8

Yêsu Jing Khua Ngă Yang Prŏng Drei

1 Klei yuôm lač leh jing snei: drei mâo leh sa čô khua ngă yang prŏng msĕ snăn, dôk gŭ leh tĭng hnuă jhưng mtao Pô Guh Kơang hlăm phung adiê. 2Ñu jing dĭng ktang hlăm adŭ doh jăk leh anăn hlăm sang čhiăm sĭt, Khua Yang pô mdơ̆ng leh, amâo djŏ mnuih ôh. 3Kyuadah Aê Diê mdưm grăp čô khua ngă yang prŏng pioh myơr mnơ̆ng brei leh anăn mnơ̆ng ngă yang; kyuanăn jing yuôm kơ khua ngă yang anei mâo mnơ̆ng myơr msĕ mơh. 4Tơdah Ñu dôk leh ti lăn ala, Ñu kăn jing khua ngă yang rei, kyuadah mâo leh phung khua ngă yang myơr mnơ̆ng brei tui si klei bhiăn. 5 Diñu mă bruă hlăm anôk doh jăk, anôk doh jăk anei jing rup leh anăn êyui kơ adŭ doh jăk hlăm adiê; kyuadah tơdah Y-Môis dơ̆ng ngă sang čhiăm, Aê Diê mtă kơ ñu snei, “Răng bĕ, brei ih ngă jih jang tui si rup kâo bi êdah leh kơ ih ti dlông čư̆.” 6Ƀiădah ară anei Krist mâo leh bruă prŏng ti dlông hĭn kyua klei Ñu jing Pô ti krah kơ klei bi mguôp jăk hĭn, kyuadah Ñu mdơ̆ng klei bi mguôp anăn ti dlông klei ƀuăn jăk hĭn. 7Kyuadah tơdah klei bi mguôp êlâo anăn amâo mâo klei kƀah ôh, amâo yuôm ôh lŏ mâo klei bi mguôp tal dua.
8 Ƀiădah Aê Diê ƀuh klei kƀah hlăm phung ƀuôn sang Ñu tơdah Ñu lač:
  “Hruê srăng truh, Khua Yang lač,
   hlăk anăn kâo srăng ngă klei bi mguôp mrâo hŏng sang Israel leh anăn hŏng sang Yuđa;
  9amâo djŏ ôh msĕ si klei bi mguôp kâo ngă leh hŏng phung aê diñu
   ti hruê kâo djă diñu ti kngan
  čiăng atăt ba diñu kbiă mơ̆ng čar Êjip;
   kyuadah diñu amâo sĭt suôr djă pioh ôh klei kâo bi mguôp,
   snăn kâo amâo lŏ uêñ kơ diñu ôh, Khua Yang lač.
  10Nĕ anei, klei bi mguôp kâo srăng ngă hŏng sang Israel
   leh êgao hruê anăn Khua Yang lač:
  kâo srăng dưm klei bhiăn kâo hlăm klei mĭn diñu,
   leh anăn kâo srăng čih klei bhiăn anăn hlăm ai tiê diñu;
  kâo srăng jing Aê Diê diñu,
   leh anăn diñu srăng jing phung ƀuôn sang kâo.
  11Grăp čô amâo srăng lŏ bi hriăm găp ñu amâodah ayŏng adei ñu ôh leh anăn lač,
   ‘Brei ih thâo kral Khua Yang,’
  kyuadah jih jang srăng thâo kral kâo,
   dơ̆ng mơ̆ng pô điêt hĭn truh kơ pô prŏng hĭn hlăm phung diñu.
  12Kyuadah kâo srăng pap brei klei wê diñu,
   leh anăn kâo amâo srăng lŏ hdơr ôh kơ klei soh diñu.”
13Tơdah Ñu blŭ kơ klei bi mguôp mrâo, Ñu yap klei bi mguôp tal êlâo jing hđăp leh. Leh anăn ya mnơ̆ng jing hđăp leh leh anăn sô leh dơ̆ng rai tuč yơh.