2

Ơn Cứu Rỗi Lớn Lao

1Vì vậy chúng ta cần phải chú ý kỹ càng về những gì chúng ta đã nghe, kẻo chúng ta bị trôi giạt đi mất. 2Vì nếu sứ điệp do các thiên sứ rao truyền chắc chắn phải xảy ra, và mọi vi phạm và sự bất tuân đã nhận lấy hình phạt đích đáng, 3thì làm thế nào chúng ta có thể tránh khỏi hình phạt khi chúng ta thờ ơ với ơn cứu rỗi cực kỳ quan trọng dường ấy? Ơn cứu rỗi ấy đã được Chúa rao truyền trước tiên, và đã được xác thực cho chúng ta bằng những người nghe. 4Ðức Chúa Trời còn chứng thực cho ơn cứu rỗi ấy bằng những dấu kỳ, những phép lạ, những việc quyền năng, và những ân tứ của Ðức Thánh Linh theo thánh ý của Ngài.

Ðức Chúa Jesus Hạ Mình Ðể Cứu Chúng Ta

5Vì Ngài không đặt thế giới sẽ đến, mà chúng ta đang nói đây, dưới quyền các thiên sứ. 6Nhưng có người đã làm chứng ở đâu đó rằng,
  “Con người là gì mà Ngài nhớ đến nó?
  Con của loài người là chi mà Ngài quan tâm đến nó?
  7Ngài đã làm cho nó thấp hơn các thiên sứ một ít;
  Ngài đội cho nó vinh hiển và tôn trọng.
  8Ngài khiến muôn vật phục dưới chân nó.”
 Khi bắt muôn vật phục dưới nó, Ngài không chừa một vật nào không phục dưới nó, mặc dù hiện nay, chúng ta chưa thấy mọi vật đều phục dưới nó.
9Ngược lại chúng ta thấy Ðức Chúa Jesus đã bị làm thấp hơn các thiên sứ một ít, nay được đội mão chiến thắng với vinh hiển và tôn trọng vì Ngài đã chịu đau đớn của sự chết, để bởi ân sủng của Ðức Chúa Trời, Ngài có thể nếm trải sự chết vì mọi người.
10Thật là phù hợp khi Ðức Chúa Trời, Ðấng dựng nên muôn vật và muôn vật hiện hữu vì Ngài, vì muốn đưa muôn vàn con cái đến nơi vinh hiển đã làm cho Ðấng Dẫn Ðầu họ vào hưởng ơn cứu rỗi trở nên hoàn toàn khi trải qua sự đau đớn. 11Vì Ðấng thánh hóa và những người được thánh hóa đều là con của một Cha; vì lẽ đó Ngài không thẹn gọi họ là các em, 12như có chép rằng,
  “Con sẽ rao truyền danh Chúa cho các em con;
  Con sẽ ca tụng Ngài ở giữa hội chúng.”
13Và rằng,
  “Tôi sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài.”
 Lại nữa,
  “Nầy, tôi đây với các con cái Ðức Chúa Trời đã ban cho tôi.”
14Thế thì vì các con đều cùng chung một huyết nhục, nên Ngài cũng mang cùng một huyết nhục giống như họ, để qua sự chết của chính mình, Ngài có thể hủy diệt kẻ cầm quyền của sự chết là Ác Quỷ, 15và giải thoát những người vì sợ chết mà làm nô lệ suốt đời. 16Vì rõ ràng rằng không phải Ngài đến để giúp đỡ các thiên sứ, nhưng để giúp đỡ dòng dõi của Áp-ra-ham. 17Vì vậy Ngài phải trở nên giống như các em mình trong mọi phương diện, để có thể trở thành một vị Thượng Tế thương xót và thành tín trong sự thờ phượng Ðức Chúa Trời, hầu chuộc tội cho dân. 18Vì chính Ngài đã bị cám dỗ trong khi chịu đau đớn, nên Ngài có thể giúp đỡ những người đang bị cám dỗ.