Lời giới thiệu

Sách Khải Huyền của Giăng được viết vào thời kỳ có cuộc bắt bớ dữ dội đối với những người tin Chúa Jêsus là Chúa Cứu Thế của họ. Mối quan tâm chính của tác giả là khuyến khích và đem đến thông điệp hi vọng cho tín hữu, đồng thời thúc giục họ giữ vững đức tin trong thời gian chịu đựng sự bắt bớ và đau khổ.
 Phần lớn của sách ghi lại hàng loạt những mặc khải và khải tượng được trình bày dưới hình thức ngôn ngữ biểu tượng mà có lẽ tín hữu lúc đó dễ dàng hiểu được, nhưng là sự bí ẩn cho những người khác. Như là những chủ đề của một bản nhạc giao hưởng, các chủ đề của sách Khải Huyền được lặp đi lặp lại trong nhiều cách khác nhau thông qua hàng loạt khải tượng khác nhau. Mặc dù có nhiều ý kiến về sự giải nghĩa các chi tiết trong sách Khải Huyền, nhưng chủ đề chính thì rất rõ ràng: Đức Chúa Jêsus Christ là Cứu Chúa hoàn vũ, cuối cùng Ngài sẽ đánh bại tất cả các kẻ thù, kể cả Sa-tan, và ban thưởng cho những người trung tín với sự phước hạnh và vinh quang trong trời mới đất mới.

Bố cục

Giới thiệu (1:1-8)
Khải tượng mở đầu và thư cho bảy Hội Thánh (1:9 – 3:22)
Cuộn sách với bảy ấn (4:1 – 8:1)
Bảy kèn (8:2 – 11:19)
Con rồng và hai con thú (12:1 – 13:18)
Các khải tượng khác (14:1 – 15:8)
Bảy bát thịnh nộ của Đức Chúa Trời (16:1-21)
Sự sụp đổ của Ba-by-lôn; sự chiến bại của con thú, tiên tri giả, và Sa-tan (17:1 – 20:10)
Sự phán xét cuối cùng (20:11-15)
Trời mới, đất mới, thành Giê-ru-sa-lem mới (21:1 – 22:5)
Kết luận (22:6-21)