8

Chúa Cứu Thế Là Vị Thượng Tế Của Chúng Ta

1Đại ý những điều vừa nói là chúng ta có một vị thượng tế như thế, đang ngồi bên phải ngai uy nghiêm trên các tầng trời, 2và đang phục vụ trong nơi thánh là đền thật do Chúa dựng lên, không do loài người xây cất.
3Mỗi thượng tế đều được lập lên để dâng lễ vật và sinh tế, nên thượng tế này cũng cần dâng một vật gì. 4Nếu chỉ ở dưới đất, thì Ngài không làm thượng tế vì đã có những người dâng tế lễ theo Kinh Luật. 5Họ phục vụ trong một đền thờ nhưng đó chỉ là cái bản sao và hình bóng của những vật trên trời, nên Môi-se đã được nhắc nhở khi sắp dựng đền tạm: “Con hãy cẩn thận làm tất cả mọi sự đúng theo khuôn mẫu đã chỉ cho con trên núi!” 6Nhưng hiện nay, Đức Giê-su nhận lãnh một chức vụ cao quý hơn của các thượng tế cũng như giao ước mà Ngài là Đấng Trung Gian cao quý hơn giao ước cũ vì giao ước này được lập trên các lời hứa tốt đẹp hơn.
7Vì nếu giao ước thứ nhất đã toàn hảo, thì không cần tìm kiếm giao ước thứ hai. 8Nhưng Đức Chúa Trời đã hạch tội họ rằng:
 Chúa phán:
  “Này, sẽ đến ngày ta lập
   Với nhà Y-sơ-ra-ên
  Và nhà Giu-đa
   Một giao ước mới.
  9Không theo giao ước
   Mà ta đã lập với tổ phụ họ
  Trong ngày ta cầm tay họ
   Dắt ra khỏi Ai-cập,
  Vì họ không tiếp tục giữ giao ước Ta,
   Nên ta bỏ mặc họ.

  10Vì đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên:
   “Sau những ngày đó, Chúa phán:
  Ta sẽ ban Kinh Luật Ta trong trí họ,
   Và sẽ ghi khắc vào lòng họ,
  Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ
   Và họ sẽ làm dân Ta.
  11Không ai còn phải dạy cho công dân mình,
   Cũng không ai bảo anh chị em mình rằng:
  ‘Hãy nhận biết Chúa’ nữa, vì tất cả đều sẽ biết Ta,
   Từ kẻ nhỏ nhất đến người lớn nhất.
  12Ta sẽ thương xót các sự bất chính của họ
   Và không còn nhớ đến tội lỗi họ nữa.”
13Đã gọi là “giao ước mới,” thì Ngài đã làm cho giao ước thứ nhất thành cũ kỹ, và cái gì cũ kỹ già nua thì sắp tiêu biến đi.