6

1Vim li no peb tsis txhob yog qhia lub hauv paus uas hais txog Khetos ntxiv, peb cia li mus txog qhov uas hlob tiav lawm. Peb yuav tsis tiag dua taw uas hais txog qhov uas ntxeev dua siab tshiab ntawm tej haujlwm uas coj mus txog kev tuag thiab hais txog qhov uas ntseeg Vajtswv, 2thiab qhov uas ua kevcai raus dej, qhov uas tsa tes npuab, qhov uas cov tuag ciaj sawv rov los thiab qhov uas raug txim mus ib txhis. 3Yog Vajtswv tso cai, peb yuav ua li ntawd mus. 4Cov neeg uas twb txais txojkev kaj ib zaug lawm thiab twb sim tej uas pub saum ntuj los lawm thiab tau koom Vaj Ntsuj Plig uas dawb huv 5thiab tau sim qhov zoo hauv Vajtswv txojlus thiab lub hwjchim uas yuav los tiam tom ntej, 6los tseem yuam kev lawm, kuj yuav coj tsis tau lawv cov ntawd rov los ntxeev dua siab tshiab dua li lawm, vim lawv yeej rov muab Vajtswv tus Tub teem rau saum tus khaublig ntoo thiab ua rau nws raug txaj muag tab meeg sawvdaws. 7Thaj av uas pheej nqus dej nag thiab tawg paj txi txiv muaj qabhau rau tus uas cog, kuj yog tau koob hmoov ntawm Vajtswv. 8Tiamsis yog thaj av ntawd tuaj pos kaus ntsaj pos kaus ntsim kuj tsis muaj nqes thiab twb yuav raug foom tsis zoo, thiab thaum kawg yuav raug hluavtaws hlawv.
9Nej cov uas peb hlub, txawm yog peb hais li ntawd, los peb kuj ruaj siab rau nej tias nej muaj tej yam uas zoo dua, yog tej uas ntsig txog txojkev dim. 10Rau qhov Vajtswv tsis yog tus uas ua tsis ncaj es yuav tsis nco qab nej tes haujlwm thiab qhov uas nej hlub Vajtswv lub npe, yog qhov uas nej tu cov xov dawb ib yam li uas nej tseem ua. 11Thiab peb xav kom nej txhua tus kub siab lug ib yam nkaus mus txog thaum kawg kom thiaj tau puv npo raws li lub siab vam, 12kom nej thiaj tsis ua neeg tub nkeeg tiamsis xyaum raws li cov uas muaj kev ntseeg thiab ua siab ntev thev thiaj tau tej uas cog lus cia lawd ua lawv tug.

Tej lus cog tseg uas ruaj khov

13Thaum Vajtswv cog lus rau Aplahas, tsis muaj leejtwg loj dhau Vajtswv uas Vajtswv yuav tuav tus ntawd lub npe cog lus, Vajtswv thiaj tuav Vajtswv lub npe cog lus ruaj, 14hais tias, “Kuv yeej yuav foom koob hmoov rau koj thiab ua rau koj huaj vam coob tiag tiag li.” 15Yog li ntawd thaum Aplahas ua siab ntev tos, nws thiaj tau tej uas cog lus tseg ntawd. 16Neeg yeej tuav tus uas loj dua lawv lub npe cog lus twv, mas thaum muaj lus sib cam dabtsi kuj xij yuav tuav tej lus twv ntawd thiaj tsis muaj lus sib cam lawm. 17Yog li ntawd thaum Vajtswv xav qhia rau cov uas yuav saws raws li tej lus cog tseg kom yimhuab paub tseeb tias tej uas Vajtswv xav tseg yuav tsis hloov li, Vajtswv thiaj cog lus ruaj khov qhwv tej lus uas nws cog tseg. 18Vim muaj ob yam no uas hloov tsis tau li, rau qhov Vajtswv tsis txawj dag, peb cov uas khiav mus txeeb txojkev vam uas muab tso tom peb hauv ntej yuav tau txais kev txhawb siab ntau heev. 19Txojkev vam uas peb muaj zoo ib yam li tog hlau nres nkoj uas ruaj thiab tso siab tau uas tuav tau peb lub siab, yog txojkev vam uas nkag mus rau hauv chav tsev uas nyob ntawm daim ntaub thaiv sab hauv, 20yog qhov chaw uas Yexus twb coj kev ua ntej mus thiaj pab peb, vim nws ua tus tuam pov thawj hlob mus ib txhis ib yam li Mekhixede.