13

Lub neej uas hum Vajtswv siab

1Cia li sib hlub yam li kwvtij mus li. 2Tsis txhob tseg qhov uas txais tej qhua txawv ntsej muag, qhov uas ua li no qee leej thiaj txais tubtxib saum ntuj los twb tsis paub. 3Cia li nco ntsoov cov uas raug kaw ib yam li yog nej nrog lawv raug kaw thiab. Thiab nco ntsoov cov uas raug ua nruj ua tsiv ib yam li yog nej lub cev raug thiab. 4Nej txhua tus yuav tsum saib taus qhov uas sib yuav, thiab tsis txhob ua qias puas tsuas nej lub cev txij nkawm, rau qhov Vajtswv yuav txiav txim rau cov uas ua nkauj ua nraug thiab deev luag poj luag txiv. 5Nej tsis txhob xam pom nyiaj txiag xwb, cia li txaus siab rau tej uas nej muaj vim Vajtswv hais tias, “Kuv yuav tsis ncaim koj thiab yuav tsis tso koj tseg kiag li.” 6Vim li no peb thiaj ruaj siab hais tau tias,
  “Tus Tswv yog tus pab kuv, kuv tsis ntshai li.
   Neeg yuav ua li cas tau rau kuv?”
7Cia li nco txog cov uas coj nej, yog cov uas hais Vajtswv txojlus rau nej. Cia li tshuaj saib lawv lub neej thaum kawg thiab yoog raws li lawv txojkev ntseeg. 8Yexus Khetos zoo ib yam li qub, nag thiab hnub no thiab mus ib txhis. 9Tsis txhob yuam kev raws txhua yam lus qhia txawv txawv. Qhov uas zoo, yuav tsum cia txojkev hlub txhawb yus lub siab tsis yog qhov uas coj raws li tej kab ke kev noj kev haus uas tsis muaj qabhau rau cov uas ua raws li ntawd. 10Peb muaj ib lub thaj xyeem mas cov uas ua haujlwm hauv lub tsev ntaub tsis muaj feem noj yam uas nyob saum lub thaj ntawd. 11Tej tsiaj uas tus tuam pov thawj hlob coj cov ntshav mus xyeem daws txim rau hauv chav Dawb Huv Kawg Nkaus, tej tsiaj ntawd lub cev muab hlawv rau nraum ntug zos. 12Vim li no Yexus thiaj li raug tsim txom sab nraum lub rooj loog ib yam nkaus xwv nws cov ntshav thiaj cais tau neeg kom dawb huv. 13Vim li no peb cia li tawm mus cuag nws sab nraum ntug zos thiab ris txojkev txaj muag uas nws raug. 14Vim tias peb tsis muaj lub nroog uas ruaj khov nyob ntawm no tiamsis peb nrhiav lub nroog uas yuav los. 15Vim li no cia peb muab tej lus qhuas ua yam uas xyeem rau Vajtswv mus tsis tu li rau hauv Yexus, yog xyeem tej lus ntawm lub qhov ncauj uas lees yuav nws lub npe. 16Tsis txhob tseg qhov uas ua zoo thiab qhov uas muab qhov txhia chaw faib rau luag, vim tej uas muab xyeem li no hum Vajtswv lub siab.
17Cia li mloog cov uas coj nej lus thiab nyob hauv lawv qab kev tswjhwm, vim lawv yog cov uas zov tu nej tus ntsuj plig thiab lawv yuav tsum qhia lawv tes haujlwm rau Vajtswv. Cia ua rau lawv ua haujlwm xyiv fab hlo tsis yog ua nyuaj siab qas ntsuav uas yuav tsis muaj qabhau rau nej kiag li.
18Cia li thov Vajtswv pab peb, vim peb ruaj siab tias peb muaj lub siab dawb paug, xav xyaum zoo rau txhua fab. 19Kuv thov thov nej siv zog thov Vajtswv li no kom kuv thiaj tau rov los nrog nej nyob sai sai li.

Tej lus foom koob hmoov

20Nimno kuv thov Vajtswv uas pub txojkev siab tus thiab tsa peb tus Tswv Yexus uas yog tus Tswv yug yaj loj kawg ciaj sawv hauv qhov tuag rov los, ntawm cov ntshav uas cog tseg mus ib txhis, 21pub kom nej muaj txhua yam zoo txhij zog kom nej thiaj ua raws li Vajtswv lub siab nyiam, thiab thov nws ua tej uas nws pom zoo rau hauv peb, rau hauv Yexus Khetos. Thov nws tau koob meej ci tsa iab mus ib txhis tsis kawg. Amee.
22Cov kwvtij, kuv thov nej ua siab ntev mloog tej lus ntuas no, rau qhov kuv sau tsis ntau pes tsawg rau nej xwb. 23Kuv xav kom nej paub tias peb tus kwv Timaute twb raug tso dim lawm. Yog nws tuaj txog sai kuv yuav nrog nws tuaj saib nej. 24Kuv thov hais lus nco txog rau nej cov thawj thiab Vajtswv cov xov dawb sawvdaws. Cov kwvtij uas tuaj ntawm Ithali tebchaws tuaj kuj hais lus nco txog nej thiab. 25Thov Vajtswv txojkev hlub nrog nraim nej txhua tus.