4

1Trong thời hạn Thượng Đế dành cho con người vào nơi an nghỉ, ta phải lo sợ giữ mình để khỏi một ai bị khai trừ. 2Vì Phúc âm được truyền giảng cho chúng ta cũng như cho người thời Mai-sen, nhưng họ không được cứu, vì nghe mà không tin nhận. 3Còn chúng ta đã tin nhận Chúa, nên được vào nơi an nghỉ của Ngài. Thượng Đế bảo:
“Trong cơn phẫn nộ, Ta quả quyết:
Họ chẳng bao giờ được vào nơi an nghỉ Ta.”
dù Ngài đã hoàn tất mọi việc và chờ đợi họ từ khi sáng tạo vũ trụ.
4Thật vậy, Thánh kinh chép: “sau khi hoàn tất mọi việc, Thượng Đế an nghỉ vào ngày thứ bảy.” 5Nhưng họ không được an nghỉ vì Thượng Đế tuyên bố: “Họ chẳng bao giờ được vào nơi an nghỉ Ta.” 6Tuy nhiên, lời hứa của Thượng Đế vẫn còn hiệu lực, nên một số người được vào nơi an nghỉ. Còn những người trước kia đã nghe Phúc âm nhưng không tin nhận, đều không được vào. 7Do đó Thượng Đế lại định một thời hạn khác gọi là “ngày nay”, là thời hiện tại. Sau khi loài người thất bại một thời gian dài, Chúa dùng Đa-vít nhắc lại lời hứa trước kia:
“Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Chúa
Đừng ngoan cố, cứng lòng...”
8Nếu Giô-suê thật sự đưa họ vào nơi an nghỉ, tất nhiên Thượng Đế chẳng cần ấn định thêm một thời hạn nữa. 9Vậy, vẫn còn ngày an nghỉ cho dân Chúa. 10Người nào vào nơi an nghỉ của Chúa cũng thôi làm việc riêng, như Chúa đã nghỉ công việc của Ngài. 11Vậy ta hãy cố gắng vào nơi an nghỉ đó, để không một ai bị khai trừ vì theo gương những người ngoan cố không tin.
12Lời Thượng Đế sống động và đầy năng lực, sắc hơn gươm hai lưỡi, mổ xẻ hồn linh, xương tủy, phân tích tư tưởng và ước vọng trong lòng. 13Chẳng có vật gì che giấu được mắt Chúa, nhưng tất cả đều lột trần, phơi bày trước mặt Ngài vì ta phải tường trình mọi việc cho Ngài.

Chúa Cứu Thế và Thầy Tế lễ đời đời

14Chúa Giê-xu, Con Thượng Đế, là Thầy Tế lễ tối cao đã từ trời giáng thế và trở về trời để cứu giúp ta, nên ta hãy giữ vững niềm tin nơi Ngài. 15Thầy Tế lễ ấy cảm thông tất cả những yếu đuối của chúng ta, vì Ngài từng chịu đựng mọi cám dỗ như chúng ta, nhưng không bao giờ phạm tội.
16Vậy, ta hãy vững lòng đến gần ngai Thượng Đế để nhận lãnh tình thương và ân phúc giúp ta khi cần thiết.