8

Yexus Yog Peb Tus Povthawj Hlob

1Zaj uas peb tabtom hais no lub ntsiab lus tseemceeb hais tias peb muaj ib tug Povthawj Hlob zoo li ntawd; nws zaum ntawm tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus lub zwmtxwv sab xis saum ntuj ceebtsheej. 2Nws ua tus povthawj hlob txoj haujlwm hauv Chav uas Dawbhuv Kawg Nkaus uas nyob hauv lub tsevntaub tseemceeb uas yog tus Tswv ua tsis yog neeg ua.
3Txhua tus Povthawj Hlob puavleej yog Vajtswv tsa lo ua cov uas muab khoom thiab tua tsiaj fij rua Vajtswv. Yog li ntawd, peb tus Povthawj Hlob yuav tsum muaj ib yam dabtsi fij rau Vajtswv thiab. 4Yog nimno nws tseem nyob hauv ntiajteb no nws yuav tsis ua povthawj, rau qhov twb muaj cov povthawj uas muab khoom fij rau Vajtswv raws li cov Yudais txoj kevcai lawm. 5Tej haujlwm uas cov povthawj ntawd ua tsuas yog tej uas muaj nyob saum ntuj tus yam ntxwv thiab tus duab xwb. Ib yam li thaud Mauxes tabtom yuav ua lub tsevntaub, Vajtswv hais rau Mauxes hais tias, “Koj yuav tsum ua txhua yam raws li tej qauv uas kuv qhia rau koj saum roob.” 6Tiamsis Vajtswv muab txoj haujlwm uas tseemceeb dua cov povthawj ntawd txoj rau Yexus ua. Ib yam li txoj kevcai tshiab uas Yexus ua kom neeg thiab Vajtswv sib cuag tau, txoj ntawd yeej zoo dua txoj qub, rau qhov txoj ntawd muaj lus cog tseg hais txog tej uas hajyam zoo dua.
7Yog txoj qub kevcai zoo lawm, ces tsis tas yuav muaj dua txoj tshiab. 8Tiamsis Vajtswv thuam nws haivneeg hais tias,
  “Tus Tswv hais tias, muaj ib hnub tom ntej no,
  kuv yuav pub ib txoj kevcai tshiab
   rau cov Yixalayees thiab rau xeem Yudas.
  9Txoj ntawd yuav zoo tsis thooj li
   txoj uas kuv muab rau lawv cov yawgkoob;
  hnub uas kuv muab txoj kevcai ntawd,
  kuv tuav lawv tes coj lawv tawm hauv tebchaws Iziv los.
  Lawv tsis ua raws li txoj kevcai uas kuv muab rau lawv,
  yog li ntawd kuv thiaj tsis quavntsej lawv li lawm.
  10Txoj no yog txoj kevcai uas kuv yuav
   muab rau cov Yixalayees.
  Tus Tswv hais tias, tom qab ntawd kuv
   yuav ua kom lawv nco ntsoov kuv txoj Kevcai,
  thiab kuv yuav sau txoj kevcai ntawd rau hauv lawv lub siab.
  Kuv yuav yog lawv tus Vajtswv,
   thiab lawv yuav yog kuv haivneeg.
  11Tsis tas lawv yuav qhia rau tej neeg zejzog
   lossis qhia lawv tib haivneeg kom paub tus Tswv,
  rau qhov lawv txhua tus puavleej yuav paub kuv,
   tsis hais tus hlob tus yau.
  12Kuv yuav ua siab ntev rau txhua tus
   uas ua txhaum
  thiab yuav tsis cim ntsoov lawv lub txim ib zaug li lawm.”
13Thaum Vajtswv hais txog ib txoj kevcai tshiab twb yog nws suav hais tias txoj qub kevcai tsis zoo siv lawm. Thiab tej uas qub lawm tsis hais yam twg los yeej yuav puastsuaj mus sai.