7

Mekhixede uas ua pov thawj

1Tus Mekhixede no yog tus vajntxwv hauv lub moos Xalee, yog Vajtswv uas loj dua ntais tus pov thawj, mus ntsib Aplahas rau thaum Aplahas tabtom mus tua yeej cov vajntxwv los, thiab nws foom koob hmoov rau Aplahas. 2Aplahas txawm muab txhua yam ib feem hauv kaum pub rau Mekhixede. Qhov ib Mekhixede lub npe txhais hais tias, “Tus vajntxwv uas ncaj ncees,” thiab ntxiv mus nws kuj yog tus vajntxwv kav lub moos Xalee uas txhais hais tias, “Tus vajntxwv uas coj kev thaj yeeb.” 3Tsis muaj sau cia txog nws niam nws txiv nws keeb puam los li cas, thiab tsis hais txog hnub nws yug hnub nws tuag. Tiamsis nws ua pov thawj mus ib txhis ib yam li Vajtswv tus Tub.
4Sim xav saib, nws loj npaum li cas. Peb yawg koob Aplahas tseem muab tej uas txeeb tau los ib feem hauv kaum pub rau nws. 5Thiab muaj kevcai hais kom Levi caj ces uas raug tsa ua pov thawj txais tau ib hauv kaum ntawm cov pejxeem uas yog lawv cov kwvtij txawm yog cov kwvtij ntawd kuj tshwm ntawm Aplahas los kuj xij. 6Tiamsis Mekhixede tsis yog Levi caj ces, los tseem tau txais ib hauv kaum ntawm Aplahas, thiab foom koob hmoov rau Aplahas uas tau txais tej lus cog tseg. 7Yam uas cam tsis tau, yeej muaj uas tus hlob foom koob hmoov rau tus yau. 8Hais txog cov Levi, kuj yog neeg uas txawj tuag txais ib hauv kaum, tiamsis hais txog Mekhixede, kuj yog tus uas sau cia hais tias nws muaj txojsia nyob ib txhis txais ib hauv kaum. 9Kuj hais tau hais tias, Levi uas tau txais ib hauv kaum kuj pub ib hauv kaum thiab, vim Aplahas pub ib hauv kaum rau Mekhixede, 10rau qhov thaum Mekhixede mus ntsib Aplahas, Levi tseem nyob hauv nws yawg suab lub cev.
11Yog li ntawd, yog tias cov pov thawj uas yog xeem Levi tej kevcai ua tau rau neeg zoo kawg nkaus (vim cov pejxeem tau txais tej kevcai ntawm cov Levi), ua cas tseem yuav tsum muaj dua ib tug pov thawj uas zoo ib yam li Mekhixede tsis yog zoo li Aloo? 12Thaum hloov cov pov thawj lawm txoj qub kevcai kuj yuav tsum raug muab hloov thiab. 13Rau qhov tus Tswv uas peb hais txog no yog lwm xeem uas tsis muaj ib tug txeev ua num rau ntawm lub thaj xyeem kiag li. 14Yeej pom tseeb tias peb tus Tswv yog tshwm hauv xeem Yuda los, thiab Mauxe kuj tsis tau hais tias yuav muaj pov thawj tshwm hauv xeem Yuda los.
15Qhov no kuj yimhuab pom meej rau thaum muaj dua ib tug pov thawj zoo ib yam li Mekhixede tshwm los. 16Tus ntawd ua pov thawj uas tsis yog raug tsa raws li tej kevcai hais tias xeem twg tiamsis yog raws li lub hwjchim uas ua kom nws muaj txojsia uas rhuav tsis tau. 17Rau qhov muaj lus timkhawv hais tias,
  “Koj ua pov thawj mus ib txhis
   ib yam li Mekhixede.”
18Txoj qub kevcai kuj raug muab rhuav lawm vim yog tsis muaj zog thiab siv tsis tau, 19rau qhov txoj kevcai ntawd tsis txawj ua kom ib yam dabtsi zoo kawg nkaus, mas txojkev vam uas zoo dua ntawd muab pub rau peb ua rau peb mus cuag tau Vajtswv.
20Thiab yeej muaj tej lus cog tseg tawv thiab. Lwm tus raug tsa ua pov thawj tsis muaj lo lus cog tseg tawv, 21tiamsis Yexus muaj lus cog tseg tawv hais txog nws tias,
  “Tus Tswv twb cog lus tawv lawm,
   nws yuav tsis hloov dua siab li.
   ‘Koj ua pov thawj mus ib txhis.’ ”
22Vim tej lus cog tseg tawv no Yexus thiaj ua tus uas qhwv tej lus cog tseg uas zoo dua li tej qub.
23Cov uas raug tsa ua pov thawj muaj coob, vim txojkev tuag lawv thiaj ua haujlwm tsis tau mus li, 24tiamsis Yexus ua pov thawj tes haujlwm mus ib txhis vim nws muaj txojsia nyob mus ib txhis. 25Vim li no nws thiaj muaj peevxwm cawm tau txhua tus uas los cuag Vajtswv hauv nws kom dim mus ib txhis, vim nws muaj txojsia nyob mus li thiaj thov Vajtswv pab cov neeg ntawd.
26Tus tuam pov thawj hlob zoo li no thiaj tsim nyog rau peb. Nws yog tus dawb huv, tsis muaj qhov phem qhov qias, cais ntawm cov neeg muaj txim thiab raug txhawb nqa siab dhau saum ntuj. 27Yexus tsis thooj li cov tuam pov thawj hlob, tsis txog nws yuav muab qhov txhia chaw xyeem txhua hnub thiab xub muab xyeem daws nws lub txim mam li muab xyeem daws cov pejxeem lub txim, rau qhov nws muab xyeem tib zaug xwb mas txaus lawm yog thaum nws muab nws tus kheej xyeem. 28Rau qhov txoj kevcai tsa cov neeg uas tsis muaj zog ua tuam pov thawj hlob, tiamsis tej lus cog tseg tawv uas hais tom qab txoj kevcai ntawd tsa Vaj leej Tub ua pov thawj uas twb raug ua zoo kawg nkaus mus ib txhis.