2

Txojkev dim uas loj kawg

1Vim li no peb yimhuab yuav tsum muab siab rau rau tej lus uas peb tau hnov lawd heev dua qub peb thiaj tsis txav deb zuj zus qhov no lawm. 2Yog tej lus uas cov tubtxib saum ntuj hais ntawd pom tias muaj tseeb thiab txhua yam kev fav xeeb thiab tsis mloog lus tau raug txim raws li uas tsim nyog lawm, 3yog peb tsis quav ntsej txojkev dim uas loj kawg li no peb yuav dim tau li cas? Tus Tswv twb xub tshaj tawm txojkev dim ntawd thiab cov uas tau hnov tus Tswv kuj qhwv tias muaj tseeb. 4Vajtswv kuj ua tej txujci tseem ceeb thiab txujci phimhwj thiab ua ntau yam haujlwm uas muaj hwjchim ua timkhawv txog tej no, thiab muab Vaj Ntsuj Plig uas dawb huv faib rau peb raws li nws lub siab nyiam.
5Vajtswv tsis tau muab lub ntiajteb uas nyob tom hauv ntej uas peb tabtom hais txog tso rau cov tubtxib saum ntuj tswjhwm. 6Muaj ib tug ua timkhawv rau ib qhov hais tias,
  “Neeg yog dabtsi es koj nco txog lawv,
   thiab neeg tus tub yog dabtsi
   es koj mob siab nws?
  7Koj ua rau nws qes dua cov
   tubtxib saum ntuj ib nyuag ntu xwb,
  thiab koj muab meej mom thiab koob meej
   ua mom kub rau nws ntoo.
  8Koj muab txhua yam tso
   rau hauv nws qab xib taws.”
Qhov uas Vajtswv pub txhua yam nyob hauv nws qab kev kaav, tsis muaj ib yam twg uas tsis nyob hauv nws qab kev tswjhwm. Qhov tseeb lub sijhawm no peb tsis tau pom tias txhua yam nyob hauv nws qab kev tswjhwm.
9Tiamsis peb pom tias Yexus uas raug muab ua qes dua cov tubtxib saum ntuj ib nyuag ntu, twb tau meej mom thiab koob meej ua mom kub ntoo lawm vim nws raug kev tsim txom tuag, xwv Yexus thiaj sim txojkev tuag this txhua tus vim yog Vajtswv hlub.
10Thaum Vajtswv coj cov tub coob coob mus tau koob meej ci ntsa iab, kuj tsim nyog Vajtswv tus uas ua rau txhua yam muaj nyob thiab txhua yam nyob rau nws, ua rau tus uas rhawv txojkev dim rau lawv ntawd zoo kawg nkaus rau qhov uas nws raug tsim txom. 11Tus uas cais neeg ua dawb huv thiab cov uas raug muab cais ua dawb huv kuj koom tib leej txiv. Yog li no Yexus tsis txaj muag hu lawv cov ntawd ua kwvtij. 12Nws hais tias,
  “Kuv yuav piav koj lub npe
   rau kuv cov kwvtij paub,
  kuv yuav qhuas koj rau thaum
   ib tsoom neeg tuaj txoos ua ke.”
13Thiab dua ib zaug hais tias,
  “Kuv yuav vam khom nws,”
thiab hais tias,
  “kuv thiab cov menyuam
   uas Vajtswv pub rau kuv
   nyob ntawm no.”
14Twb yog vim cov menyuam muaj roj muaj ntshav li cas, nws thiaj muaj roj muaj ntshav ib yam li lawv, kom qhov uas nws tuag ntawd thiaj rhuav tau Ntxwg Nyoog, tus uas muaj hwjchim ua rau neeg tuag, 15thiab cawm tau txhua tus uas ntshai txojkev tuag es poob ua txojkev ntshai li qhev ib sim neej kom dim. 16Qhov tseeb Vajtswv tsis txhawj cov tubtxib saum ntuj tiamsis txhawj Aplahas caj ces. 17Vim li no Yexus yuav tsum ua zoo li nws cov kwvtij txhua yam huvsi, kom nws thiaj ua tau tus tuam pov thawj hlob uas muaj kev khuvleej thiab kev ncaj ncees ua koom tu Vajtswv thiaj ntxuav tau neeg lub txim. 18Vim Yexus raug kev txom nyem thiab raug kev sim siab, nws thiaj pab tau cov uas raug kev sim siab thiab.