5

1Txhua tus tuam pov thawj yog xaiv neeg los ua thiab tsa los nyob neeg chaw ua koom tu Vajtswv, yog muab qhov txhia chaw xyeem thiab ua kevcai xyeem daws txim. 2Nws ua siab mos siab muag pab cov neeg tsis paub qabhau thiab cov uas yuam kev rau qhov nws kuj txawj qaug zog thiab. 3Vim li no nws thiaj yuav tsum muab tsiaj xyeem daws nws lub txim thiab daws cov pejxeem lub txim. 4Tsis muaj leejtwg tsa nws tus kheej ua tes haujlwm uas muaj meej no, tiamsis yuav tsum yog Vajtswv hu nws ib yam li hu Aloo.
5Ib yam li ntawd Khetos tsis tau tsa nws tus kheej kom tau koob meej ua tuam pov thawj hlob, tiamsis Vajtswv hais rau nws tias,
  “Koj yog kuv tus Tub,
   hnub no kuv yug tau koj lawm.”
6Thiab hais dua ib qho hais tias,
  “Koj ua pov thawj mus ib txhis
   ib yam li Mekhixede.”
7Thaum Yexus tseem ua neeg nqaij tawv nws thov thiab taij thov nrov nrov los kua muag rau Vajtswv tus uas cawm tau nws dim hauv txojkev tuag, thiab Vajtswv mloog nws tej lus thov vim Yexus paub ntshai Vajtswv. 8Txawm yog nws yog tus Tub los nws kuj kawm paub mloog lus ntawm tej kev tsim txom uas nws raug. 9Thaum Yexus raug muab ua zoo kawg nkaus lawm nws thiaj ua lub hauv paus kev dim mus ib txhis rau txhua tus uas mloog nws lus, 10thiab Vajtswv tsa nws ua tus tuam pov thawj hlob ib yam li Mekhixede.

Ntuas kom tsis txhob tso kev ntseeg tseg

11Tseem muaj ntau yam uas peb yuav hais txog qhov no tiamsis ceeblaj piav vim nej ntsej lag tag lawm. 12Nimno twb tsim nyog nej ua tau xibhwb qhia lawm tiamsis nej tseem cheem tsum ib tug muab Vajtswv txojlus lub hauv paus qhia nej dua. Nej tseem cheem tsum kua mis tsis yog tej zaub mov tawv. 13Txhua tus uas tseem noj mis yeej tsis paub txog tej lus uas hais txog kev ncaj ncees, vim nws tseem yog menyuam mos. 14Tiamsis tej zaub mov tawv yog muab rau cov uas hlob lawd noj, yog cov uas twb xyaum kawm lawm thiaj txawj cais tias yam twg zoo yam twg phem.