3

Yexus loj dua Mauxe

1Vim li no, cov kwvtij dawb huv uas koom qhov uas Vajtswv hu mus saum ntuj, nej cia li ua tib zoo saib Yexus uas yog tubtxib thiab yog tus tuam pov thawj hlob uas peb hais tias peb ntseeg. 2Yexus ua ncaj rau Vajtswv uas tsa nws, ib yam li Mauxe ua ncaj rau hauv Vajtswv tsev neeg. 3Yexus kuj tsim nyog tau koob meej ntau dua Mauxe, ib yam li tus Kws ua tsev yeej tau koob meej ntau dua lub tsev. 4Vim txhua lub tsev muaj tus uas ua, tiamsis tus uas tsim txhua yam huvsi yog Vajtswv. 5Mauxe ua ncaj rau hauv Vajtswv tsev neeg sawvdaws yam li ib tug tub qhe kom nws thiaj ua tau timkhawv txog tej uas yuav hais txog tom hauv ntej, 6tiamsis Khetos ua ncaj yam li tus tub kav Vajtswv tsev neeg. Peb kuj yog Vajtswv tsev neeg tsuav yog peb tuav rawv txojkev ruaj siab thiab txojkev vam uas peb khav txog.

Vajtswv cov neeg yuav tau so

7Vim li no, raws li Vaj Ntsuj Plig uas dawb huv hais tias,
   “Hnub no yog nej mloog nws lub suab,
  8tsis txhob ua nej lub siab tawv
   yam li zaum uas nej fav xeeb
  yog hnub uas sim siab
   hauv tebchaws moj sab qhua ntawd,
  9yog qhov chaw uas
   nej tej poj koob yawm txwv sim
   thiab tshuaj saib kuv,
  thiab pom tej haujlwm uas kuv ua
   plaub caug xyoo.
  10Vim li ntawd kuv thiaj chim
   rau cov neeg tiam ntawd,
   thiab kuv hais tias,
  ‘Lawv lub siab pheej yuam kev,
   thiab lawv tsis paub kuv txojkev.’
  11Raws li kuv cog lus twv chim tsawv tias,
   ‘Lawv yuav tsis tau nkag mus rau hauv
   lub chaw uas kuv pub lawv so kiag li.’ ”

12Cov kwvtij, cia li ceev faj tib zoo tsis txhob cia nej cov muaj ib tug twg uas lub siab phem, lub siab tsis ntseeg, uas yuav coj nej yuam kev ntawm Vajtswv uas muaj txojsia nyob. 13Tiamsis nej yuav tsum niaj hnub ib leeg txhawb ib leeg lub siab rau thaum tseem hu tau tias “Hnub no,” kom nej thiaj tsis muaj ib tug twg ua lub siab tawv vim yog raug lub txim dag ntxias. 14Vim tias peb twb koom nrog Khetos ua ke, tsuav yog peb tuav txojkev ruaj siab uas peb muaj txij thaum chiv thawj ruaj mus txog thaum kawg, 15raws li uas hais tias,
  “Hnub no yog nej mloog nws lub suab,
   tsis txhob ua nej lub siab tawv
   yam li zaum uas nej fav xeeb ntawd.”
16Leejtwg yog cov uas hnov thiab fav xeeb ntawd? Twb yog txhua tus uas Mauxe coj tawm hauv Iyi tebchaws mus lawm los tsis yog? 17Leejtwg yog cov uas Vajtswv chim rau plaub caug xyoo ntawd? Twb yog txhua tus uas ua txhaum thiab lawv tej cev tuag poob tag rau hauv tebchaws moj sab qhua los tsis yog? 18Leejtwg yog cov uas Vajtswv cog lus twv tias yuav tsis tau nkag rau hauv lub chaw uas nws pub lawv so? Twb yog cov uas tsis mloog lus los tsis yog? 19Vim li ntawd peb thiaj pom tias qhov uas lawv mus tsis tau rau hauv vim yog lawv tsis ntseeg.