13

Bruă Mă Bi Mơak Kơ Aê Diê

1Brei diih ăt bi khăp nanao hdơ̆ng ayŏng adei. 2 Đăm wơr bĭt ôh jum phung tue, kyuadah êjai ngă klei anăn mâo đa đa jum leh phung dĭng buăl jăk, amâo thâo kral digơ̆ ôh. 3Hdơr bĕ kơ phung arăng krư̆, msĕ si diih pô arăng krư̆ mbĭt hŏng diñu; leh anăn hdơr bĕ kơ phung arăng ngă jhat, msĕ si arăng ngă jhat leh kơ diih mơh. 4Brei jih jang mnuih mpŭ kơ klei bi dôk ung mô̆, đăm bi čhŏ jhưng pĭt diih ôh, kyuadah Aê Diê srăng phat kđi phung knhông leh anăn phung tlĕ piu. 5 Đăm khăp kơ prăk ôh; leh anăn dôk mơak bĕ hŏng mnơ̆ng diih mâo leh; kyuadah Aê Diê lač leh, “Kâo amâo srăng lui ih amâodah hngah kơ ih ôh.” 6 Snăn drei dưi lač hŏng klei knang,
  “Khua Yang jing Pô đru kâo,
   kâo amâo srăng huĭ ôh;
  ya mnuih dưi ngă kơ kâo?”
7Hdơr bĕ kơ phung khua gĭt gai diih, phung mtô kơ diih klei Aê Diê blŭ. Ksiêm dlăng bĕ klei truh kơ diñu êjai diñu hdĭp, leh anăn tui klei diñu đăo. 8Yêsu Krist ăt jing msĕ mbruê, hruê anei, leh anăn hlŏng lar. 9Đăm diih klah đuĕ tui klei mtô soh mdê mdê ôh; kyuadah jing jăk kơ ai tiê jing ktang hŏng klei pap, amâo djŏ ôh hŏng mnơ̆ng ƀơ̆ng huă, amâo jing yuôm ôh kơ phung tui hlue klei anăn. 10Drei mâo sa boh knưl ngă yang phung mă bruă hlăm sang čhiăm amâo dưi ƀơ̆ng tinăn ôh. 11 Kyuadah arăng čuh ti êngao wăl asei mlei hlô mnơ̆ng khua ngă yang prŏng djă ba êrah kơ adŭ doh jăk hĭn, jing mnơ̆ng ngă yang kyua klei soh. 12Msĕ snăn mơh Yêsu tŭ leh klei knap ti êngao ƀăng jang, čiăng bi doh jăk phung ƀuôn sang hŏng êrah Ñu pô. 13Kyuanăn brei drei kbiă nao kơ Ñu ti êngao wăl, tŭ klei hêñ arăng ngă kơ Ñu. 14Kyuadah ti lăn ala anei drei amâo mâo ƀuôn dôk nanao hlŏng lar ôh, ƀiădah drei duah ƀuôn srăng truh ênuk êdei. 15Snăn hlăm Ñu brei drei myơr nanao mnơ̆ng ngă yang bi mni kơ Aê Diê, boh mơ̆ng kƀông hưn anăn Ñu jing Khua Yang. 16Đăm wơr bĭt ôh ngă klei jăk leh anăn bi mbha mnơ̆ng diih mâo kơ phung mkăn, kyuadah klei ngă yang msĕ snăn bi mơak kơ Aê Diê.
17Gưt bĕ kơ phung gĭt gai diih leh anăn mpŭ kơ diñu; kyuadah diñu răng kriê kơ mngăt diih msĕ si phung srăng hưn bi êdah bruă diñu kơ Aê Diê. Brei diñu hưn hŏng klei hơ̆k, amâo ênguôt ôh, kyuadah tơdah klei diñu hưn amâo jing mơak ôh, klei anăn amâo srăng brei klei jăk kơ diih ôh.
18Wah lač brei kơ hmei đa, kyuadah hmei mĭn mâo ai tiê kpă êngeh, čiăng ngă jih jang klei hŏng klei djŏ. 19Kâo kwưh kơ diih brei diih wah lač, čiăng kơ kâo dưi wĭt djăl kơ diih.

Klei Mtă, Klei Kkuh Čhưn

20Ară anei brei Aê Diê klei êđăp ênang, Pô lŏ bi hdĭp leh Khua Yang drei Yêsu mơ̆ng phung djiê, mgăt khua kơ phung biăp, hŏng êrah klei bi mguôp hlŏng lar, 21brei kơ diih klei dưi ngă djăp mta bruă jăk, čiăng kơ diih dưi ngă klei Ñu čiăng, êjai Ñu mă bruă hlăm diih klei bi mơak kơ Ñu hlăm Yêsu Krist. Kơ Ñu yơh brei mâo klei guh kơang hlăm jih jang ênuk. Amen.
22Ơ phung ayŏng adei, kâo kwưh kơ diih, tŭ bĕ klei kâo blŭ mtrŭt diih, kyuadah kâo čih kơ diih hŏng klei klah čŭn. 23Brei diih thâo kơ arăng phưi leh adei drei Y-Timôthê. Tơdah ñu truh djăl, kâo srăng nao čhưn kơ diih mbĭt hŏng ñu. 24Brei diih mơĭt klei hmei čhưn kơ jih jang phung khua gĭt gai diih leh anăn kơ jih jang phung doh jăk. Phung doh jăk čar Itali mơĭt klei čhưn kơ diih mơh. 25Brei klei pap dôk mbĭt hŏng diih jih jang. Amen.