4

1Yog le hov, thaus lu lug cog tseg tseed muaj nyob has tas nkaag tau rua huv Vaajtswv lub chaw su, peb yuav tsum ceev faaj tsaam tes yuav suav tas mej qee leej moog tsw txug. 2Vem tas peb kuj tau nov txuj xuv zoo ib yaam le puab. Tassws tej lug kws puab nov hov tsw muaj qaabhau rua puab vem puab tsw lug ntseeg. 3Peb cov kws ntseeg lawm kuj nkaag tau rua huv lub chaw su hov, lawv le Vaajtswv has tas,
  “Lawv le kuv cog lug twv chim quas nyov tas,
   ‘Puab yuav tsw tau nkaag moog rua huv
   lub chaw kws kuv pub puab su hlo le,’ ”
txawm yog nwg tej num tav taag txwj thaus tswm ntuj tswm teb kuj xwj.
4Tsua qhov muaj ib nqais kws nwg has txug nub xyaa le nuav has tas, “Nub xyaa hov Vaajtswv su txhua yaam num kws nwg tau ua.” 5Hab huv cov nqai nuav nwg has tas, “Puab yuav tsw tau nkaag moog rua huv lub chaw kws kuv pub puab su hlo le.” 6Yog le ntawd tseed tshuav kev rua qee leej nkaag moog tau, hab cov kws yaav nraag ntej tau nov txuj xuv zoo tsw tau nkaag moog vem puab tsw noog lug. 7Vem le nuav Vaajtswv txhad teem dua ib nub, yog “Nub nua,” lawv le nwg has rua Tavi ntau xyoo tom qaab rua nqai kws txeev has txug lawm tas,
  “Nub nua yog mej noog nwg lub suab
   mej tsw xob ua mej lub sab tawv.”
8Yog Yausua tub coj puab lug txug lub chaw su lawm, tom qaab hov Vaajtswv yuav tsw has txug dua rua lwm nub. 9Yog le nuav tseed tshuav nub Xanpatau rua Vaajtswv cov tuabneeg su, 10tsua qhov leejtwg tau nkaag moog rua huv Vaajtswv lub chaw su lawm, tug ntawd kuj su nwg tej num ib yaam le Vaajtswv tau su nwg tej num. 11Vem le nuav peb ca le swv zug nkaag moog rua huv lub chaw su ntawd, sub txhad tsw muaj leejtwg nplaam lawv le cov kws tsw noog lug ntawd.
12Tsua qhov Vaajtswv txujlug muaj txujsa hab pheej ua num. Txujlug hov ntse dua raab ntaaj kws ob saab ntse, nkaug moog thoob plhawv nruab sab hab tug ntsuj plig, hab tej cos qej txhaa hab tej hlwb txhaa, hab txawj tshuaj saib tej kws tuabneeg xaav hab tej kws nyob huv tuabneeg lub sab. 13Tsw muaj ib yaam kws tswm lug lawd yuav nraim tau ntawm Vaajtswv, tassws txhua yaam yuav raug tshwm lug kuas pum tseeb rua ntawm nwg lub qhov muag, nwg yog tug kws peb yuav tsum qha peb lub neej huvsw rua nwg.

Yexu yog tug tuam pov thawj hlub

14Yog le ntawd vem peb muaj ib tug tuam pov thawj hlub luj kawg kws tub hlaa moog rua sau ntuj lawm, yog Yexu kws yog Vaajtswv tug Tub, ca peb tuav rawv txujkev ntseeg kws peb leeg yuav. 15Tsua qhov peb tsw yog muaj tug tuam pov thawj hlub kws tsw txawj mob sab qhov kws peb qaug zug tassws nwg txeev raug kev swm sab txhua yaam ib yaam le peb los nwg tsw ua txhum hlo le. 16Yog le nuav peb ca le ua sab tuab lug rua ntawm lub zwm txwv kws muaj txujkev hlub, sub peb txhad tau txais txujkev khuvleej hab ntswb txujkev hlub kws paab tau rua thaus peb cheem tsum.