8

Chúa Giê-xu là thầy tế lễ tối cao
của chúng ta

1Đây là điểm chúng ta đang nói: Chúng ta có một thầy tế lễ tối cao đang ngồi bên phải ngôi của Thượng Đế trên thiên đàng. 2Thầy tế lễ tối cao của chúng ta phục vụ Nơi Chí Thánh, chỗ thờ phụng thật sự, không phải do loài người lập mà do Thượng Đế lập ra.
3Thầy tế lễ nào cũng được chỉ định dâng của lễ và hi sinh cho Thượng Đế, nên thầy tế lễ tối cao của chúng ta cũng phải dâng món gì cho Ngài. 4Nếu thầy tế lễ tối cao của chúng ta vẫn đang sống trên đất thì không phải là thầy tế lễ nữa, vì đã có các thầy tế lễ khác trên đất đang tuân theo luật pháp mà dâng của lễ cho Thượng Đế rồi. 5Nhiệm vụ tế lễ chỉ là tượng trưng và hình bóng của những việc trên thiên đàng. Vì thế Thượng Đế căn dặn Mô-se rất kỹ khi ông chuẩn bị dựng Lều Thánh: “Hãy thận trọng làm y theo như sơ đồ ta chỉ cho ngươi trên núi.” 6Nhưng nhiệm vụ tế lễ giao cho Chúa Giê-xu lớn hơn nhiệm vụ của các thầy tế lễ kia rất nhiều. Cũng thế, giao ước mới mà Chúa Giê-xu mang từ Thượng Đế xuống cho dân Ngài lớn hơn giao ước cũ. Giao ước mới dựa trên lời hứa về những điều tốt đẹp hơn.
7Nếu giao ước đầu tiên không có khuyết điểm gì thì không cần phải thay thế bằng giao ước thứ nhì. 8Nhưng Thượng Đế thấy dân sự Ngài sơ xuất nên Ngài phán:
  “Chúa phán, thời kỳ đến
   khi ta lập một giao ước mới
   với dân Ít-ra-en và dân Giu-đa.
  9Không giống như giao ước
   ta lập với tổ tiên họ
   khi ta dắt họ ra khỏi Ai-cập.
  Nhưng vì họ không tôn trọng giao ước ấy,
   nên ta quay mặt khỏi họ,
  Chúa phán vậy.
  10Chúa phán,
  Đây là giao ước ta sẽ lập
   với dân Ít-ra-en lúc bấy giờ,
  Ta sẽ đặt luật lệ ta trong trí họ,
   ghi những lời ấy vào lòng họ.
  Ta sẽ làm Thượng Đế của họ,
   còn họ sẽ làm dân ta.
  11Không ai còn cần dạy
   xóm giềng hay thân quyến mình
   học biết về Chúa nữa,
   vì mọi người đều sẽ biết ta,
   từ người thấp kém nhất
   cho đến người cao trọng nhất.
  12Ta sẽ tha thứ họ
   về những điều ác họ làm,
  Ta sẽ không nhớ đến tội lỗi họ nữa.” Giê-rê-mi 31:31-34
13Thượng Đế gọi giao ước nầy là mới cho nên Ngài biến giao ước đầu tiên thành cũ. Cái gì đã cũ và vô dụng thì sẽ biến mất.