8

Thầy Tế lễ tối cao đời đời

1Chủ điểm của đề tài đang trình bày là chúng ta có Thầy Tế lễ vô cùng cao quý, tức Chúa Cứu Thế đang ngồi bên phải ngai Thượng Đế uy nghiêm trên Thiên đàng. 2Ngài thi hành chức tế lễ tại Nơi Chí thánh trong Đền thờ thật, do chính Chúa dựng nên, không do loài người xây cất.
3Nhiệm vụ các thầy Tế lễ tối cao là hiến dâng lễ vật và sinh tế lên Thượng Đế, nên Chúa Cứu Thế cũng đã hiến dâng Sinh tế. 4Nếu Chúa Cứu Thế còn ở trần gian, Ngài không thể nào giữ chức tế lễ ấy, vì tại đây đã có các thầy tế lẽ được bổ nhiệm theo luật pháp Mai-sen. 5Họ chỉ phục vụ tại Đền thờ trần gian, là mô hình của Đền thờ thật trên trời. Vì khi Mai-sen sắp dựng Đền tạm, Thượng Đế đã căn dặn: “Phải cẩn thận làm đúng kiểu mẫu Đền thờ mà con nhìn thấy lúc ở trên núi!”
6Chức vụ tế lễ của Chúa Giê-xu cao cả hơn chức vụ các thầy tế lễ kia vô cùng, chẳng khác nào Giao ước thứ hai tốt đẹp hơn Giao ước thứ nhất, vì được thiết lập trên những lời hứa vô cùng quý báu hơn và được chính Chúa Giê-xu làm trung gian giữa hai bên kết ước.
7Nếu Giao ước thứ nhất đã hoàn hảo, hẳn không cần Giao ước thứ hai. 8Nhưng Thượng Đế đã khiển trách dân Y-sơ-ra-ên:
“Trong thời đại tương lai,
Ta sẽ lập một Giao ước
Với dân Y-sơ-ra-ên và Giu-đa
9Khác hẳn giao ước Ta đã lập với tổ tiên họ
Khi Ta cầm tay dẫn họ ra khỏi Ai-cập.
Vì họ bội ước Ta nên Ta lìa bỏ họ.”
10Nhưng Thượng Đế hứa tiếp:
“Đây là giao ước Ta sẽ lập với dân Ta
Sau những ngày đó, Ta sẽ ghi luật Ta trong trí
Và khắc vào tâm khảm họ.
Ta sẽ làm Thượng Đế của họ
Và họ sẽ làm dân Ta.
11Chẳng cần có ai bảo bạn hữu
Hoặc kêu gọi anh em:
‘Hãy nhận biết Chúa!’
Vì mọi người từ trẻ đến già
Đều sẽ nhận biết Ta.
12Ta sẽ tha thứ mọi gian ác của họ Chẳng còn ghi nhớ tội lỗi nữa.” 13Giao ước này được Thượng Đế gọi là “Giao ước mới;” như thế, Giao ước thứ nhất đã cũ rồi. Điều gì cũ kỹ, lỗi thời đều phải bị đào thải.