9

Qhov Chaw uas Dawbhuv

1Txoj qub kevcai yeej muaj lus qhia kom neeg paub pehawm Vajtswv, thiab muaj ib qho chaw uas neeg ua cia rau sawvdaws mus pehawm Vajtswv. 2Lawv ua ib lub tsevntaub, chav sab nraud sawvdaws hu hais tias Chav Dawbhuv. Nyob hauv muaj teeb, muaj rooj thiab muaj cov ncuav fij rau Vajtswv. 3Chav uas nyob tom qab ntawm daim ntaub thaiv uas yog daim ob uas mus rau sab hauv, sawvdaws hu hais tias Chav uas Dawbhuv Kawg Nkaus. 4Nyob hauv chav ntawd muaj ib lub rooj kub cia ua qhov chaw hlawv hmoov tshuaj tsw qab thiab muaj ib lub Phijxab vuam kub ntim txoj Kevcai rau hauv. Nyob hauv lub Phijxab ntawd muaj ib lub tais kub uas muaj hau kaw ntim Manas. Muaj Aloos tus pas nrig uas hlav nplooj thiab muaj ob daim txiagzeb uas sau txoj Kevcai. 5Lawv puab ob tug qhelunpees uas muaj Vajtswv lub tshwjchim uas ci ntsa iab rau saum lub Phijxab. Qhov ntawd yog Vajtswv qhov chaw nyob. Lawv puab ob tug qhelunpees ntawd nthuav tis vov qhov chaw uas Vajtswv zam txim rau neeg. Tiamsis nimno tsis yog lub sijhawm uas yuav qhia zaj no txhua txhua huv tibsi.
6Thaum npaj tej ntawd txhij rau hauv lawm, cov povthawj yuav tsum niaj hnub mus hauv lub tsevntaub chav ntawd ua lawv tes haujlwm. 7Tiamsis tsuas yog tus Povthawj Hlob tib leeg xwb thiaj mus tau rau hauv Chav Dawbhuv. Ib xyoos nws mus ib zaug; nws nqa cov ntshav tsiaj coj mus fij daws nws thiab daws sawvdaws tej kev txhaum uas sawvdaws yuam kev ua lawm. 8Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv qhia tej ntawd rau sawvdaws paub tseeb hais tias thaum chav nraud tseem muaj nyob, Vajtswv tsis qhib kev rau sawvdaws mus hauv Chav uas Dawbhuv Kawg Nkaus. 9Chav ntawd piv txog daim ntaub ntag. Lub ntsiab lus txhais hais tias tej tsiaj uas sawvdaws muab tua fij rau Vajtswv pab tsis tau kom cov neeg uas tuaj pehawm Vajtswv ua tau neeg zoo. 10Tej ntawd tsuas yog zaub, yog mov, yog dej haus thiab yog tej kevcai ntxuav xwb. Tej ntawd yog tej kevcai uas neeg yuav tsum xyaum coj mus txog hnub uas Vajtswv hloov dua ib puas tsav yam tshiab.
11Tiamsis Yexus Khetos twb los ua tus Povthawj Hlob saib xyuas ib puas tsav yam zoo uas nimno twb muaj lawm. Lub tsevntaub uas Yexus mus ua haujlwm hauv, lub ntawd tseemceeb dua thiab zoo dua lub qub. Lub ntawd tsis yog neeg txhais tes ua thiab tsis yog lub uas Vajtswv tsim cia rau hauv ntiajteb no. 12Thaum Yexus mus hauv lub tsevntaub ntawd, nws mus hauv Chav uas Dawbhuv Kawg Nkaus tib zaug xwb; nws tsis nqa ntshav tshis thiab ntshav heev nyuj coj mus theej txhoj, tiamsis nws muab nws cov ntshav theej peb lub txhoj kom peb dim peb lub txim mus ibtxhis li. 13Lawv muab cov ntshav tshis thiab ntshav heev nyuj thiab tej tshauv uas hlawv tus menyuam xyuas nyuj ntawd nchos thiab nphoo rau cov neeg uas ua txhaum kevcai. Tej ntawd sau cov neeg ntawd tej kev txhaum mus. 14Yog li ntawd, Yexus Khetos cov ntshav hajyam muaj nqis heev dua tej ntawd thiab. Vajtswv tus uas muaj sia nyob mus ibtxhis, nws tus Ntsujplig kom Yexus muab Yexus lub cev uas zoo kawg nkaus pub rau Vajtswv theej neeg lub txhoj. Nws cov ntshav ntxuav peb lub siab kom peb dim tej kev txhaum uas peb tau ua los lawm, peb thiaj yuav ua tau Vajtswv tus uas muaj txojsia nyob tes haujlwm.
15Twb yog vim li ntawd Yexus Khetos thiaj ua ib txoj kevcai tshiab kom cov neeg uas Vajtswv hu los ua Vajtswv haivneeg lawm tau koob hmoov mus ibtxhis raws li tej lus uas Vajtswv cog tseg. Lawv yeej yuav tau, rau qhov muaj ib tug los tuag theej lawv tej kev txhaum uas lawv ua thaum lawv tseem coj raws li txoj qub kevcai.
16Yog thaum twg muaj neeg muab daim ntawv uas sau qhia faib qubtxeeg qubteg los nyeem, yuav tsum muaj ib tug paub tseeb hais tias tus uas sau daim ntawv ntawd tuag lawm tiag. 17Thaum tus uas sau daim ntawv ntawd tseem ua neej nyob daim ntawv ntawd tsis tseemceeb dabtsi, tsuas tseemceeb thaum tus ntawd tuag lawm xwb. 18Peb thiaj paub hais tias txawm yog thawj txoj kevcai los yuav tsum muaj nqaij ntuag ntshav nrog thiaj tseemceeb. 19Mauxes xub qhia txhua nqe raws li muaj hauv txoj Kevcai rau sawvdaws mloog, nws mam li muab ib re nplooj hixauv thiab cov plaub yaj uas lawv muab zas liab los raus cov ntshav heev nyuj thiab cov tshav tshis uas muab tov dej nchos rau phau ntawv uas sau Vajtswv txoj Kevcai thiab nchos rau cov pejxeem. 20Mauxes hais tias, “Cov ntshav no ua lub cim nias rau txoj kevcai uas Vajtswv kom nej coj.” 21Mauxes muab ntshav nchos rau lub tsevntaub thiab tej qhov txhia chaw uas sawvdaws siv thaum lawv pehawm Vajtswv ib yam nkaus li ntawd. 22Qhov tseemceeb, raws li Vajtswv txoj Kevcai yuav luag txhua yam yuav tsum muaj nqaij ntuag ntshav nrog thiaj raws li kevcai. Yog nqaij tsis ntuag ntshav tsis nrog Vajtswv yeej zam tsis tau neeg lub txim.

Yexus Ris Neeg Lub Txim

23Txawm yog tej ntawd puavleej piv txog tej uas nyob saum ntuj ceebtsheej los yuav tsum muaj nqaij ntuag ntshav nrog thiaj raws li kevcai. Tiamsis tej uas nyob saum ntuj ceebtsheej yuav tsum muaj yam uas tsimtxiaj dua tej ntawd thiaj haum Vajtswv siab. 24Rau qhov Yexus Khetos tsis mus hauv Chav Dawbhuv uas yog neeg txhais tes ua. Chav ntawd tsuas yog Chav Dawbhuv tus yam ntxwv xwb. Tiamsis nws mus saum ntuj ceebtsheej thiab nyob ntawm Vajtswv xubntiag thov Vajtswv pab peb. 25Cov Yudais tus Povthawj Hlob niaj xyoo nqa ntshav tsiaj mus hauv Chav uas Dawbhuv Kawg Nkaus. Tiamsis Yexus Khetos tsis niaj xyoo muab nws lub cev theej neeg lub txhoj. 26Yog Yexus ua li ntawd ces txij thaum tsim ntuj tsim teb los nws yuav tsum ib sij raug kev txomnyem ib zaug los txog niaj hnub nimno. Tiamsis tiam kawg no nws tsuas los tib zaug xwb, nws muab nws lub cev theej tau sawvdaws lub txhoj huv tibsi lawm. 27Txhua tus neeg puavleej yuav tuag ib zaug thiab tom qab ntawd Vajtswv yuav txiav txim rau lawv. 28Ib yam li ntawd Yexus Khetos muab nws lub cev pub rau Vajtswv tib zaug xwb ris tau ntau leej lub txim. Nws yuav rov qab los dua ib zaug. Zaum no tsis yog nws los theej neeg lub txhoj lawm, tiamsis nws los pab cov neeg uas tabtom tos nws kom lawv dim lawv lub txim.