12

Aê Diê Jing Ama Drei

1Snăn kyuadah drei mâo lu phung hưn bi sĭt dôk jŭm drei msĕ si knam, brei drei msĕ mơh lưh hĕ jih mnơ̆ng bi ktrŏ leh anăn klei soh drei čiăng djă pioh, leh anăn brei drei êran hŏng klei gĭr hlăm klei êran arăng pŏk leh kơ drei, 2êjai dlăng kơ Yêsu, Pô khua leh anăn Pô bi klă klei đăo drei. Kyua klei mơak pioh leh ti anăp Ñu, Ñu tŭ klei knap mñai ti kyâo bi kal, amâo uêñ ôh tŭ klei hêñ, leh anăn dôk gŭ leh tĭng hnuă kơ jhưng mtao Aê Diê.
3Brei diih mĭn kơ Pô tŭ leh klei jhat phung soh ngă kơ Ñu, čiăng kơ diih amâo jing êmăn leh anăn êdu ai ôh. 4Hlăm klei diih bi blah hŏng klei soh, diih ka tuôm bi kdơ̆ng ôh tơl êrah diih ƀlĕ. 5 Leh anăn diih wơr bĭt leh klei mtô mtrŭt diih pia kơ diih pô phung anak:
  “Ơ dam, đăm ngă klei amâo uêñ ôh kơ klei Khua Yang mkra mjuăt ih,
   leh anăn đăm êdu ai ôh tơdah Ñu bi kmhal ih.
  6Kyuadah Khua Yang mkra mjuăt hlei pô Ñu khăp,
   leh anăn čăm hŏng giê grăp čô anak Ñu jum.”
7Brei diih gĭr tŭ klei anăn jing klei mkra mjuăt. Aê Diê ngă kơ diih msĕ si kơ phung anak; kyuadah hlei anak ama ñu amâo tuôm mkra mjuăt ôh? 8Tơdah diih amâo tuôm ôh hŏng klei mkra mjuăt, msĕ si jih jang phung anak tŭ leh, snăn diih jing anak ƀă pum, amâo djŏ anak pô ôh. 9Êbeh hĭn kơ anăn, drei mâo leh ama ti lăn ala čiăng mkra mjuăt drei, leh anăn drei mpŭ kơ diñu. Amâo djŏ hĕ kdlưn hĭn drei srăng gưt Ama kơ mngăt leh anăn dôk hdĭp? 10Phung ama drei mkra drei leh bhiâo tui si klei diñu mĭn jăk, ƀiădah Aê Diê mkra mjuăt drei čiăng bi jăk kơ drei, čiăng kơ drei dưi mâo klei doh jăk Ñu. 11Êjai tŭ jih jang klei mkra mjuăt mâo klei ruă leh anăn amâo mơak ôh; ƀiădah êdei mâo boh klei êđăp ênang kbiă hriê mơ̆ng klei kpă kơ phung tŭ leh klei mkra mjuăt anăn.

Klei Mtô leh anăn Klei Brei Răng

12 Snăn yơr bĕ kngan awăt diih leh anăn bi ktang bĕ kơŭt êun diih. 13 Mkra bĕ bi kpă êlan kơ jơ̆ng diih, čiăng kơ jơ̆ng êbat đŏng dlơt amâo kpleh mơ̆ng anôk bi kkuh ôh, ƀiădah srăng hlao. 14Tui duah bĕ klei êđăp ênang hŏng jih jang mnuih, leh anăn klei doh jăk, tơdah kƀah klei anăn amâo mâo sa čô srăng ƀuh Khua Yang ôh. 15 Răng bĕ, đăm brei ôh sa čô kƀah mă tŭ klei Aê Diê pap; čiăng đăm brei “agha phĭ” čăt leh anăn ngă klei bi rŭng leh anăn bi čhŏ lu phung mkăn. 16 Đăm brei ôh sa čô jing knhông amâodah jing mnuih tui si kđeh msĕ si Y-Êsâo, pô čhĭ klei ñu jing ayŏng khua kơ sa bliư̆ ƀơ̆ng huă. 17 Kyuadah diih thâo leh êdei kơ klei anăn, tơdah ñu lŏ čiăng dưn klei hơêč hmưi anăn, arăng hngah kơ ñu, kyuadah ñu amâo dưi bi mlih klei anăn ôh, wăt tơdah ñu duah hŏng êa ală dưn.
18 Kyuadah diih amâo nao ôh kơ čư̆ arăng dưi ruêh, pui trơ̆ng, klei mmăt, klei ênguôt, angĭn êbŭ, 19asăp ki, leh anăn asăp blŭ brei phung hmư̆ kwưh đăm lŏ blŭ kơ diñu ôh. 20 Kyuadah diñu amâo dưi tŭ ôh klei mtă arăng brei leh kơ diñu, “Tơdah wăt sa drei hlô blĭng čư̆, brei arăng bhĭr boh tâo mtam.” 21 Sĭt nik klei diñu ƀuh bi huĭ snăk tơl Y-Môis lač, “Kâo ktư̆ yơ̆ng leh anăn huĭ.” 22Ƀiădah diih nao leh kơ čư̆ Siôn leh anăn kơ ƀuôn Aê Diê hdĭp, ƀuôn Yêrusalem hlăm adiê, leh anăn kơ lu klăk klai dĭng buăl jăk hlăm klei bi kƀĭn hơ̆k mơak. 23Diih nao leh kơ Phung Sang Aê Diê phung Aê Diê kkiêng tal êlâo mâo anăn čih leh hlăm phung adiê. Diih nao leh kơ sa čô khua phat kđi jing Aê Diê kơ jih jang, kơ mngăt phung mnuih kpă mâo leh klei jăk klă. 24 Diih nao leh kơ Yêsu jing Pô Ti Krah klei bi mguôp mrâo, leh anăn kơ êrah hƀrah leh blŭ jăk hĭn kơ êrah Y-Aƀel.
25 Răng bĕ, đăm hngah kơ Pô dôk blŭ ôh. Kyuadah tơdah phung anăn amâo tlaih ôh klei bi kmhal tơdah diñu hngah hmư̆ pô brei diñu răng ti lăn ala, sĭt nik drei amâo srăng tlaih ôh tơdah drei hngah kơ Pô blŭ brei răng mơ̆ng adiê. 26 Hlăk anăn asăp Ñu blŭ êyuh lăn ala; ƀiădah ară anei Ñu ƀuăn leh, “Lŏ sa bliư̆ kâo srăng êyuh amâo djŏ knŏng lăn ala ôh, ƀiădah wăt adiê msĕ mơh.” 27Pruê̆ blŭ, “Lŏ sa bliư̆” anei bi êdah klei Ñu srăng mă mđuĕ hĕ mnơ̆ng hrih Ñu êyuh leh, čiăng kơ mnơ̆ng arăng amâo dưi êyuh ôh srăng ăt dôk. 28Kyua anăn brei drei hdơr knga kyua drei mă tŭ leh ƀuôn ala mtao arăng amâo dưi êyuh ôh. Snăn brei drei myơr kơ Aê Diê klei kkuh mpŭ bi mơak kơ Ñu hŏng klei mpŭ leh anăn klei huĭ. 29 Kyuadah Aê Diê drei jing pui dôk trơ̆ng.