis raug qhuab qhia yam li txhua tus raug, nej kuj yog menyuam tsaub tsis yog nws li tub. 9Tsis tag li ntawd, peb muaj leej txiv ntawm lub cev nqaij tawv uas qhuab qhia peb thiab peb hwm lawv. Peb yimhuab tsim nyog nyob hauv leej Txiv sab ntsuj plig qab kev tswjhwm thiaj muaj txojsia nyob los tsis yog? 10Peb leej txiv qhuab qhia peb ib nyuag ntu raws li lawv pom zoo, tiamsis Vajtswv qhuab qhia kom muaj qabhau rau peb kom peb thiaj koom tau nws txojkev dawb huv. 11Txhua yam kev nplawm qhuab qhia saib mas tsis yog qhov zoo siab tiamsis yog qhov nyuaj siab rau lub sijhawm ntawd. Tiamsis muaj txiaj ntsig rau yav tom qab, yog ua rau cov uas xyaum raws li tau nyob kaj siab lug thiab tau txojkev ncaj ncees.
12Yog li no cia li txhawb nej txhais tes uas tsis muaj zog thiab lub hauv caug uas tsaug leeg, 13thiab kho txojkev kom ncaj rau nej txhais kotaw, kom tus uas ceg tawv thiaj tsis qes ceg tiamsis yuav zoo kiag.

Tsis txhob tso Vajtswv kev hlub tseg

14Cia li siv zog nrog txhua tus nyob sib hum xeeb thiab nrhiav kev dawb huv. Yog tsis muaj kev dawb huv lawm yuav tsis muaj leejtwg pom tau Vajtswv li. 15Cia li ceev faj zoo tsis txhob cia leejtwg plam Vajtswv txojkev hlub, thiab tsis txhob muaj tus cag iab tawm tuaj tsim kev ceeblaj thiab ua rau ntau leej qias tsis huv. 16Tsis txhob cia leejtwg ua nkauj ua nraug lossis tsis hwm Vajtswv li Exau uas muab feem uas ua tij muag pauv tib pluag mov noj xwb. 17Nej yeej paub tias los rau yav tom qab thaum Exau xav tau tej koob hmoov ua qub txeeg qub teg, nws kuj raug muab tso tseg, txawm yog nws nrhiav los kua muag los nws ua tsis tau kom leej txiv hloov siab.
18Rau qhov nej tsis tau los txog lub roob uas xuas tes kov tau thiab muaj hluavtaws cig thiab muaj qhov tsaus ntuj thiab qhov tsaus dub nciab thiab cua daj cua dub, 19thiab muaj suab raj kub yaj thiab muaj lub suab hais lus. Thaum cov uas hnov lawd lawv thov kom tsis txhob hais dua rau lawv lawm, 20vim lawv thev tsis tau tej lus nkaw uas hais tias, “Txawm yog tsiaj txhu tuaj nphav lub roob no kuj yuav raug xuas pob zeb ntaus kom tuag.” 21Tej uas pom ntawd mas ntshai kawg, Mauxe thiaj hais tias, “Kuv ntshai tshee hnyo.”
22Tiamsis nej kuj los txog lub roob Xi‑oo thiab los txog Vajtswv uas muaj txojsia nyob lub nroog uas yog lub nroog Yeluxalees saum ntuj ceeb tsheej, thiab los txog cov tubtxib saum ntuj uas tuaj txoos ua ke zoo siab xyiv fab coob coob suav tsis txheeb, 23thiab los txog cov tub hlob uas raug hu ua ke thiab muaj npe sau cia rau hauv ntuj ceeb tsheej lawm, thiab los txog Vajtswv uas txiav txim rau txhua tus, thiab los txog cov neeg ncaj ncees tej ntsuj plig uas raug muab ua zoo kawg nkaus lawm, 24thiab los txog Yexus, uas ua tus nyob nruab nrab hauv tej lus cog tseg tshiab, thiab los txog cov ntshav uas muab nchos, yog cov ntshav uas hais txog tej yam zoo dua Anpee cov ntshav hais.
25Cia li ceev faj zoo tsis txhob tso tus uas hais ntawd tseg. Rau qhov yog lawv cov ntawd tsis dim vim lawv tsis lees yuav tus uas ntuas lawv hauv lub ntiajteb no, mas yog peb fee plhu ntawm tus uas ntuas saum ntuj tuaj peb yimhuab yuav tsis dim. 26Vajtswv lub suab uas hais thaum ntawd ua rau lub ntiajteb ntseeg nkaws tiamsis nimno nws cog lus tseg tias, “Tshuav dua ib zaug kuv tsis yog yuav co lub ntiajteb xwb tiamsis lub ntuj thiab.” 27Lo lus uas hais tias “Tshuav dua ib zaug” ntawd kuj yog qhia hais tias yam uas ntseeg nkaws ntawd yog tej uas tsim los lawd yuav raug muab rho coj mus kom yam uas tsis txawj ntseeg nkaws thiaj li nyob mus li. 28Yog li ntawd, vim peb tau lub tebchaws uas tsis ua zog lawm kuj cia peb ua Vajtswv tsaug, thiab cia peb pe hawm Vajtswv ua kom hum nws lub siab thiab paub hwm thiab paub ntshai nws, 29vim “peb tus Vajtswv yog nplaim taws kub ceev.”