12

Vajtswv Yog Peb Txiv

1Peb twb muaj neeg coob coob nyob puagncig peb ua timkhawv rau peb lawm. Yog li ntawd, peb cia li muab txhua yam uas thaiv peb kev thiab tej kev txhaum uas khi peb tso povtseg, thiab peb cia li sib tw khiav ncaj nraim mus kom txog tus ciam tom kawg. 2Peb yuav tsum ntsia ntsoov Yexus tus uas yog peb lub hauvpaus kev ntseeg thiab ua kom peb kev ntseeg tiav. Thaum luag muab nws ntsia rau saum ntoo khaublig, nws ua siab ntev nyiaj tej kev txomnyem ntawd, nws tsis suav hais tias qhov uas nws tuag saum ntoo khaublig ua rau nws poob ntsejmuag, rau qhov nws paub hais tias thaum dhau txojkev txomnyem lawm, nws yuav zoo siab kawg li; nimno nws twb mus zaum ntawm Vajtswv lub zwmtxwv sab xis lawm.
3Nej yuav tsum nco ntsoov Yexus tej kev txomnyem thiab qhov uas nws ua siab ntev rau cov neeg txhaum uas ntxub nws. Yog nej ua li ntawd, nej yeej yuav tsis poob siab lossis tso Yexus tseg. 4Nej cov ua tawmtsam kev phem, nej tseem tsis tau tawmtsam mus txog hnub uas raug luag tua. 5Nej tsis nco qab tej lus uas Vajtswv ntuas nej lawm los? Nws ntuas nej rau qhov nej yog nws cov menyuam. Nws hais tias,
  “Metub, thaum tus Tswv qhuab ntuas koj,
  koj yuav tsum khaws nws tej lus cia,
  thiab thaum nws cem koj, koj tsis txhob poob siab.
  6Rau qhov tus Tswv qhuab ntuas txhua tus uas nws hlub,
  thiab nws nplawm txhua tus uas nws coj los ua nws tub.”
7Nej yuav tsum ua siab ntev nyiaj tej uas nej raug, ib yam li nej ua siab ntev thaum nej txiv qhuab ntuas nej, rau qhov tej ntawd ua rau sawvdaws paub hais tias Vajtswv qhuab ntuas nej vim nej yog nws cov menyuam. Yeej tsis muaj ib tug menyuam uas leej txiv yuav tsis tau qhuab ntuas li. 8Yog Vajtswv tsis qhuab ntuas nej ib yam li nws qhuab ntuas nws cov menyuam tiag, ces nej yog menyuam tsaub xwb. 9Peb muaj niam muaj txiv qhuab ntuas peb, peb thiaj hwm nkawd. Yog li ntawd hajyam tsimnyog peb mloog peb Txiv tus uas nyob saum ntuj ceebtsheej lus, peb thiaj tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis. 10Peb niam peb txiv qhuab ntuas peb thaum peb tseem yau raws li lawv pom zoo xwb, tiamsis Vajtswv qhuab ntuas peb kom muaj nqis rau peb, peb thiaj li yuav ua tau neeg dawbhuv ib yam li Vajtswv yog tus uas dawbhuv. 11Thaum luag qhuab ntuas peb, thaum ntawd peb tsis kaj siab, peb nyuaj siab xwb; tiamsis tom qab ntawd cov neeg uas khaws luag tej lus qhuab ntuas rau nruab siab, cov neeg ntawd yuav tsimtxiaj thiab yuav tau zoo nyob kaj siab lug.

Tej Lus Qhuab Ntuas Sawvdaws

12Yog li ntawd, nej yuav tsum muab nej txhais tes uas tsaug lawm tsa ua haujlwm, thiab muab nej lub hauvcaug uas tsis muaj zog qoj kom mus taus kev. 13Nej yuav tsum taug kev ncaj nraim mus kom txog qhov kawg. Nej ua li ntawd, txhais kotaw uas ceg tawv lawm thiaj yuav zoo. Yog nej tsis ua li ntawd, ntshai nyob tsam yuav kho tsis tau.
14Nej yuav tsum ua siab ntev nrog sawvdaws sib nraug zoo, thiab nej yuav tsum xyaum ua kom nej lub neej dawbhuv, rau qhov tus uas tsis muaj lub neej zoo li no yeej yuav tsis pom tus Tswv ib zaug li. 15Nej yuav tsum ceevfaj tsis txhob pub nej cov ib tub twg tso Vajtswv txoj koob hmoov tseg. Nej yuav tsum ceevfaj tsis txhob pub nej cov ib tug twg ua li tsob nroj iab uas ua rau ntau leej muaj kev ntxhov siab. 16Nej yuav tsum ceevfaj tsis txhob pub nej cov ib tug twg ua txhaum kev nkauj kev nraug lossis ua saib tsis taus Vajtswv ib yam li Exaus, nws muab nws lub npe tij pauv tib pluag mov noj xwb. 17Nej twb paub lawm hais tias tom qab ntawd Exaus xav tau nws txiv tej koob hmoov tiamsis tsis tau, rau qhov nws hloov tsis tau tej uas nws tau ua los lawm. Txawm yog nws quaj kua muag ntws si laim los nws tsis tau li lawm.
18Nej tsis tau mus pom lub roob Xinais ib yam li cov Yixalayees mus pom. Lawv pom tsaus huab nti, muaj hluavtaws cig liab ploog thiab cua daj cua dub ntsawj nrov nroo ntws, 19muaj suab xyu nrov qog qees thiab muaj ib lub suab hais lus nrov ntxhe ntws. Thaum sawvdaws hnov lub suab ntawd lawv thov kom tsis txhob hais ntxiv rau lawv lawm, 20rau qhov lawv tsis xav hnov tej lus uas hais tias, “Txawm yog ib tug tsiaj tuaj chwv lub taw roob no los yuav tsum muab pobzeb ntaus tus tsiaj ntawd kom tuag.” 21Sawvdaws pom li ntawd lawv ntshai kawg li, Mauxes thiaj hais tias, “Kuv ntshai ua ibce tshee hnyo.”
22Tiamsis nej tuaj txog lub roob Xi-oos thiab tuaj txog Vajtswv tus uas muaj sia nyob lub nroog. Lub nroog ntawd yog lub nroog Yeluxalees nyob saum ntuj ceebtsheej uas muaj cov timtswv ntau txhiab leej nyob, 23thiab tuaj nrog Vajtswv cov tub hlob nyob ua ke zoo siab; lawv cov ntawd yog cov uas muaj lub npe sau cia rau saum ntuj ceebtsheej. Nej tuaj cuag Vajtswv tus uas txiav txim rau sawvdaws thiab tuaj txog ntawm cov neeg ncaj ncees uas tuag lawm cov ntsujplig. Vajtswv twb ua rau lawv cov ntawd ua tau neeg zoo kawg nkaus lawm. 24Nej tuaj cuag Yexus tus uas ua kom muaj txoj kevcai tshiab, thiab tuaj cuag nws cov ntshav uas ntws los ywg sawvdaws; cov ntshav coglus ntawd zoo dua Anpees cov ntshav.
25Yog li ntawd, nej yuav tsum ceevfaj tsis txhob tawv tus uas qhia nej. Cov neeg uas tsis kam mloog tus uas qhia Vajtswv txojlus hauv ntiajteb no, cov neeg ntawd yeej tsis muaj ib tug dim li. Yog li ntawd, yog peb tsis mloog tus uas hais saum ntuj tuaj tej lus, peb hajyam yuav raug txim hnyav dua lawv thiab! 26Thaum ntawd Vajtswv lub suab ua rau lub ntiajteb ua zog koog, tiamsis nimno Vajtswv coglus tseg hais tias, “Tseem tshuav ib zaug kuv yuav ua kom lub ntiajteb ua zog koog, tsis yog lub ntiajteb xwb, tiamsis lub ntuj los yuav ua zog koog thiab.” 27Lo lus uas hais tias, “Tseem tshuav ib zaug”, lo lus ntawd qhia rau sawvdaws paub tseeb hais tias, tej uas Vajtswv tsim yuav ua zog koog thiab yuav raug muab tshem mus, tiamsis tej uas tsis ua zog yuav nyob khov kho mus li.
28Yog li ntawd, peb cia li ua Vajtswv tsaug, rau qhov peb tau lub tebchaws uas nyob khov kho ua peb tug. Peb yuav tsum ua nws tsaug thiab pehawm nws raws li nws lub siab nyiam. Thaum peb pehawm nws, peb yuav tsum hwm thiab paub ntshai nws; 29rau qhov peb tus Vajtswv yog cov nplaim taws uas kub tau txhua yam yaj tas huv tibsi.