13

Hiư̆m Kiăng Kơ Pơmơak Kơ Ơi Adai

1Brơi kơ ƀing gih khăp nanao bĕ kơ tơdruă kar hăng ayŏng amai adơi đaŏ amăng Krist. 2Anăm ngưi ngai ôh kiăng kơ tŭ ju̱m ƀing tuai, yuakơ tơdang ƀing gih ngă tui anŭn, đơđa mơnuih hơmâo tŭ ju̱m laih ƀing ling jang hiam samơ̆ ƀing gơñu ƀu thâo krăn ôh. 3Hơdơr bĕ kơ ƀing mơnuih dŏ amăng sang mơnă, jing kar hăng ƀing gih dŏ hrŏm hăng ƀing gơñu amăng sang mơnă mơ̆n. Ăt hơdơr bĕ kơ ƀing mơnuih tŭ arăng djik djak kơhak kơčŭh jing kar hăng gih pô tŭ tơlơi gleh tơnap anŭn hrŏm hăng ƀing gơñu mơ̆n.
4Brơi kơ abih bang mơnuih pơpŭ kơ tơlơi pơdŏ rơkơi bơnai, laih anŭn ƀing rơkơi hăng ƀing bơnai khŏm dŏ tŏng ten hăng tơdruă yơh. Yuakơ Ơi Adai či phat kơđi kơ pô pyu pơde laih anŭn kơ abih bang mơnuih hơmâo tơđah ƀrưh mơhiăh. 5Djă̱ pioh bĕ tơlơi hơdip gih rơngai hĭ mơ̆ng tơlơi khăp kơ prăk laih anŭn tŭ djŏp bĕ hăng tơlơi ƀing gih hơmâo, yuakơ Ơi Adai hơmâo pơhiăp laih tui anai,
  “Kâo ƀu či lui raih hĭ ƀing gih ôh;
   Kâo kŏn či đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng ƀing gih lơi.”
6Yuakơ anŭn yơh, ƀing ta dưi kơnang kơjăp pơhiăp tui anai,
  “Khua Yang jing Pô djru kâo, tui anŭn kâo ƀu huĭ hyưt ôh.
   Hơget tơlơi mơnuih mơnam dưi ngă sat kơ kâo lĕ?”
7Hơdơr bĕ kơ ƀing khua djă̱ akŏ gih, jing ƀing pơhiăp laih boh hiăp Ơi Adai kơ ƀing gih. Pơmĭn ƀlơ̆ng bĕ kơ boh tŭ yua tơbiă rai mơ̆ng hơdră jơlan tơlơi hơdip gơñu laih anŭn hla̱ tui bĕ tơlơi đaŏ kơnang gơñu. 8Yang Yêsu Krist jing kar kaĭ yơh hrơi tơ̆m brơi, hrơi anai laih anŭn hlŏng lar.
9Anăm tŭ pơtưp tui hĭ gih pô yua mơ̆ng djŏp mơta tơlơi pơtô pơhrăm phara ôh. Hiam biă mă yơh kơ hơdôm pran jua ta tŭ tơlơi pơkơtang yua mơ̆ng tơlơi khăp pap Ơi Adai, ƀu djơ̆ yua mơ̆ng khul tơlơi phiăn gơnam ƀơ̆ng ôh, jing gơnam ƀu yom ôh kơ ƀing hlơi pô ƀơ̆ng gơñu. 10Ƀing ta hơmâo sa kơnưl ngă yang laih anŭn ƀing khua ngă yang mă bruă amăng sang khăn ƀu hơmâo tơlơi dưi ôh kiăng kơ ƀơ̆ng ƀơi anŭn.
11Amăng tơlơi pơgop hơđăp, pô khua ngă yang prŏng hloh ƀing Yehudah djă̱ ba drah khul hlô mơnơ̆ng mŭt pơ Anih Rơgoh Hiam Hloh jing gơnam pơyơr tơlơi soh, laih anŭn hơdôm drơi djai hlô mơnơ̆ng anŭn arăng čuh gah rơngiao kơ plei. 12Hơnŭn yơh, Yang Yêsu ăt tŭ gleh tơnap pơ gah rơngiao kơ amăng ja̱ng plei mơ̆n, kiăng kơ ngă kơ ƀing ană plei jing rơgoh hiam yua mơ̆ng drah Ñu pô. 13Tui anŭn, brơi kơ ƀing ta tơbiă nao pơgop bĕ hăng Ñu gah rơngiao kơ anih jưh, laih anŭn pơpha hrŏm tơlơi mlâo Ñu glăm laih. 14Yuakơ pơ anai ƀing ta ƀu hơmâo ôh sa boh plei hlŏng lar ƀơi lŏn tơnah anai, samơ̆ ƀing ta dŏ hơduah sa boh plei či truh pơanăp anai yơh.
15Hơnŭn yơh, mơ̆ng Yang Yêsu, brơi kơ ƀing ta ăt tŏ tui nanao pơyơr kơ Ơi Adai gơnam pơyơr bơni hơơč, anŭn jing boh tŭ yua mơ̆ng tơƀông bah pơhiăp pơhaih anăn Ñu yơh. 16Samơ̆ anăm ƀing gih ngưi ngai hĭ ôh ngă bruă ngă hiam klă kiăng kơ pơpha hơget tơlơi ƀing gih hơmâo hăng tơdruă, yuakơ khul bruă pơsăn drơi kar hăng anŭn jing tơlơi pơmơak kơ Ơi Adai biă mă. 17Tui gưt bĕ kơ ƀing khua djă̱ akŏ gih laih anŭn ngă tui bĕ tơlơi dưi git gai gơñu. Ƀing gơñu wai lăng brơi nanao kơ jua bơngăt gih ƀu thâo pơdơi ôh, yuakơ ƀing gơñu khŏm pơruai glaĭ kơ Ơi Adai hơdôm tơlơi bruă gơñu yơh. Tui gưt bĕ kơ ƀing gơñu kiăng kơ bruă gơñu či jing sa tơlơi mơak, ƀu djơ̆ tơlơi pơkơtraŏ ôh. Tơdah ƀu djơ̆ tui anŭn ôh, sĭt bruă gơñu ngă anŭn jing hăng tơlơi rơngot laih anŭn ƀu či hơmâo tơlơi djru kơ ƀing gih ôh.
18Iâu laĭ bĕ kơ ƀing gơmơi. Ƀing gơmơi đaŏ sĭt kơ tơlơi ƀing gơmơi hơmâo pran jua tơpă rơgoh laih anŭn tơlơi khăp kiăng kơ hơdip hơdơ̆ng djơ̆ tơpă djŏp mơta tơlơi yơh. 19Laih anŭn kâo rơkâo pơđu̱r kơ ƀing gih kiăng kơ iâu laĭ, tui anŭn kâo dưi tŭ tơlơi Ơi Adai brơi kơ kâo nao tañ pơ ƀing gih yơh.
20Kwưh kiăng kơ Ơi Adai rơnŭk rơno̱m, jing Pô mơ̆ng drah tơlơi pơgop hlŏng lar ba glaĭ laih yua mơ̆ng tơlơi djai Khua Yang ta Yang Yêsu, jing Pô Wai Triu yom prŏng kơ tơpul triu 21pơprap brơi kơ ƀing gih hăng rĭm tơlơi hiam klă yuakơ ngă tui tơlơi Ñu kiăng, laih anŭn kwưh kiăng kơ Ñu dưi mă bruă amăng ƀing ta hơdôm tơlơi pơmơak kơ Ñu, mơ̆ng Yang Yêsu Krist, kơ Ñu yơh hơmâo tơlơi ang yang nanao hlŏng lar. Amen.
22Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, kâo pơtrŭt kơ ƀing gih kiăng kơ gir hơmư̆ hơdôm boh hiăp pơđu̱r pơkơjăp kâo, yuakơ kâo hơmâo čih laih kơ ƀing gih kơnơ̆ng sa pŏk hră be̱r đôč.
23Kâo kiăng kơ ƀing gih thâo krăn kơ tơlơi ayŏng adơi ta Timothe arăng pŏk hĭ ñu mơ̆ng sang mơnă laih. Tơdah ñu truh tañ, kâo či nao hrŏm hăng ñu kiăng kơ bưp ƀing gih yơh.
24Pơhiăp kơkuh kơ abih bang ƀing khua ba akŏ gih laih anŭn kơ abih bang ƀing ană plei Ơi Adai. Ƀing ayŏng adơi đaŏ pơ lŏn čar Italia ăt mơit hiăp kơkuh gơñu kơ ƀing gih mơ̆n.
25Rơkâo tơlơi khăp pap mơ̆ng Ơi Adai dŏ hrŏm hăng abih bang ƀing gih.