8

Yexus yog tus tuam pov thawj hlob

1Tej uas peb hais no qhov tseem ceeb yog qhov uas peb muaj ib tug tuam pov thawj hlob li no, zaum ntawm Vajtswv uas loj dua ntais lub zwm txwv sab tes xis saum ntuj ceeb tsheej. 2Nws ua haujlwm hauv lub chaw dawb huv thiab hauv lub tseem tsev ntaub uas tus Tswv tsa cia tsis yog neeg tsa. 3Txhua tus tuam pov thawj hlob yog raug tsa los muab qhov txhia chaw xyeem thiab tua tsiaj xyeem. Yog li no tus tuam pov thawj hlob no yuav tsum muaj ib yam uas muab xyeem thiab. 4Yog nws nyob hauv lub ntiajteb no, nws yuav tsis ua pov thawj kiag li vim tias muaj cov pov thawj uas muab qhov txhia chaw xyeem raws li txoj kevcai lawm. 5Cov pov thawj ntawd ua haujlwm rau hauv lub chaw dawb huv uas tsuas yog tej uas nyob saum ntuj tus yam ntxwv thiab tus duab, raws li Vajtswv hais rau Mauxe thaum Mauxe yuav tsa lub tsev ntaub hais tias, “Yuav tsum ceev faj ua txhua yam raws li tus qauv uas qhia rau koj sau lub roob.” 6Tiamsis nimno Yexus tau txais tes haujlwm ua uas zoo tshaj dua lawv cov ntawd, thiab ib yam li ntawd nws yog tus nruab nrab hauv tej lus sib cog tseg tshiab uas zoo heev dua vim raug muab tsa rau saum tej lus cog tseg uas zoo dua. 7Yog tej lus cog tseg zaum ib zoo txaus lawm kuj tsis txog muaj tej lus cog tseg zaum ob.
8Rau qhov Vajtswv thuam lawv thiab hais tias,
  “Tus Tswv hais tias, Saib nawj,
   lub caij lub nyoog tabtom los yuav txog
  mas kuv yuav cog dua lus tshiab
   rau cov Yixayee thiab cov Yuda,
  9tsis thooj li uas kuv cog rau lawv
   tej poj koob yawm txwv
  rau hnub uas kuv cab lawv tes
   coj lawv tawm hauv Iyi tebchaws los.
  Lawv tsis ua raws li kuv tej lus cog tseg,
   kuv thiaj tsis quav ntsej lawv lawm.
   Tus Tswv hais li no ntag.
  10No yog tej lus cog tseg
   uas kuv yuav cog rau cov Yixayee
   ua qab ncua sijhawm ntawd.
  Tus Tswv hais li no ntag.
   Kuv yuav muab kuv txoj kevcai
   tso rau hauv lawv
   thiab sau cia rau hauv lawv lub siab.
  Kuv yuav ua lawv tus Vajtswv
   thiab lawv yuav ua kuv haiv neeg.
  11Txhua tus yuav tsis qhia nws kwvtij zej zog
   thiab nws tej kwvtij txheeb
   kom paub tus Tswv,
  rau qhov lawv txhua tus yeej yuav paub kuv
   txij tus yau kawg mus txog tus loj kawg.
  12Kuv yuav khuvleej lawv tej kev txhaum
   thiab tsis cim ntsoov lawv lub txim
   dua li lawm.”
13Thaum Vajtswv hais txog tej lus cog tseg tshiab kuj yog nws rhuav tej lus cog tseg qub lawm. Tej uas muab rhuav thiab tej qub twb ploj yuav tag.