Klei Hưn Mdah

 Hdruôm Hră Klei Bi Êdah kơ Y-Yôhan čih hlăm ênuk mâo klei arăng rngă jhat ktang snăk kơ phung đăo kơ Yêsu Krist jing Khua Yang pô bi mtlaih digơ̆. Klei kñăm phŭn pô čih hră anei jing klei bi juh leh anăn brei klei čang hmăng kơ phung đăo, mtrŭt phung đăo dôk kjăp hlăm klei đăo êjai tŭ jih klei lông dlăng arăng ngă jhat leh anăn klei knap mñai.
 Hlăm hră čih lu hĭn klei bi êdah leh anăn klei bi ƀuh, čih bi êdah hŏng boh blŭ klei bi knăl phung đăo hlăk anăn êlưih thâo săng, ƀiădah jing klei hgăm kơ phung mkăn. Msĕ si akŏ kơ sa klei mmuñ dăp mkra leh, dŭm akŏ hlăm hră Klei Bi Êdah lŏ mñă lu bliư̆ hŏng lu hdră êlan hŏng rup klei bi ƀuh mdê mdê. Wăt tơdah mâo lu klei mĭn mdê mdê kơ klei mblang hlăm hră Klei Bi Êdah, ƀiădah akŏ phŭn jing klă mngač snăk: Khua Yang Yêsu Krist jing Pô Bi Mtlaih kơ lăn adiê anei, knhal tuč Ñu srăng bi rai pô roh hŏng Ñu, wăt hŏng Satan; leh anăn srăng brei klei mưn kơ hlei pô dôk sĭt suôr hŏng Ñu, jing klei hơ̆k mơak leh anăn klei guh kơang hlăm adiê leh anăn lăn ala mrâo.

Jar

Klei Bi Êdah (1:1-8)
Rup klei bi ƀuh tal êlâo leh anăn kjuh pŏk hră mơĭt kơ phung Sang Aê Diê (1:9–3:22)
Hdruôm hră klĭt hŏng kjuh mnơ̆ng kđăm (4:1–8:1)
Kjuh ƀĕ ki ayŭ (8:2–11:19)
Anak rai leh anăn dua drei hlô (12:1–13:18)
Dŭm rup klei bi ƀuh mkăn (14:1–15:8)
Kjuh boh êlŭ klei Aê Diê ngêñ (16:1-21)
Klei ƀuôn Ƀaƀilôn lĕ; klei hlô amâo dưi hlăm klei bi blah, khua pô hưn êlâo soh, leh anăn Satan (17:1–20:10)
Klei phat kđi knhal tuč (20:11-15)
Adiê mrâo, lăn ala mrâo, ƀuôn Yêrusalem mrâo (21:1–22:5)
Klah čŭn (22:6-21)