Giới Thiệu

 Mạc Khải cho Giăng được viết ra vào thời kỳ tín hữu của Chúa Giê-su bị bách hại nặng nề. Tác giả khuyên tín hữu hãy kiên trì, hy vọng và trung tín giữ vững đức tin dù bị bắt bớ, bách hại.
 Sách bao gồm một số các khải tượng liên tiếp nhau và đôi khi lập lại với một hình thức khác. Những khải tượng được trình bày bằng nhiều biểu tượng mà những người đọc thời bấy giờ hiểu nhưng đối với những người khác là những bí ẩn. Sách Khải Huyền được giải nghĩa theo nhiều cách khác nhau về chi tiết, tuy nhiên chủ đề chính thì rõ ràng: Chúa Cứu Thế Giê-su là Chúa Tể, cuối cùng Ngài sẽ hoàn toàn đánh bại mọi kẻ thù, kể cả Sa-tan, và ban thưởng cho con dân trung tín của Ngài trong trời mới, đất mới vinh quang.

Bố Cục

1. Giới thiệu 1:1-8
2. Thư cho bảy hội thánh 1:9–3:22
3. Bảy dấu ấn 4:1–8:1
4. Bảy chiếc kèn 8:2–11:19
5. Con rồng và hai con thú 12:1–13:18
6. Các khải tượng khác 14:1–15:8
7. Bảy bát thịnh nộ của Chúa 16:1-21
8. Ba-by-lôn và con thú, tiên tri giả và Quỷ Vương bị đánh bại 17:1–20:10
9. Cuộc phán xét cuối cùng 20:11-15
10. Trời mới, đất mới và Giê-ru-sa-lem mới 21:1–22:5
11. Kết luận 22:6-21