5

1Các thầy Tế lễ tối cao đều là người được lựa chọn và bổ nhiệm thay mặt loài người phục vụ Thượng Đế, dâng hiến lễ vật và sinh tế chuộc tội. 2Thầy Tế lễ tối cao cũng là người bất toàn, yếu đuối, nên có thể cảm thông với những người lầm lỗi. 3Vì thế, ông phải dâng sinh tế chuộc tội, chẳng những cho nhân dân, mà cũng cho chính mình. 4Không một người nào tự lập mình làm thầy Tế lễ tối cao, vì chức vụ này do Thượng Đế chọn lập, như trường hợp A-rôn. 5Chúa Cứu Thế cũng không tự tôn mình làm Thầy Tế lễ tối cao, nhưng được Thượng Đế tấn phong. Thượng Đế phán:
“Ngươi là Con Ta
Ngày nay Ta đã sinh Ngươi,”
6Rồi Ngài xác nhận:
“Con làm Thầy Tế lễ đời đời
Theo cấp bậc Mên-chi-xê-đéc.”
7Chúa Cứu Thế khi sắp hy sinh đã nài xin Thượng Đế, khóc lóc kêu cầu Đấng có quyền cứu Ngài khỏi chết. Vì lòng tôn kính nhiệt thành nên Ngài được Thượng Đế nhậm lời. 8Dù là Con Thượng Đế, trong những ngày khổ nạn Ngài phải học tập phục tùng Thượng Đế. 9Khi đã hoàn thành, Chúa làm Nguồn cứu rỗi đời đời cho những ai vâng phục Ngài. 10Thượng Đế đã bổ nhiệm Ngài làm Thầy Tế lễ tối cao theo cấp bậc Mên-chi-xê-đéc.
11Tôi định khai triển vấn đề này, nhưng vì anh em chậm hiểu nên rất khó giải thích. 12Đáng lẽ ngày nay đã làm giáo sư, nhưng anh em vẫn còn ấu trĩ, phải học đi học lại những chân lý sơ đẳng của Đạo Chúa. Anh em vẫn cần uống sữa, chưa tiêu hóa nổi thức ăn của người lớn. 13Kẻ sống nhờ sữa vẫn còn trẻ con, chưa biết phân biệt phải trái, chưa thể học hỏi về Đạo lý công chính của Chúa. 14Thức ăn đặc dành cho người trưởng thành vì họ có kinh nghiệm, biết phân biệt thiện ác.