4

1Yog li ntawd, thaum lo lus cog tseg tseem muaj nyob hais tias nkag tau rau hauv Vajtswv lub chaw so, peb yuav tsum ceev faj tsam ces yuav suav tias nej qee leej mus tsis txog. 2Vim tias peb kuj tau hnov txoj xov zoo ib yam li lawv. Tiamsis tej lus uas lawv hnov ntawd tsis muaj qabhau rau lawv vim lawv tsis los ntseeg. 3Peb cov uas ntseeg lawm kuj nkag tau rau hauv lub chaw so ntawd, raws li Vajtswv hais tias,
  “Raws li kuv cog lus twv chim tsawv tias,
   ‘Lawv yuav tsis tau nkag mus rau hauv
   lub chaw uas kuv pub lawv so kiag li,’ ”
txawm yog nws tej haujlwm tiav tag txij thaum tsim ntuj tsim teb kuj xij.
4Rau qhov muaj ib nqes uas nws hais txog hnub xya li no hais tias, “Hnub xya ntawd Vajtswv so txhua yam haujlwm uas nws tau ua.” 5Thiab hauv cov nqe no nws hais tias, “Lawv yuav tsis tau nkag mus rau hauv lub chaw uas kuv pub lawv so kiag li.” 6Yog li ntawd tseem tshuav kev rau qee leej nkag mus tau, thiab cov uas yav nram ntej tau hnov txoj xov zoo tsis tau nkag mus vim lawv tsis mloog lus. 7Vim li no Vajtswv thiaj teem dua ib hnub, yog “Hnub no,” raws li nws hais rau Davi ntau xyoo tom qab rau nqe uas txeev hais txog lawm tias,
  “Hnub no yog nej mloog nws lub suab
   nej tsis txhob ua nej lub siab tawv.”
8Yog Yausua twb coj lawv los txog lub chaw so lawm, tom qab ntawd Vajtswv yuav tsis hais txog dua rau lwm hnub. 9Yog li no tseem tshuav hnub Xanpatau rau Vajtswv cov neeg so, 10rau qhov leejtwg tau nkag mus rau hauv Vajtswv lub chaw so lawm, tus ntawd kuj so nws tej haujlwm ib yam li Vajtswv tau so nws tej haujlwm. 11Vim li no peb cia li siv zog nkag mus rau hauv lub chaw so ntawd, kom thiaj tsis muaj leejtwg plam raws li cov uas tsis mloog lus ntawd.
12Rau qhov Vajtswv txojlus muaj txojsia thiab pheej ua haujlwm. Txojlus ntawd ntse dua rab ntaj uas ob sab ntse, nkaug mus thoob plaws nruab siab thiab tus ntsuj plig, thiab tej pob qej txha thiab tej hlwb txha, thiab txawj tshuaj saib tej uas neeg xav thiab tej uas nyob hauv neeg lub siab. 13Tsis muaj ib yam uas tsim los lawd yuav nraim tau ntawm Vajtswv, tiamsis txhua yam yuav raug tshwm los kom pom tseeb rau ntawm nws lub qhov muag, nws yog tus uas peb yuav tsum qhia peb lub neej huvsi rau nws.

Yexus yog tus tuam pov thawj hlob

14Yog li ntawd vim peb muaj ib tug tuam pov thawj hlob loj kawg uas twb hla mus rau saum ntuj lawm, yog Yexus uas yog Vajtswv tus Tub, cia peb tuav rawv txojkev ntseeg uas peb lees yuav. 15Rau qhov peb tsis yog muaj tus tuam pov thawj hlob uas tsis txawj mob siab qhov uas peb qaug zog tiamsis nws txeev raug kev sim siab txhua yam ib yam li peb los nws tsis ua txhaum kiag li. 16Yog li no peb cia li ua siab tuab los rau ntawm lub zwm txwv uas muaj txojkev hlub, kom peb thiaj tau txais txojkev khuvleej thiab ntsib txojkev hlub uas pab tau rau thaum peb cheem tsum.